Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79208
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Apolskienė, Neringa
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: Socialinio darbuotojo konstruojamos pagalbos procesas vaikui, patiriančiam smurtą šeimoje: nematomas vaikas
Other Title: The constructed help process of a social worker for a child affected by family violence: an invisible child
Extent: 83 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Smurtas prieš vaikus šeimoje;Child abuse
Abstract: Smurtas šeimoje - aktuali šių dienų problema. Smurtas prieš vaikus yra elgesys, kuris apima visas smurto prieš vaikus iki 18 metų rūšis, – fizinį, seksualinį smurtą, psichologinę prievartą, nepriežiūrą ir apleistumą, ekonominį ir kitokį išnaudojimą. Toks suaugusiojo, su kuriuo vaikas susijęs atsakomybės, pasitikėjimo ir galios santykiais, elgesys padaro žalą ar sukelia grėsmę vaiko sveikatai, išgyvenimui, raidai ir orumui. Smurtas šeimoje yra viena iš rimčiausių šiuolaikinių valstybių problemų visame pasaulyje. Siekiant sėkmingai užkirsti kelią smurtui šeimoje, būtina suvokti reiškinio specifiką, žinoti psichologinį smurtą patyrusių asmenų situaciją, nes su smurtu šeimoje yra susiję nemažai mitų ir stereotipų, apsunkinančių jo prevenciją. Tyrimu siekiama atskleisti socialinio darbuotojo konstruojamą pagalbos procesą vaikui, patiriančiam smurtą šeimoje. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti, kaip socialiniai darbuotojai smurto patirtį sieja su socialinių paslaugų gavėjų konstravimu. 2. Aptarti, kaip socialiniai darbuotojai smurtą konstruoja siedami socialines paslaugas su smurtą keliančiais veiksniais. 3. Atskleisti socialinio darbuotojo intervenciją vaikui, patiriančiam smurtą šeimoje. Tyrimas atliktas šiandienėje visuomenėje aktualia tema, kuri yra svarbi ir socialinio darbo kontekste. Paprašius tiriamųjų dalyvauti tyrime, darbuotojos iš karto sutiko. Tai buvo 7 socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis 2019 metų sausio-vasario mėnesiais. Tyrimas buvo atliktas vienoje iš savivaldybių. Socialinių darbuotojų teigimu, vaikų teisių specialistai dirba pagal įstatymus ir kartais neatsižvelgia į žmogiškuosius faktorius. Žiniasklaida, kaip teigia socialinės darbuotojos, dažniausiai pateikia faktus ne tokius, kokie jie, o kaip sensaciją, viešina neadekvačius faktus. Socialinė parama labai svarbi šeimai, ypač krizės atveju. Socialinių darbuotojų teigimu, labai svarbus yra institucijų bendradarbiavimas. Kadangi vaikai daug laiko praleidžia mokykloje, popamokinėje veikloje, vaikų dienos centruose, suinteresuoti specialistai turėtų atkreipti dėmesį į vaiko elgesį ir informuoti kitus specialistus. Galima teigti, kad individuali socialinio darbuotojo pagalba šeimai reikalinga, ypač smurtą patiriančiam vaikui. Socialinis darbuotojas, bendraudamas individualiai, gali išklausyti, patarti, kalbėtis su vaiku. Tai svarbus socialinio darbo metodas. Tyrimo dalyvės įvardina, kad svarbu socialiniam darbuotojui bendradarbiauti ir su kitomis institucijomis, psichologu, mokyklos medikais ir kt.
Domestic violence is a topical issue today. Child abuse behaviour includes all forms of violence against children under the age of 18 - physical violence, sexual violence and exploitation, psychological abuse, neglect and neglect, commercial and other exploitation. Child abuse behaviour includes all forms of violence against children under the age of 18 - physical violence, sexual violence and exploitation, psychological abuse, neglect and dereliction, commercial and other exploitation. The behaviour of an adult with whom a child is bound by a relationship of responsibility, trust and power causes harm or threatens the child's health, survival, development or dignity. Domestic violence is one of the most serious problems modern countries are facing around the world. In order to prevent domestic violence successfully, it is necessary to understand the specificity of the phenomenon and to know the psychological situation of those who have experienced violence, especially for the reason that domestic violence involves a number of myths and stereotypes that make it more difficult to prevent. The aim of the study is to reveal a constructive process of assistance of social worker's to a child who experiences domestic violence. Objectives of the research: 1. To review, how social workers relate the experience of violence to the construction of social service recipients; 2. To discuss how social workers construct violence by linking social services with factors that cause violence; 3. To reveal social worker intervention for a child experiencing domestic violence. The study was conducted on a topic that is relevant today in the context of social work. When asked to participate in the study, participants agreed immediately. The survey was conducted with 7 social workers working with families, in January-February 2019. The survey was conducted in one of the municipalities. According to social workers, the specialists of children's rights work according to the law and sometimes do not the human factors. The media, as social workers say, usually present the facts not as they are but convey that they would be sensational and publicize inadequate facts. Social support is very important for the family, especially in a crisis. According to social workers, inter-institutional cooperation is very important, as children spend a lot of time at school, in after-school activities, day care centres, so interested professionals should pay attention to the behaviour of the child and inform the specialists. It can be said that the individual support of the social worker for the family is necessary, especially for the child who experiences violence. The social worker can listen, advise and communicate individually; talking with a child is an important method of social work. Participants in the study state that it is important for a social worker to cooperate with other institutions, i.e. psychologists, school specialists, doctors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79208
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
neringa_apolskiene_md.pdf833.74 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

262
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

112
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons