Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85822
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Zdanavičiūtė, Justina
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: Socialinę riziką patiriančių šeimų sąmoningas pokytis socialinių paslaugų procese
Other Title: Conscious change in social risk families in the process of social services
Extent: 76 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Socialinę riziką patiriančios šeimos;Social risk families;Sąmoningas pokytis;Conscious change;Socialinės paslaugos;Social services
Abstract: Šeima dažnai susiduria su įvairiomis krizinėmis situacijomis ir socialinės rizikos veiksniais, kurie pažeidžia šeimos tarpusavio santykius, santykius su aplinka ir trikdo sėkmingą šeimos funkcionavimą. Šeima, kuri nepajėgia įveikti iškilusių problemų, tampa pažeidžiama, neatlieka savo funkcijų, todėl patiria socialinę riziką. Vaikai, augantys tokiose šeimose, dažnai perima elgesio modelius, vyraujančius artimiausioje aplinkoje, ir, sukūrę šeimą, ateityje patys patenka į socialinę atskirtį. Visa tai lemia pasirinktą tyrimo kryptį ir tyrimo probleminį klausimą: kokios įgytos patirtys lemia tapimą socialinę riziką patiriančia šeima bei sąmoningas jų pokytis. Tyrimo objektas – socialinę riziką patiriančių šeimų sąmoningas pokytis socialinių paslaugų procese. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinę riziką patiriančių šeimų sąmoningą pokytį socialinių paslaugų procese. Tyrimo uždaviniai: aprašyti socialinę riziką patiriančių šeimų vaikystės išgyvenimus; atskleisti, kaip tyrimo dalyviai reflektuoja buvimą socialinę riziką patiriančia šeima; atskleisti socialinę riziką patiriančių šeimų sąmoningą pokytį socialinių paslaugų procese. Siekiant atskleisti socialinę riziką patiriančių šeimų sąmoningą pokytį buvo atliktas kokybinis, pusiau struktūruotas interviu, kurio metu buvo taikomas genogramos metodas. Tyrimo metu pasirinktas metodas padėjo surinkti informacijos apie šeimos sistemą, tyrimo dalyvių santykį su kitomis kartomis, šeimos įtaką vėlesniame gyvenime, taip pat padėjo suprasti tyrimo dalyvių elgesio priežastis ir stereotipų, kuriais jie vadovaujasi, kilmę. Tyrimo metu gauti duomenys analizuoti remiantis naratyvine analize. Tyrimas atskleidė, kad tyrimo dalyvės vaikystėje augo šeimose, kurias galima įvardyti kaip disfunkcines. Vaikystėje jos patyrė tėvų alkoholizmą, smurtą, seksualinę prievartą, tėvų meilės, rūpesčio, saugumo ir emocinių santykių stoką, taip pat atskleidė, kad neturėjo išplėstinės šeimos, kuri ištikus krizei suteiktų pagalbą, tad visi šie aspektai turėjo įtakos tolesniam jų gyvenimui. Tyrimo dalyvės atskleidė, kad kurdamos savo šeimas jos pasirinko partnerius, kurie turėjo problemų su alkoholiu, buvo linkę smurtauti, tad pačios tapo priklausomos nuo alkoholio. Tyrimo metu atskleista, kad, gyvenime patyrusios daug skaudžių išgyvenimų, šiuo metu stengiasi gyventi kitaip, nei anksčiau. Tyrimo metu tyrimo dalyvės reflektuoja savo gyvenimo patirtis, įvardija savo problemas, dėl kurių tapo socialinių paslaugų klientėmis, kritiškai vertina dabartinę situaciją šeimoje. Tyrimo dalyvės atskleidė, kad prie sąmoningo jų pokyčio prisidėjo pasikeitusi socialinė aplinka, artimų žmonių palaikymas ir socialinio darbuotojo pagalba.
The family often faces various crisis situations and social risk factors that harm family relationships, relationships with the environment, and disturb the successful functioning of the family. A family that is unable to overcome the problems becomes vulnerable, does not perform its functions, and therefore carries a social risk. Children who grow up in such families often adopt behavioral patterns that prevail in the immediate environment and create their own social exclusion in the future. All this determines the chosen research direction and the main question of the research, when the aim is to answer what acquired experience determines becoming a social risk family and their conscious change. The object of the research is the conscious change of social risk families in the process of social services. The aim of the research is to reveal the conscious change of families experiencing social risk in the process of social services. Research objectives: to describe the childhood experiences of families experiencing social risk; to reveal how the research participants reflect their presence in a of social risk family; to reveal the conscious change of families experiencing social risk in the process of social services. In order to reveal the conscious change of families at social risk, a qualitative, semi-structured interview was carried out using the genogram method. During the study, the chosen method helped to gather information about the family system, the relationship of the research participants with other generations, the influence of the family in later life, as well as helped to understand the causes of the behavior of the research participants and the origin of the stereotypes they follow. The data obtained during the study were analyzed based on narrative analysis. The study revealed that the study participants in childhood grew up in families that could be called dysfunctional. In childhood, they experienced: parents' alcoholism, violence, and sexual abuse, lack of parental love, caring, security, and emotional relationships. The study also revealed that they had no extended family to help with the crisis, so all these aspects had an impact on their future lives. Participants in the study revealed that when creating their families they had chosen partners who had problems with alcohol, were prone to violence, and as a result, they themselves became addicted to alcohol. The study revealed that they have experienced in their lives many painful experiences, now they are currently trying to live differently than they used to. During the research, the research participants reflect on their life experiences, identify their problems, which led them to become social service clients, critically assess the current situation in the family. The participants of the study revealed that their social environment change, support of close people and the help of a social worker contributed to their conscious change.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85822
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
justina_zdanaviciute_md.pdf999.29 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

820
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

166
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.