Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79198
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaujanienė, Rasa-
dc.contributor.authorGrigė, Lina-
dc.date.accessioned2019-05-16T07:56:55Z-
dc.date.available2019-05-16T07:56:55Z-
dc.date.issued2019-05-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79198-
dc.description.abstractDabar pasaulyje vyksta įvairių demografinių pokyčių. Ryškiausi iš jų - ilgėjanti gyvenimo trukmė ir didėjantis senyvo amžiaus asmenų skaičius. Toks reiškinys vadinamas senstančia visuomene. Gyventojų senėjimas gali būti teigiamas reiškinys, jei akcentuosime medicinos, mokslo, švietimo pasiekimus, gerėjančias gyvenimo sąlygas ir žmogaus tobulėjimą, bet žvelgiant iš ekonominių ir socialinių perspektyvų toks reiškinys traktuojamas kaip didžiausia problema išsivysčiusiose šalyse. Senėjimas - tai kompleksinė ir sudėtinga sritis, bet drauge natūralus procesas, kurio metu vyksta biologinių, psichologinių ir socialinių pokyčių. Didėjant senyvo amžiaus asmenų skaičiui labai svarbu užtikrinti sėkmingo senėjimo procesą: teikti atitinkamą medicininę ir socialinę pagalbą, ugdyti savarankiškumą ir autonomiją, užtikrinti jų kultūrinių, dvasinių ir fiziologinių poreikių patenkinimą. Labai svarbu užtikrinti senstančių žmonių orų ir visavertį gyvenimą, įtraukti juos į bendruomeninį gyvenimą, prisidėti priimant sprendimus, leisti būti naudingiems. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti sėkmingo senėjimo priežastis kreipiant dėmesį į subjektyvią senyvo amžiaus žmogaus nuomonę, žvelgiant iš jo ir gyvenimo eigos perspektyvos. Teorinėje dalyje naudojantis literatūros šaltiniais aptarta sėkmingo senėjimo samprata ir reiškinio konceptualizavimas per įvairių kultūrų prizmę. Taip pat apžvelgtos biopsichosocialinės teorijos, kuriomis aiškinamas senėjimas. Į senėjimą ir jo sėkmės prielaidas pažvelgta per gyvenimo eigos perspektyvos požiūrį. Tyrimo tikslas - ištirti, kaip gyvenime įgyti vidiniai ir išoriniai resursai nulemia sėkmingo senėjimo prielaidas. Tikslui pasiekti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenims rinkti buvo naudojamas pusiau struktūruotas interviu, duomenų analizė atlikta naudojant grindžiamąją teoriją. Tyrimas atliktas Kauno rajone. Tyrime dalyvavo 5 moterys, kurių amžius - 65–84 m. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad gyvenime įgyti vidiniai (žinios, požiūris, ideologijos, įsitikinimai, vertybės, socialiniai įgūdžiai, psichologinės nuostatos) ir išoriniai (socialiniai, kultūriniai, ekonominiai, biologiniai veiksniai, socialinės priežiūros sistemos, kiti aplinkos veiksniai) resursai turi įtakos sėkmingos senatvės prielaidoms. Remiantis gyvenimo eigos perspektyvos konceptu, įvairios asmens patirtys gali lemti skirtingus sėkmės aiškinimus tiek individualiai, tiek kultūriškai.lt
dc.description.abstractAt the moment, there are a series of demographic changes going on in the world. The most noticeable demographic changes are the increase of lifetime and the increase number of elderly people. This phenomenon is called an aging society. Aging of population can be a positive phenomenon if we emphasize the achievements of medicine, science, education, improved living conditions and development of humanity, but from the economic and social perspectives, this phenomenon could be the biggest problem in developed countries. Aging is a complex and a complicated process, but at the same time it is a natural process in which biological, psychological and social changes occur. As the number of elderly people grows, it is very important to ensure a successful aging process: to provide appropriate medical and social assistance, to develop self-sufficiency and autonomy, to ensure that elderly people meet their cultural, spiritual and physiological needs. It is very important to ensure the dignity of aging people, to ensure full value of their lives and to involve them in community life so they could make decisions and feel more useful. It is also very important to find out what are the main aspects of successful aging by focusing on the subjective opinion of the elderly person from the perspective of his / her life. In the theoretical part, using various literature sources, the concept of successful aging and conceptualization of the phenomenon through the prism of different cultures were discussed. Biopsychosocial theories that explain the process of aging were also discussed. The preconditions of successful aging were viewed through the perspective of life. Aim of the research: to determine how internal and external resources affects the preconditions of successful aging through the course of life. A qualitative interview was used for the aim of the research. Semi-structured interview was used to collect data of the survey and the grounded theory was used for the data analysis. The research took place in the Kaunas district. Five women, aged 65-84 years, were involved in the research. The results of the research revealed that the internal resources acquired during the course of life (knowledge, attitude, ideologies, beliefs, values, social skills, psychological factors) and external resources (social, cultural, economic, biological factors, social care systems, other environmental factors) affect the preconditions of successful aging. The life course perspective concept suggests that different individual experiences can lead to different interpretations of success, both individually and culturally.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSocialinio darbo katedralt
dc.format.extent96 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectSėkmingas senėjimaslt
dc.subjectSuccessful agingen
dc.subjectGyvenimo eigos perspektyvalt
dc.subjectLife course perspectiveen
dc.subjectVidiniai resursailt
dc.subjectInternal resourcesen
dc.subjectIšoriniai resursailt
dc.subjectExternal resourcesen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSėkmingo senėjimo prielaidos gyvenimo eigos perspektyvos požiūriult
dc.title.alternativeSuccessful aging from life course perspectiveen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextembargo_20240521-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
lina_grige_md.pdf896.22 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

74
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.