Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79224
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Agnė, Malinauskaitė
Supervisor: Veliutė, Ingrida
Title: Modernūs amatų centrai: Lietuviškų tradicijų tęstinumas ir integracija į šiuolaikinę kultūrą
Other Title: Modern craft centers: continuity of Lithuanian traditions and integration in contemporary culture
Extent: 78 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Amatų centrai;Craft centers;Tradicinis paveldas;Traditional heritage;Kūrybiškas turizmas;Creative tourism;Kultūrinis turizmas;Cultural tourism
Abstract: XXI a. kintantis visuomenės požiūris į tautinį (etninį, tradicinį) palikimą, skatina puoselėti vieną iš efektyviausių tradicinių užsiėmimų bei nykstančių istorinių veiklų perdavimo būdų – tiesioginį mokymąsi iš vyresnės kartos atstovų bei įvairaus pobūdžio edukacinių programų kūrimą įvairiuose Lietuvos regionuose. Įgyvendinant 2007-2013 metų Europos Sąjungos projektus, Lietuvoje buvo įsteigtas ne vienas amatų centras, turintis ir senųjų amatų mokymo programas. Tačiau nėra aišku, kokią įtaką sukurta infrastruktūra turi kokybiškam įvairaus pobūdžio amatų perdavimo procesui, kaip tai atsispindi bendroje turizmo rinkoje ir kaip ši veikla įgyvendinama pasibaigus intensyviam finansavimui. Magistro baigiamojo darbo tikslas: ištirti materialaus ir nematerialaus paveldo reprezentavimo pobūdį ir įvertinti tradicinių amatų plėtojimo galimybes, atliekant atvejo studijas pasirinktuose tradicinių amatų centruose. Centrų veiklai ištirti naudotas kokybinis interviu – apklausa. Kaip pasitelkiant turizmą galima integruoti lietuviškas tradicijas į šiuolaikinę kultūrą. Nagrinėjami kūrybiško – kultūrinio turizmo svarbiausi bruožai bei tiriama jų reikšmė tradiciniams amatų centrams. Darbo problematika ir naujumas. Nemaža dalis nematerialiojo paveldo ir išlikusių lietuviškų tradicijų yra tyrinėjama, tačiau didesnio dėmesio tradicijų perdavimas pasitelkiant edukacijas ir paveldo išsaugojimas bei tęstinumas per amatų mokymus nesulaukia. Įdomią ir aktyvią kultūrinę veiklą vykdantys tradicinių amatų centrai lieka nuošalyje. Amatų populiarinimo ir žinių perdavimo, pasitelkiant kūrybiškumą, per turizmo formas vis dar trūksta. Menkai tesusimąstoma apie šių edukacinių veiklų vertę tiek kalbant apie kultūrą, tiek apie turizmą. Šalyje sparčiai didėjant susidomėjimui kultūriniu turizmu atsiranda vis daugiau galimybių integruoti edukacijas ir amatus į bendrą turizmo nišą. Kūrybiškas turizmas, kaip naujovė, suteikia puikią progą pasinaudoti amatų centrų siūlomomis programomis ir taip jas integruoti į šiuolaikinę kultūrą.
The changing attitude of society towards national (ethnic, traditional) heritage in 21st century, encourages the fostering of one of the most effective ways of transferring traditional activities and endangered historical activities - direct learning from the older generation and development of various educational programs in different regions of Lithuania. As a part of the European Union projects for 2007-2013 a number of craft centers were established in Lithuania, which also have programs for training or learning of traditional crafts. However, it is not clear what impact the developed infrastructure has on the quality of the process of transferring different types of crafts, how it is reflected in the general tourism market and how these activities are implemented after the intensive financing is finished. The aim of the master's thesis is to investigate the nature of material and immaterial heritage representation and to evaluate the possibilities of traditional craft development in case studies of selected traditional craft centers. A qualitative interview was used to discuss the activities of the centers. How tourism can integrate Lithuanian traditions into contemporary culture. The most important features of creative - cultural tourism are analyzed and their significance for traditional craft centers is studied. Work issues and novelty. A big part of the immaterial heritage and remain traditions are being explored. However, crafts centers that are dynamic and active in cultural activities still remains outside. There is still a lack of popularity and knowledge transfer through creativity forms of tourism. There is little thought about the value of these educational activities, both in terms of culture and tourism. The country's growing interest in cultural tourism is creating opportunities for integrating education programs and crafts into a common tourism niche. Creative tourism, as an innovation, provides an excellent opportunity to take advantage of the programs offered by craft centers to integrate them into contemporary culture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79224
Appears in Collections:2019 m. (MF mag.)

Files in This Item:
agne_malinauskaite_md.pdf3.91 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open

Modernūs amatų centrai: lietuviškų tradicijų tęstinumas ir integracija į šiuolaikinę kultūrą

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.