Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79104
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Možeika, Valerija
Supervisor: Juraitė, Kristina
Title: Socialinių medijų raštingumas: kritinio mąstymo prielaidos pilietiškumo praktikoms
Other Title: Social media literacy: prerequisites of critical thinking for civic practices
Extent: 59 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Socialinių medijų raštingumas;Kritinis mąstymas;Pilietiškumo praktikos;Social media literacy;Critical thinking;Civic practices
Abstract: Socialinės medijos – neatsiejama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Jų platformos naudojamos komunikacijai, saviraiškai, laisvalaikio praleidimui. Jos leidžia greitai sužinoti paskutines viso pasaulio aktualijas, reaguoti, vertinti bei masiškai dalintis jomis su kitais vartotojais. Socialinės medijos suteikia galimybę diskutuoti, išreikšti savo nuomonę, nepritarimą arba palaikymą, kelti aktualius klausimus. Dėl šių priežasčių socialinės medijos vis dažniau siejamos su šiuolaikinio žmogaus pilietiniu dalyvavimu. Reikšminga įtaka žmogaus socializacijai, galimybė dalyvauti viešajame diskurse, vis didėjantys informaciniai srautai bei galimos manipuliacijos auditorijos sąmoningumu iškelia socialinių medijų raštingumo svarbą, kurio pagrindą sudaro vartotojų vertybinės nuostatos bei kritinis mąstymas, padedantis sąmoningai vertinti tai, kas vyksta medijų aplinkoje. Šio magistro baigiamojo darbo objektas – kritinio mąstymo reikšmė pilietiškumo praktikoms socialinių medijų kontekste. Iškeltas darbo tikslas – paaiškinti, kaip socialinių medijų vartotojų kritinis mąstymas gali prisidėti prie pilietiškumo praktikų plėtros. Siekiant darbe išsikelto tikslo buvo nagrinėti moksliniai ir informaciniai šaltiniai bei vykdytas kokybinis tyrimas – atliktas pusiau struktūruotas ekspertų interviu. Interviu dalyvavo 13 informantų: medijų specialistai, mokslininkai bei bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai. Literatūros analizė bei empiriniame tyrime dalyvavusių informantų įžvalgos leido suprasti, kad socialinėms medijoms užimant vis svarbesnę vietą žmogaus gyvenime, mokykla, šeima bei valstybinis sektorius turi būti nusiteikę bendradarbiavimui bei tinkamai pasiruošę atliepti realius jauno žmogaus ugdymo poreikius, skatinant kritinį mąstymą, perteikiant svarbiausias vertybes. Socialinių medijų raštingumo integravimas į ugdymo procesą padėtų ugdyti sąmoningus medijų vartotojus, gebančius kritiškai analizuoti juos pasiekiančią informaciją, sąmoningai ir atsakingai vertinti savo dalyvavimą medijų aplinkos diskurse. Svarbiausios efektyvaus socialinių medijų raštingumo ugdymo sąlygos – realaus poreikio suvokimas bei bendra ugdymo veikėjų vizija. Socialinių medijų raštingumo integravimas į įvairias disciplinas bei skirtingų ugdymo veikėjų bendradarbiavimas sukurtų sinergiją, leidžiančią pažvelgti į nagrinėjamą temą iš įvairių perspektyvų, kryptingai bei efektyviai ugdyti jaunų žmonių kompetencijas, nukreiptas į jų pilietinį dalyvavimą.
Social media is an inseparable part of life of any modern human being. Social media platforms are used for communication, self-expression, and leisure. It allows people to quickly find out the latest news from all around the world and react to them, evaluate them and massively share them with other users. Social media gives an opportunity to discuss, express one’s opinion, disagreement or support, and raise relevant questions. For these reasons, social media is more and more associated with modern people’s civil participation in certain events. Significant influences to socialization, an opportunity to participate in public discourse, increasing information flow, and possible manipulation with audience’s awareness highlight the importance of media literacy which is made of personal values and critical thinking, allowing users to consciously evaluate what is happening in the environment of social media. The object of the thesis is the significance of critical thinking to civic participation in the context of social media. The aim of the thesis is to explain how critical thinking of social media users can contribute to the expansion of their civic practices. In order to achieve the aim of the thesis, scientific and informational sources were used as well as a quantitative analysis has been performed which consisted of a half-structured interview from experts in their respective fields. The interview had 13 informants: social media specialists, scientists and general education teachers. The literary analysis and the insights of the participants in the empirical research allow understanding that since social media takes a more important part in everyday life, school, family and the public sector must be open to cooperation and be ready to respond to the educational needs of young people by stimulating critical thinking and conveying the most important values. The integration of social media literacy to the educational process would help to educate conscious social media users who are able to critically analyse the information reaching them and consciously and responsibly evaluate their participation in the social media discourse. The most important conditions for effective social media literacy are the realisation of real need and a common vision from everyone participating in the education process. The integration of social media literacy into various disciplines, and the cooperation of everyone participating in the education process would create synergy which would allow looking into the subject matter from different perspectives as well as effectively and with focus educating the young people’s competencies by directing them to their civic participation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79104
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
valerija_mozeika_md.pdf936.54 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

238
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

164
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.