Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79214
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Sociologija (S005) / Sociology
Author(s): Kiseliovaitė, Ksaverija
Title: Autistiškų vaikų gebėjimų ir socialinės įtraukties konstravimas
Other Title: Construction of abilities and social inclusion of autistic children
Extent: 133 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Autizmo spektro sutrikimas;Autism spectrum disorder;Socialinis darbas;Social work;Socialinė įtrauktis;Social inclusion;Konstravimas;Construction
Abstract: Socialinio darbo su autistiškais vaikais metodų ir intervencijos būdų Lietuvoje surasti sunku. Socialinio darbuotojo vaidmuo yra svarbus teikiant pagalbą įvairiais sistemos lygmenimis, siekiant ne pažvelgti į autististiškus vaikus kaip į turinčius negalią, sunkumų ar sutrikimų, o labiau atkreipti dėmesį į šių vaikų stiprybes siekiant socialinės įtraukties. Tyrimo tikslas – atskleisti autistiškų vaikų gebėjimų ir socialinės įtraukties konstravimo ypatumus. Atsižvelgus į tai, kad bus analizuojamas netradicinis, pozityviosiomis savybėmis besiremiantis požiūris į autizmo spektro sutrikimą, buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas, kuris sudarytas iš pusiau struktūruoto interviu ir neformalaus stebėjimo siekiant dialogo metu su autistiškų vaikų tėvais ir specialistais aptarti asmenines patirtis dirbant ir auginant autistišką vaiką. Tyrime dalyvavo 4 specialistės (socialinė darbuotoja, specialioji pedagogė, psichologė, logopedė) ir 3 mamos, auginančios autistiškus 5-14 m. amžiaus vaikus. Visi tyrimo dalyvių autistiški vaikai mokosi ir ugdosi bendrojo lavinimo / ugdymo(si) įstaigose, du iš jų integruoti į bendrojo lavinimo klasę / grupę. Ruošiantis tyrimui buvo pastebėtas socialinių darbuotojų, dirbančių su autistiškais vaikais, stygius. Tyrimo metu gauti duomenys atskleidė, kad autistiški vaikai turi ypatingų gebėjimų ir stiprybių, kurie remiantis moksliniais duomenimis yra susiję su aukšto intelekto alelėmis. Taip pat buvo pastebėta, kad dirbant su autistiškais vaikais svarbi stipriųjų pusių perspektyvos teorija – susitelkiant į turimas autistiškų vaikų stiprybes, kuriomis pasinaudojus galima stiprinti ne tik autistiško vaiko gyvenimo įgūdžius, bet ir nulemti visavertiškesnį jų gyvenimą. Tyrimas atskleidė, kad svarbiausi faktoriai, nulemiantys autistiškų vaikų įgalinimą, yra pozityvios sampratos ir aplinkos konstravimas bei bendravimo sąlygų sudarymas. Autistiškų vaikų ugdymo srityje kaip svarbiausias išorinis resursas nurodoma efektyvi pagalba. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad tėvų vidinių ir išorinių resursų reikšmingumas nurodomas kaip svarbus veiksnys palaikant asmeninę emocinę sveikatą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad tėvų iniciatyva plėtojant ir konstruojant autizmo sampratą priklauso nuo jų susitaikymo su vaiko turimu sutrikimu. Dauguma tyrime dalyvavusių autistišką vaiką auginančių tėvų plečia ir konstruoja pozityvesnį požiūrį į autistiškus vaikus.
It is hard to find methods of social work with autistic children and ways of intervention in Lithuania. The role of social worker is very important in providing assistance at different levels of the system, aiming to perceive autistic children not as having disabilities, difficulties or disorders, but rather paying attention to the strengths of these children seeking for their social inclusion. The aim of the study – to reveal the peculiarities of construction of autistic children‘s abilities and social inclusion. Considering that an unconventional positive-attitude-oriented approach to autism spectrum disorder will be analyzed, a qualitative research method has been chosen. The method consists of semi-structured interviews and informal monitoring. The aim is to discuss personal experiences in raising and educating a child with autism through dialogue with parents and professionals. The study included 4 specialists (social worker, special educator, psychologist, speech therapist) and 3 mothers raising autistic children 5-14 years of age. All participants' autistic children attend general education / development institutions, two of which are integrated into mainstream education class / group. During the preparation for the study period, it became aware, that there is a shortage of social workers working with autistic children. The data obtained during the study revealed that autistic children have special abilities and strengths that, according to scientific data, are associated with high intelligence alleles. It has also been observed that the implementation of strength-based theory - focusing on the strengths of the autistic child - can not only improve the life skills but also lead to a more fulfilling life. The research has shown that the most important factors determining the empowerment of autistic children are the development of positive awareness and the creation of appropriate environmental conditions for communication. Effective support is indicated as the most important external tool for developing autistic children. And the significance of parents' internal and external resources is indicated as an important factor in maintaining personal emotional health. The study revealed that parents' initiative in developing and building the comprehension of autism depends on their reconciliation with the child's disability. Most of the parents of autistic children who participated in the study are expanding their understanding and building a more positive attitude towards autistic children.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79214
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Socialinio darbo katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

16
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.