Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79128
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Mušeikytė, Gerda
Supervisor: Aleknevičienė, Vilija
Title: Verslo ciklo įtakos optimalaus investicijų portfelio struktūrai vertinimas
Other Title: Evaluation of business cycle impact on optimal portfolio investment structure
Extent: 96 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Verslo ciklas;Business cycle;Verslo ciklo fazės;Business cycle phases;Efektyvumas;Efficiency;Portfelio struktūra;Portfolio structure;Portfelio optimizavimas;Portfolio optimization
Abstract: Magistro darbą sudaro trys dalys: teorinė, metodologinė ir empirinė. Pirmojoje darbo dalyje pateikiamos turto alokacijos ir verslo ciklo sąvokos, išanalizuojami ir apibendrinami verslo ciklo fazių indikatoriai ir numatomos jų pasirinkimo galimybės. Analizuojami investicijų portfelio efektyvumo rodikliai ir jų panaudojimas portfeliui optimizuoti. Antrojoje darbo dalyje pateikiama verslo ciklo įtakos optimalaus investicijų portfelio struktūrai vertinimo metodika. Jos pagrindą sudaro metodologinės prielaidos. Per tyrimo loginę schemą numatomi pagrindiniai tyrimo etapai, tokie kaip tyrimo imties, pagrindinių turto klasių ir jų indeksų identifikavimas; verslo ciklo fazių bei verslo ciklo ir turto klasių sąveikos nustatymas, portfelio rizikos ir efektyvumo išmatavimas bei portfelio optimizavimas. Trečiojoje darbo dalyje atliekamas verslo ciklo įtakos optimalaus investicijų portfelio struktūrai tyrimas. Jo metu nustatomos verslo ciklo fazės, atliekama atskirų turto klasių analizė visu tiriamuoju laikotarpiu ir skirtingose verslo ciklo fazėse. Atliekama turto klasių koreliacinė analizė. Kaip tikslo funkcija portfeliui optimizuoti pasirenkamas Sharpe rodiklis ir nustatomi turto klasių svoriai pagal skirtingas verslo ciklo fazes. Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrintos išvados.
The thesis consists of three parts: theoretical, methodological and empirical. The first part of the thesis presents the concepts of asset allocation and business cycle, analyzes and summarizes the business cycle phase indicators and their possible options. Analyzed investment portfolio efficiency indicators and their use for portfolio optimization. The second part of the thesis presents the methodology for the impact of the business cycle on the optimal investment portfolio structure. It is based on methodological assumptions. The study logical scheme provides the main stages of the study, such as the identification of the sample of the survey, the main asset classes and their indices, identification of business cycle phases and business cycle and asset classes interaction, portfolio risk and efficiency measurement and portfolio optimization. In the third part of the work the study of the influence of the business cycle on the optimal investment portfolio structure is carried out. It identifies the phases of the business cycle, analyzes the individual asset classes throughout the study period and at different stages of the business cycle. Correlation analysis of asset classes is performed. As a goal function, the Sharpe indicator is selected to optimize the portfolio and asset classes are weighted according to different phases of the business cycle. At the end of the work are summarized conclusions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79128
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
gerda_museikyte_md.pdf1.55 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

101
checked on May 1, 2021

Download(s)

47
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.