Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/72333
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Jokubauskienė, Goda
Supervisor: Levišauskaitė, Kristina
Title: Europos Sąjungos finansinės paramos poveikio šalių narių finansų sistemoms vertinimas
Other Title: Assessment of the European Union financial support influence on the member states’ financial systems
Extent: 111 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Finansinė parama;Finansų sistema;Europos Sąjunga;Finansų rinkos;Financial support;Financial system;European Union;Financial markets
Abstract: Darbo tikslas: apibūdinus Europos Sąjungos finansinės paramos tikslus bei ypatumus ir jos sąveikos su šalių narių finansų sistemomis prielaidas, parengti tyrimo metodologiją ir įvertinti ES finansinės paramos poveikį šalių narių finansų sistemoms. Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama literatūros ir oficialių ES dokumentų analizė, nurodant Europos Sąjungos finansinės paramos tikslus, prioritetus ir investicijų kategorijas, apibrėžta šalių finansų sistemos struktūra ir komponentai, keliamos prielaidos dėl sąveikos tarp ES finansinės paramos ir šalių narių finansų sistemos. Antroje darbo dalyje pateikiama tyrimo metodologija. Suformuluotos ir pagrįstos dvi tyrimo hipotezės. Šioje dalyje pateikiamas loginis tyrimo nuoseklumas, naudojami metodai, statistinių duomenų šaltiniai ir apribojimai. Hipotezėms tirti naudojami 6 daugialypės regresijos modeliai. Tyrime nagrinėjamas 2007–2017 m. laikotarpis, įtrauktos 27 ES šalys narės. Trečiojoje dalyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos šalims narėms ir finansų sistemos rodiklių dinaminę analizę ir daugialypės regresijos analizę. Atlikus daugialypę regresinę analizę nustatytas statistiškai reikšmingas ir teigiamas ES finansinės paramos poveikis tokiems finansų sistemos rodikliams kaip ROA ir rinkos kapitalizacija; statistiškai reikšmingas ir neigiamas poveikis privačių klientų indėliams bankuose.
The aim of the research is to assess the influence of European Union financial support on the member states’ financial systems. The work is composed of three parts. In the first part, an analysis of the literature and official EU documents is presented, identifying the aims, priorities and investment categories of European Union financial support, the structure and the components of the country’s financial system are defined and the assumptions for interaction between EU financial support and the EU member state financial system based on previous research are discussed. The second part of the paper presents the research methodology. Two research hypotheses were formulated and substantiated. In this part the logical consistency of the study is presented, the methods used, the sampling and the limitations are characterized and explained. Multiple regression models are used for the testing hypotheses. The 2007-2017 period is examined in the research, 27 EU countries are included, panel data were used. The third part provides the results of the empirical research, including a dynamic analysis of the indicators of the European Union's financial support to member states and the financial system and the multiple regression analysis for assessment of the EU financial support influence on the EU member states financial systems. 6 multiple regression models are used for hypotheses testing. Statistically significant and positive impact of EU financial support has been identified on such financial system indicators as ROA and market capitalization; a statistically significant and negative impact - on private customer deposits in the banks.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/72333
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
goda_jokubauskiene_md.pdf3.28 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

156
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.