Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79157
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Galdikaitė, Živilė
Supervisor: Tirvienė, Jovita
Title: ES mokymosi visą gyvenimą politika: neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimas Kauno mieste
Other Title: EU lifelong learning policy: provision of non-formal adults educational services in Kaunas city
Extent: 111 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Mokymasis visą gyvenimą;Neformalusis suaugusiųjų švietimas;Europeizacijos teorija;Lifelong learning;Non-formal adults learning;Theory of europeization
Abstract: Darbo problema – Mokymasis visą gyvenimą įvariuose nacionaliniuose dokumentuose (,,Lietuva 2030“, Nacionalinė pažangos programa 2014 -2020) yra įvardijamas, kaip pagrindinis veiksnys, kurio efektyvus įgyvendinimas užtikrintų Lietuvos visuomenės pasirengimą vykstančiai įvairių sektorių kaitai. Nors Lietuva pirmauja ES pagal asmenų turinčių aukštąjį išsilavinimą, tačiau paskutiniais duomenimis, yra tik 22 – oje vietoje (2016 m.) pagal 25-64 asmenų, dalyvaujančių neformaliame švietime, procentą. Tai stabdo šalies pažangą ir gebėjimus reaguoti į sumanios visuomenės kūrimo iššūkius. Vienas iš iššūkių – neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimas savivaldybių lygmeniu. Esamos situacijos nekeitimas, gali turėti neigiamos įtakos nacionalinio lygio strateginių tikslų įgyvendinimui, tad svarbu skirti dėmesį esamoms problemoms identifikuoti. Kadangi kiekvienos savivaldybės atvejis skirtingas, nacionaliniu lygiu atlikti tyrimai nors ir apibendrina esamą situaciją ir iššūkius, bet neišskiria atskirose savivaldybėse esamų problemų susijusių su neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimu. Tuo tarpu pačios savivaldybės menkai tiria šią sritį. Todėl reikalingas indėlis į šios srities tyrimus, kurie leistų ištirti situaciją bei identifikuoti problemas vietos savivaldos lygmeniu. Darbo tikslas: išanalizuoti ES mokymosi visą gyvenimą politikos įgyvendinimą vietos savivaldos lygmeniu Lietuvoje. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, pusiau struktūruoto interviu metodas, antrinių duomenų analizė, statistinių duomenų analizė, teisės aktų analizė. Pagrindiniai tyrimo rezultatai: Atlikta antrinių duomenų analizė bei kokybinio tyrimo metu gauti rezultatai parodė, jog Kauno mieste esama neformaliojo suaugusiųjų mokymosi galimybių, iš kurių pagrindinės: skaitmeninio raštingumo mokymai bei sveikatingumo veiklos. Iš kitos pusės, tai rodo, jog nesama galimybių įvairovės. Tyrimo metu buvo atskleista ir tai, jog neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo sektorius nėra visapusiškai išvystytas ir optimizuotas tiek nacionaliniu, tiek vietiniu lygmeniu. Identifikuotos šios problemos: nacionalinio bei Kauno miesto savivaldybės lygmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybės užtikrinimo bei vertinimo instrumentų trūkumas. Be to, nėra sukurtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sektoriaus stebėsenos sistemos. Tai stabdo poreikių identifikavimą bei efektyvų išteklių paskirstymą; Kauno miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir kitų socialinių dalininkų bendradarbiavimo stoka, neišnaudojant įvairių bendradarbiavimo formų kūrimo potencialo ir orientuojantis tik į trumpalaikę partnerystę įgyvendinant projektus; neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimo nacionaliniu bei Kauno miesto savivaldybės lygmeniu nepakankamumas, kuriam įtakos turi neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus pareigybės įgyvendinimo neužbaigtumas bei nacionalinio lygmens koordinatoriaus funkcijos suteikimas įstaigai, kuri nėra suinteresuota šios funkcijos įgyvendinimu; neformaliojo suaugusiųjų švietimo srities finansavimas yra centralizuotas bei fragmentiškas, skiriamas siauroms tikslinėms grupėms, taip neskatinant nei didesnės suaugusiųjų įtraukties į neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas, nei paslaugų teikimo plėtros.
The problem of the paper: Lifelong learning in various national documents ("Lithuania 2030", National progress program 2014-2020) is identified as a key factor for the effective implementation of which would ensure the readiness of Lithuanian society for ongoing sectoral change, and although Lithuania is a leader in the EU according to individuals with higher education, according to the latest data, it is only 22 in place (in 2016) according to the percentage of 25-64 persons participating in non-formal education. This hampers the country's progress and ability to respond to the challenges of smart society4. One of the challenges is the provision of non-formal adult education at municipal level5. Changing the current situation may have a negative impact on the achievement of the national strategic goals, so it is important to focus on identifying existing problems. Since the case of each municipality is different, the research carried out at the national level, while summarizing the current situation and challenges, does not distinguish the problems existing in individual municipalities related to the provision of non-formal adult education services. Meanwhile, the municipalities themselves are poorly investigating this area6. Therefore, input in research in this area is needed to investigate the situation and identify problems at the local government level. Aim of the paper: to analyze the implementation of EU lifelong learning policy at the local self- government level in Lithuania. Methods of the research: analysis of scientific literature, semi-structured interview method, secondary data analysis, statistical data analysis, legal analysis. Main results of the research: The analysis of secondary data and the results obtained during the qualitative research showed that there are opportunities for non-formal adult learning in Kaunas city, the main ones being digital literacy training and wellness activities. On the other hand, this shows that there is no diversity of opportunities. The study also revealed that the non-formal adult education sector is not fully developed and optimized at both national and local levels. The following issues have been identified: 1) Lack of quality assurance and assessment instruments for non-formal adult education services at the national and Kaunas city municipality level. This hinders identification of needs and efficient allocation of resources; 2) Lack of co-operation between non-formal adult education providers and other social shareholders in Kaunas city, which means there is no exploiting the potential of different forms of cooperation and co – operation is focusing only on short-term partnerships in project implementation; 3) Insufficiency of coordination of non-formal adult education at the national and Kaunas city municipality level, which is influenced by the incompleteness of the implementation of the coordinator post and the granting the function of the national level coordinator to the institution that is not interested in the implementation of this function; 4) Non-formal adult education funding is centralized and fragmented, targeted at narrow target groups, thus not encouraging greater adult engagement in non-formal adult education activities or the development of service delivery.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79157
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
zivile_galdikaite_md.pdf2.14 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.