Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85844
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šeputienė, Inga
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Šeimoje globojamų vaikų ryšių palaikymas su artimaisiais giminaičiais: (ne)įgyvendinama priedermė
Other Title: Maintenance of communication with relatives of children in family foster care: an (un)feasible obligation
Extent: 70 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Vaikas;Child;Globa;Foster care;Ryšiai;Communication
Abstract: Viena iš svarbiausių globėjų veiklos uždavinių užtikrinant geriausią vaiko interesą yra palaikomi ryšiai tarp globojamo vaiko ir jo artimųjų giminaičių. Tačiau praktikoje susiduriama su šios vaiko teisės įgyvendinimo problema, globėjai neskiria laiko ir vengia susitikti su globojamo vaiko artimaisiais, o taip pažeidžia vaiko teisę išsaugoti savo identiškumą. Todėl kyla klausimas, kokie veiksniai lemia globėjo ir globojamo vaiko ryšius su artimaisiais giminaičiais. Siekiant atsakyti į šį klausimą buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - atskleisti šeimoje globojamų vaikų ryšių su artimaisiais giminaičiais palaikymo proceso bruožus. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai: 1. Aprašyti globėjų motyvus ir veiksmus palaikant ryšius su globojamo vaiko artimaisiais giminaičiais. 2. Atskleisti vaiko ir jo artimųjų giminaičių ryšių palaikymo būdus ir kliūtis. 3. Aprašyti socialinio darbo poreikį teikiant pagalbą globėjų šeimoms palaikant ryšius su globojamo vaiko artimaisiais giminaičiais. Siekiant numatyto tikslo buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenims rinkti naudotas pusiau struktūruotas interviu su nestruktūruoto interviu intarpais. Tyrime dalyvavo 5 nuolatinėje globoje vaikus globojančios šeimos, atrinktos pagal kriterijus, kurie nurodyti metodologijoje. Gauti duomenys analizuoti, vadovaujantis bendrais kokybinių tyrimo duomenų analizės žingsniais, juos koduojant, skirstant į kategorijas ir subkategorijas bei interpretuojant. Atlikus tyrimą išryškėjo „tam, kad“ ir „dėl to“ motyvai, kurie skatina globėjus palaikyti vaiko ryšius su artimaisiais giminaičiais, ir veiksmai, kurių imasi siekdami palaikyti ryšius tarp globojamo vaiko ir jo artimųjų. Išryškėję „tam, kad“ motyvai siejami su vaiko psichologine ir emocine sveikata ateityje, „dėl to“ motyvai siejami su globėjų patirtimi ir artimųjų giminaičių veiksmais siekiant palaikyti ryšius su vaiku. Analizės metu išryškėjo priimtini ir mažiau priimtini vaiko bendravimo su artimaisiais būdai, globėjų, kurie nepalaiko ryšių su vaiko artimaisiais, ateities planai ir kliūtys, kurių kyla iš vaikų, globėjų, artimųjų ir specialistų patirties, įsivaizdavimų, įsitikinimų ir jausmų. Išryškėjo ir socialinio darbuotojo kaip pagalbininko padedant užmegzti ir palaikyti vaiko ryšius su artimaisiais giminaičiais poreikis.
One of the guardians’ paramount tasks in ensuring child’s best interest is to sustain communication between the foster child and his closest relatives. However, the practical implementation of these child rights reveals an issue of guardians’ reluctance to attribute time for this matter and avoidance to organize foster child’s meetings with relatives, which in effect violates child’s right to preserve one’s identity. Therefore, the question arises as to what factors influence the guardian’s and the foster child’s relationship with the child’s closest relatives? In order to answer this question, a research has been made. The aim of this research was to reveal the main features of this communication maintenance process between the children in family foster care and their closest relatives. The objectives of the study are the following: 1. To describe the motives and actions taken by the guardians in attempt to maintain foster child’s relationship with one’s closest relatives. 2. To reveal the main ways of child’s communication with one’s relatives and the obstacles that occur. 3. To describe the need for social work by providing assistance to foster families in liaising with the relatives of the foster child. A qualitative study was conducted in order to achieve the intended objective. Semi-structured interviews with unstructured interview inserts were used to collect the research data. In this research, 5 families with children under permanent guardianship were selected according to the criteria specified in the methodology. The data obtained was analyzed following the general qualitative research data analysis steps; such as, coding, division into categories and subcategories, and interpretation. The research highlighted the two main motives of ‘in order to’ and ‘because of’ which encourage guardians to promote child’s communication with one’s relatives, as well as, the actions they take in order to maintain these relationships between the foster child and his/her relatives. The highlighted ‘in order to’ motives are linked to the child’s psychological and emotional health in the future, whereas, the ‘because of’ motives are linked to the guardians’ experience and the actions of child’s relatives in pursue to maintain connection with the child. The aforementioned analysis first of all revealed acceptable and less acceptable ways of child’s communication with one’s relatives; also, it suggested certain future plans of the guardians who do not maintain connections with their foster child’s relatives, and finally, it showed the obstacles that arise from the experiences, beliefs and feelings of children, guardians, relatives and specialists. Taking everything into consideration, the need of a social worker as facilitator in helping to establish and maintain child’s relationships with one’s relatives has been elucidated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85844
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
inga_seputiene_md.pdf1.82 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

140
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

30
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.