Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79145
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽilys, Apolonijus-
dc.contributor.authorLochankovaitė, Agnė-
dc.date.accessioned2019-05-15T11:29:11Z-
dc.date.available2019-05-15T11:29:11Z-
dc.date.issued2019-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79145-
dc.description.abstractXX a. antrojoje pusėje urbanistikos ir mieste vykstančių socialinių interakcijų tema yra vis labiau analizuojama, nes miesto erdvėje egzistuojantys galios santykiai sukuria socialinius ryšius, kurie yra ypač svarbūs vertinant visuomenės saugumą, rizikas, palaikomas ir naujai kuriamas socialines reikšmes ir prasmes. Kaimynystės įtaka, kuri pasižymi tam tikra specifine geografine vieta, gatvių išdėstymu, istoriniu kontekstu, svarbių miesto objektų pasiskirstymu, socialine struktūra ir pan., yra individo elgseną koreguojanti ir socialinę gerovę kurianti perspektyva (Dupere, Leventhal, Vitaro, 2012). Wirth (2005) pateikia gyvenimo mieste modelį kaip specifinio stiliaus išreišką, todėl bendruomeniškumo kitimo transformacijos modernaus miesto kontekste yra aktuali miesto sociologijos tema, o bendruomenių tapatumai yra analizuojami per įvairius socialinius, ekonominius, kultūrinius ir politinius ryšius bei sąveikas. Todėl atliekant tyrimą siekiama paaiškinti individų veiklos ir juos supančios aplinkos socialines sąveikas: kaip gyvenimas tam tikroje kaimynystėje yra suponuojamas per įvairius simbolius ir kaimynystei aktualias reikšmes ir kokią įtaką asmens tapatumui turi bendruomenės bendrų socialinių veiksnių kūrimas, perkūrimas ir atkūrimas? Vilijampolės rajono kaimynystės atvejis yra unikalus tuo, kad šiandienis Kauno miestas ne tik nuolat modernėja architektūra ir vakarietišku požiūriu, bet ir keičia dar nuo sovietinio paveldo užsilikusias kultūros ypatybes, tačiau Vilijampolės atvejį galima laikyti tam tikru specifiniu tašku miesto erdvėje, kuriame išryškėja gyventojų kolektyvinė sąmonė, kriminalinio įvaizdžio kontekstas ir specifinis bendruomeniškumas. Šio darbo tikslas yra atskleisti Vilijampolės kaimynystės tapatybės koliažus. Jiems atskleisti taikoma kokybinio tyrimo metodologija. Duomenys atskleidė, kad Vilijampolės kaimynystėje vis dar egzistuoja senosios kaimynystės bruožų, yra gajus gaujų ir grupuočių gyvenimas, daugeliu atvejų kaimynystė yra rizikinga, o kriminalistinis rajono įvaizdžio šleifas juntamas iki šių dienų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Vilijampolės bendruomenė yra specifinė ir pasižymi įvairių socialinių grupių sudėtimi, o tapatybių įvairovė yra skirtinga, vertinant per modernaus miesto visuomenės prizmę.lt
dc.description.abstractIn the second half of XX century, the subject of social interactions in urban environment is increasingly being analyzed, because in the city areas, where the relations of power exists, creates social ranks, which are particularly important, taking into account public security and newly created social values and meanings. The influence of the neighborhood, which has a specific geographic location, street layout, historical context, distribution of important urban objects, social structure etc., is a perspective that adjusts the behavior of the individuals and creates social welfare (Dupere, Leventhal, Vitaro, 2012). Wirth (2005) presents a pattern of urban life as an expression of a specific style, therefore, the transformation of communality in the context of a modern city is important subject in urban sociology and communities' identities are analyzed through various social, economic, cultural and political ranks and interactions. Therefore, the explanation of the social interactions of individuals and their surroundings is a main purpose of the research: how life in a certain neighborhood is conceived through various symbols and neighborhood-related meanings and what it has community's development of common social factors and establishment as well as restoration to do with personal identity? The case of neighborhood of Vilijampole district is unique in that aspect that modern city of Kaunas is constantly modernizing, not only with its architecture and Western approach but also changes the cultural features left behind from the Soviet heritage, however The case of Vilijampole can be considered as a specific area in the urban environment, which reveals the consciousness of the population, the context of the criminal image and the specific community. The purpose of this research is to reveal the collages of identity in Vilijampole neighborhood. Qualitative research methodology is applied in order to reveal them. Data reveals that old-school neighborhood features still exist in Vilijampole neighborhood, there is a lot of gang and group life, in many cases the neighborhood is risky and the image of criminal district is still feel up to now. The research showed that the Vilijampole community is specific and characterized by the composition of various social groups and the diversity of identities is different in terms of the modern urban society.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSociologijos katedralt
dc.format.extent100 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectMiestaslt
dc.subjectCityen
dc.subjectKaimynystėlt
dc.subjectNeighborhooden
dc.subjectBendruomenėlt
dc.subjectCommunityen
dc.subjectTapatybėlt
dc.subjectIdentityen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleBendruomeniškumo sampratos Vilijampolės kaimynystėje: „Slabodkės“ tapatybių koliažailt
dc.title.alternativeMeanings of community in the Vilijampole neighborhood: collages of "Slabodke" identitiesen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptSocialinių tyrimų centras-
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
agne_lochankovaite_md.pdf1.87 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.