Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85818
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kazlauskas, Andrius
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Pneumomechaninės sėjamosios ventiliatoriaus sūkių įtaka sėklų pasiskirstymo tolygumui
Other Title: Influence of pneumomechanical seeding fan rpm on diversity of seed distribution
Extent: 54 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Sėjamoji;Seeder;Miežiai;Barley;Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Ventiliatorius;Fan;Sėklų pasiskirstymas;Seed distribution
Abstract: Tolygiam sėklų skersiniam pasiskirstymui įtakos gali daryti, sėjamosios konstrukcija, skirstytuvas ir jo dizainas, sėklų paskirstymo sistema su alkūnėmis ir ilgais paskirstymo vamzdžiais bei ventiliatoriaus darbo režimai. Mokslinėje literatūroje pateikiamą duomenų apie sėklų paskirstymo sistemos ir jos oro srauto ir vidinių slėgių įtaką sėjos kokybei, tačiau nebuvo kalbama apie ventiliatoriaus darbo režimų įtaką sėjai ir sėklos tolygiam pasiskirstymui, todėl buvo tirtas sėjamosios Vagel Noot ventiliatorius ir jo įtaka tolygiam skersinių sėklų pasiskirstymui. Labai svarbu, kad būtų parinktas tinkamas ventiliatoriaus apsisukimų skaičius norint išvengti sėklų sužalojimo arba sėklavamzdžių užsikimšimo. Šiame darbe pirmiausia atlikti tyrimai naudojant stacionarų sėjamosios stendą, modifikuotą pagal Vogel&Noot sėjamąją. Naudojant skirtingus ventiliatoriaus darbo parametrus buvo tiriamas vasarinių miežių ir žieminių kviečių sėklų pasiskirstymas. Tyrimams naudoti 3 pagrindiniai ventiliatoriaus sūkiai: 2900, 2700 ir 2400 min-1. Taip pat buvo atlikti oro greičio matavimai sėklavamzdžiuose, sėklų drėgmės ir sausos masės tyrimai bei grūdų aerodinaminės savybės. Sėjamosios stende nustatyta, kad tirtos vasarinių miežių ir žieminių kviečių sėklos turi optimalius ventiliatoriaus apsisukimus, kurie užtikrina tikslesnį skersinį sėklų pasiskirstymą. Tiriant vasarinių miežių sėklas buvo nustatyta, kad ventiliatoriui sukantis 2700 apsisukimų per minutę, buvo nustatytas 6,1 variacijos koeficientas bei pasiektas geriausias sėklų pasiskirstymo tikslumas, 7 iš 24 sėklavamzdžių turėjo esminių skirtumų su likusiais sėklavamzdžiais. Darant tokius tyrimus su žieminių kviečių sėklomis optimalūs ventiliatoriaus apsisukimai irgi buvo 2700, gautas variacijos koeficientas buvo 10,72. Naudojant šį režimą du sėklavamzdžiai statistiškai turėjo esminių skirtumų su kitais sėklavamzdžiais. Šiuos rezultatus įtakojo sėklų savybės, kaip skrajumas, sėklų drėgmė. Tyrimais buvo nustatyta, kad kviečių drėgmė buvo 9,24 ± 0,3, o miežių 10,23 ± 0,3 tai yra daug mažesnis drėgnis, nei standartinių sėjai naudojamų grūdų. Nustatyta, kad sėklų skrajumo koeficientai yra: kviečių 0,064 m-1 ir miežių 0,063 m-1 , todėl kviečius paskirstyti reikės didesnio oro srauto greičio. Buvo nustatytas ir oro srauto greitis sėlavamzdžiuose esant tirtiems ventiliatoriaus apsisukimams, rezultatai neparodė jokios koreliacijos tarp gautų oro srauto greičio duomenų ir sėklų pasiskirstymo tolygumo.
Distributor and design, seed distribution system with elbows and long distribution tubes and fan operating modes can affect the smooth distribution of the seed. The scientific literature provides data on the impact of the seed distribution system and its air flow and internal pressures on the sowing quality, but it was not about the influence of fan operating modes on sowing and even distribution of the seed, so the Vagel Noot drill was examined and its influence on the uniform distribution of transverse seed. It is very important that the correct fan speed is selected to avoid seed injury or clogging of the seed hoses. In this work, studies were first carried out using a stationary drill stand modified according to the Vogel&Noot drill. Using different fan performance parameters, the distribution of summer barley and winter wheat seeds was investigated. Three main fan speeds were used to study: 2900, 2700 and 2400 min-1. Air velocity measurements were also carried out in seed hoses, moisture and dry weight testing of seeds and aerodynamic properties of grain. Using seed drill model it was founded that the summer barley and winter wheat seeds tested had optimum fan speeds to ensure more accurate transverse seed distribution. The summer barley seed was found to have 6,1 coefficient of variation and the best seed distribution accuracy at 2700 rpm, with 7 out of 24 seed hoses having significant differences with the remaining seed hoses. For such studies with winter wheat seeds, the optimum fan speed was also 2700 and coefficient of variation was 10,72. Using this mode, there was two seed hoses with statistically significant difference between the other seed hoses. These results were influenced by the properties of the seeds as a fly, the moisture of the seeds. Studies have shown that the humidity of wheat was 9.24 ± 0.3 and that of barley 10.23 ± 0.3 is much lower than the standard seed used for sowing. Seed leaf coefficients were found to be: wheat 0.064 m-1 and barley 0.063 m-1, so wheat distribution will require a higher air flow rate. The air velocity in the boreholes at the examined fan revolutions was also determined and the results did not show any correlation between the air velocity data obtained and the uniformity of the seed distribution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85818
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
andrius_kazlauskas_md.pdf2.1 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.