Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79215
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Leonavičienė, Justina
Supervisor: Varžinskienė, Laura
Title: Anoniminių alkoholikų grupes lankančių asmenų pirmųjų blaivybės metų patirtys vidinės darnos aspektu
Other Title: The experiences endured by the individuals attending the alcoholics anonymous support groups during the first year of sobriety from the aspect of the sense of coherence
Extent: 60 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Anoniminiai alkoholikai;Alcoholics anonymous;Patirtys;Experiences;Vidinė darna;Sense of coherence
Abstract: Priklausomybės nuo alkoholio mastas yra aktuali šalies problema, nes alkoholio vartojimo pasekmės neigiamai veikia daugelį gyvenimo sričių. A. Antonovsky vidinės darnos teorija teigia, kad žmogus turi bendruosius atsparumo išteklius, kurie padeda įveikti gyvenimo sunkumus ir ligas. Kai kurie asmenys moka valdyti alkoholio vartojimą savo pastangomis, tačiau kiti ieško pagalbos, nes patys jau nesugeba valdyti savo polinkio į alkoholį. Vienas veiksmingiausių būdų pradėti blaiviai gyventi yra anoniminių alkoholikų (AA) grupių lankymas. Šio darbo tikslas - atskleisti anoniminių alkoholikų pirmųjų blaivybės metų patirtis vidinės darnos aspektu. Tyrime iškelti uždaviniai: 1) ištirti įsitraukimo į alkoholio vartojimą socialinius veiksnius vidinės darnos aspektu; 2) atskleisti tyrimo dalyvių patirtis, nulėmusias gydymosi nuo priklausomybės nuo alkoholio pradžią ir pirmųjų blaivybės metų patirtis; 3) atskleisti anoniminių alkoholikų grupių ir blaivybės reikšmę blaivių alkoholizmu sergančių asmenų gyvenime vidinės darnos apsektu. Tyrimo tikslui pasiekti atliktas kokybinis tyrimas. Remiantis anoniminių alkoholikų grupių efektyvumu ir Vidinės darnos teorija, siekiama išsiaiškinti asmenų, sergančių alkoholizmu, pirmųjų blaivybės metų patirtis, kurioms atskleisti buvo naudojamas pusiau struktūruotas interviu. Duomenys analizuojami remiantis Krysik ir Finn (2010) kokybinio tyrimo duomenų analizės principais. Tyrime dalyvavo 7 anoniminių alkoholikų grupes lankantys asmenys. Apžvelgiant socialinius veiksnius, turinčius reikšmės alkoholio vartojimui, išryškėjo tokie pagrindiniai socialiniai veiksniai kaip šeima, socialinėje aplinkoje patiriamas stresas ir draugų įtaka. Tyrimo dalyvių pasakojimai atskleidė, kad priežastys, nulėmusios gydymąsi nuo priklausomybės alkoholiui, yra išryškėjusios pasekmės dėl nesaikingo alkoholio vartojimo: prasta psichologinė ir fizinė savijauta, nesugebėjimas būti visaverčiu šeimos nariu, nesirūpinimas vaikais, nesugebėjimas išeiti į darbą ir žlungantis socialinis gyvenimas. Analizuojant tai, kas motyvavo asmenis būti blaivius, išryškėjo pagrindiniai motyvai - šeima ir paties asmens noras. Remiantis tyrimo dalyvių patirtimi nustatyta, kad anoniminių alkoholikų grupės padėjo asmenims gydymosi nuo alkoholizmo procese. Tyrimo dalyviai per AA susirinkimus surado vidinę ramybę, tikėjimą ir pusiausvyrą gyvenime, atgavo vidinę darną, kurią iki to laiko slopino alkoholio vartojimas ir jo sukeltos psichologinės pasekmės. Blaivybė alkoholizmu sergančiam asmeniui yra labai svarbi, nes tapus blaiviam asmens gyvenimas pasikeitė ir pasekmės dėl nesaikingo alkoholio vartojimo sumažėjo. Dingo baimės ir kaltės jausmas, susitvarkė socialinis gyvenimas, sugrįžo aplinkinių ir šeimos narių pasitikėjimas.
The aim of this thesis is to reveal the experiences endured by the individuals attending Alcoholics Anonymous support groups during the first year of sobriety from the aspect of the sense of coherence. The research work raises the following tasks: 1) to describe the social factors of the use of alcohol from the aspect of the sense of coherence; 2) to reveal the experiences of the research participants that influenced them to start alcoholism addiction treatment and their experiences during the first year of sobriety; 3) to reveal the significance of alcoholics anonymous support groups and sobriety in the life of people addicted to alcohol from the aspect of the sense of coherence. To reach the aim of the thesis, a qualitative research has been carried out. Based on the effectiveness of the Alcoholics Anonymous support groups and the theory of the sense of coherence, the thesis aims at determining the experiences endured by the individuals addicted to alcohol during their first year of sobriety by applying a semi-structured interview. Data have been analysed based on the principles of qualitative research data analysis laid out by Krysik & Finn (2010). Seven individuals attending the Alcoholics Anonymous support groups participated in the research. When summarising the social factors contributing to the use of alcohol, it was found that such main social factors as family, stress in the social environment and influence of friends were more relevant. Revealed that the main reasons which influenced their treatment for alcohol addiction were the evident outcomes of the use of unreasonable quantities of alcohol, such as bad psychological and physical health, inability to be a full-fledged family member, inability to take care of the children, inability to go to work and the failing social life. When analysing the facts that motivated the individuals to live a sober life, it was found that family and the desire of the individual were the main motives. Based on the experiences of the participants in the research it was determined that the Alcoholics Anonymous support groups helped individuals during the process of treatment of alcohol addiction. AA support groups helped the participants in the research to find inner peace, belief and balance in life, allowed them to restore their sense of coherence which up till that point was suppressed by the use of alcohol and the psychological outcomes that followed it. Sobriety is very important for an individual addicted to alcohol, since it allows an individual to change his life and minimise the outcomes of using unreasonable quantities of alcohol. Fears and sense of guilt that the individuals felt have been minimised, the social lives of the individuals became better and they were able to restore the trust of their family members.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79215
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
justina_leonaviciene.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

44
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.