Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85829
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jurkonis, Justas
Supervisor: Antanaitis, Kastytis
Title: Komunistų partijos spauda 1926 - 1940 m.: Lietuvos atvejis
Other Title: Communist Party press in the period from 1926 to 1940: Lithuanian case
Extent: 74 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Komunistų partija;Spauda;Pogrindis;Spaustuvės;Leidiniai;Communist Party;Press;Underground;Publications
Abstract: Lietuvos komunistų partija įkurta kaip Rusijos KP sudėtinė dalis, vėliau tapusi Komunistų internacionalo dalimi bei suformuota pagal jos idėjinius prioritetus, taip pat socialinio ir politinio gyvenimo reguliavimo principus. Lietuvos 1918 – 1940 m. politiniame gyvenime stengėsi dalyvauti įvairių politinių pažiūrų atstovai, taip pat ir radikalią kairiąją pusę atstovavę komunistai. Jie visokiais būdais mėgino skleisti visuomenėje savo poziciją bei platinti informaciją apie tariamus jų propaguojamos sistemos privalumus. Lietuvos komunistų partija visą tarpukario laikotarpį buvo nelegali organizacija, dirbanti pogrindyje, todėl savo siekius, kaip išlaikyti ryšį bei informaciją su valstiečių bei darbininkų klasėmis galėjo tik per leidžiamą pogrindinę spaudą. Šiuo metodu buvo galima skleisti LKP idėjas, vizijas, valdyti įvykius. Įkuriamos pogrindinės spaustuvės ,,Spartakas“, ,,Kova“, kurios žvalgyboms susekus keičia lokacijos vietą ir atkuriamos iš naujo. 1926 metais, kada po įvykusio ,,fašistinio” perversmo į prezidento postą grįžo Antanas Smetona, buvo sustiprinta politinė cenzūra, labiau suvaržyta opozicijos veikla. Buvo suduotas skaudus smūgis LKP (b). Tačiau pogrindinėje spaudoje pabrėžiamas itin sustiprėjęs darbo žmonių judėjimas prieš klerikalizmą, išnaudojimą, taip pat ,,fašistinės valdžios“ norą įtraukti Lietuvą į imperialistinį karą prieš Tarybų Sąjungą. Pagrindiniais pogrindinės spaudos leidybos iniciatoriais įvardijami V. Mickevičius – Kapsukas, Z. Angarietis, A. Sniečkus, K. Požėla, E. Šimaitė, I. Meskupas ir kiti. Šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas išnagrinėti LKP (b) pogrindinės spaudos tematiką, leidybos subtilybes, aptarti asmenis, dalyvavusius partijos veikloje bei jos platinamoje spaudoje. Taip pat trumpai analizuojama pačios LKP (b) veikla, gairės, pasiekimai kovoje prieš Lietuvos valdžią. Tyrime nagrinėjama komunistinė pogrindinė spauda, kurią sudarė atsišaukimai, laikraščiai (,,Tiesa“ ir kt.), plakatai, žurnalai bei brošiūros. Tyrinėjami leidiniai visus to meto įvykius atspindėjo vienpusiškai, iš LKP CK pozicijų, sudarant neigiamą nuomonę esamos A. Smetonos valdžios vykdomai ekonominei bei socialinei politikai, grėsmės pavojaus (anot pogrindinės spaudos) kėlimą Lietuvos nepriklausomybei.
Lithuanian Communist Party was founded as an inseparable segment of Russian Communist Party, later it became a part of Communist International implying its ideological priorities and principles social and political life regulations. Representatives of various political standing points and views and also communists representing left radicals tried to take part in political life of Lithuania in the years 1918 – 1940. Communists attempted in many ways to propagate their position in the society and spread information on the assumed benefits of their advocated system. Lithuanian Communist Party was illegal for the whole interwar period and it functioned as the underground organisation, thus, it could keep in touch and spread information to farmers and workers only in underground press. It was the way to implement Communist Party ideas, visions and control situations. Underground printing houses ,,Spartakas“ (Spartak) , ,,Kova“ (Fight) were founded and they migrated from place to place or were founded again every time they were suspected or chased by the KGB agents. In the year 1926, after the “fascistic” takeover Antanas Smetona returns to the President’s position, political censorship was strengthened, opposition activities were limited. Lithuanian Communist Party suffered a crash, however, the underground press focuses and emphasises working class movement against clericalism, oppression and “fascistic government’s” wish to involve Lithuania into imperialistic war against the Soviet Union. The outstanding initiators of the underground press were V. Mickevičius – Kapsukas, Z. Angarietis, A. Sniečkus, K. Požėla, E. Šimaitė and others. In this research work we focus on the analysis of subjects revealed by Communist underground press, publishing details and personalities who participated in the activities of the Communist Party and its press distribution. A brief analysis is also given on Lithuanian Communist Party activities, targets and achievements in the struggle against Lithuanian Government. The research analyses communist underground press that included proclamations, newspapers (,,Tiesa“ and etc.), posters, magazines and brochures. The researched publications reflected the events of that time only one sided – from LCP Central Committee position making a negative opinion of economic and social A. Smetona government’s policy and threatening (as the underground press alleged) to Lithuanian independence.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85829
Appears in Collections:2019 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
justas_jurkonis_md.pdf975.3 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.