Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70052
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Čiečkiūtė, Reda
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Vietinės valdžios ir verslo interesai regioninėje žiniasklaidoje kaip grėsmė spaudos laisvei: Marijampolės regiono atvejis
Other Title: Local government and business interests in regional media as a threat to press freedom. The case of Marijampolė county.
Extent: 62 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Regioninė žiniasklaida;Spaudos laisvė;Žiniasklaidos funkcijos;Regional media;Press freedom;Media functions
Abstract: Šiame darbe analizuojamas vietinės valdžios ir verslo atspindys regioninėje žiniasklaidoje. Bandoma išsiaiškinti, ar toks poveikis nesikėsina į pamatinę žiniasklaidos funkciją – informuoti ir tarnauti visuomenės, o ne valdžios ar verslo interesams. Darbo tikslas – ištirti vietinės valdžios ir verslo įtaką regiono žiniasklaidai ir spaudos laisvei. Uždaviniai iškeltam tikslui pasiekti – atlikti mokslinės literatūros analizę ir apibrėžti spaudos laisvę; aptarti žiniasklaidos kaitą; išnagrinėti regioninės žiniasklaidos veiklos aspektus bei atsakomybę ir atskaitingumą, sąveiką tarp valdžios, verslo ir žiniasklaidos; susisteminti gautus tyrimo rezultatus, pateikti išvadas. Turinio analizės dalyje tiriami penki Marijampolės regiono periodiniai spaudos leidiniai, analizuojamos 2019 m. sausio 1 d. – kovo 3 d. laikraščiuose išleistos publikacijos. Išsamiai išnagrinėti 84 laikraščių numeriai, 1406 publikacijos. Tirtos publikacijos suskirstytos į dvi kriterijų grupes. Savininkystės/priklausomybės kriterijai atskleidė, jog du iš penkių leidinių priklauso verslo atstovams, tačiau nei vienas politikas neturi tirtų laikraščių akcijų, be to, analizuotose žiniasklaidos priemonėse nedirba nei politikai, nei verslininkai. Tačiau ne visi leidiniai viešai skelbia savo savininkystę leidinyje ar internetiniame portale. Kita grupė kriterijų buvo susijusi su pateikiamo turinio specifika. Tyrimas parodė, jog regioninė spauda didžiausią dėmesį sausio-vasario mėnesiais skyrė tuo metu buvusiems rajonų vadovams, jų komandos nariams. Keliuose leidiniuose pasitaikė apie politiką itin palankiai atsiliepiančių publikacijų, tačiau ji nebuvo pažymėta kaip politinė reklama ar užsakomasis straipsnis. Marijampolės regiono periodikoje tyrimo metu pasitaikė vos kelios publikacijos apie vietinius verslininkus ir jų veiklą, tačiau publikacijos buvo itin palankios minėtai asmenų grupei. Darbo metu patvirtinti ir tyrimo teiginiai: dėl mažesnio skaitytojų rato ir ribotų finansinių išteklių regioninę žiniasklaida veikia vietinės valdžios, verslo interesai. Iš savivaldybės daugiau lėšų gaunantys leidiniai vietinius valdžios atstovus kritikuoja rečiau.
This paper represents the reflection of local government and business in regional media. Attempts are made to find out whether such effects do not interfere with the fundamental function of the media – to inform and serve for people. The aim of this work is to investigate the influence of local government and business on the media and press freedom of the region. Tasks to achieve the goal - to analyze scientific literature and define the freedom of the press; to discuss media changes; to discuss media accountability and accountability, interaction between government, business and media; to analyze the peculiarities of local government and business interaction with Marijampolė region media; to systematize the obtained research results, to present conclusions. In the content analysis part five periodical press publications of Marijampolė region are analyzed. January 1 - March 3 publications in newspapers. 84 newspaper numbers, 1406 publications were examined in detail. The research papers were divided into two groups of criteria. Ownership – dependency criteria have revealed that two out of five publications belong to the business community, but none of the politicians or the business people work in the media. However, not all publications publish their ownership in a newspaper or an online portal. Another group of criteria were related to the specificity of the content provided. The survey showed that the regional press devoted the greatest attention to the former district leaders and their team members. In some newspapers, there have been publications that have been very positive about politics, but it has not been marked as political advertising. In this study, there were only a few publications about local businessmen and their activities, but the publications were particularly favorable for this group of individuals. The thesis also confirms the findings of the study: due to a smaller circle of readers and limited financial resources, regional media operate in the interests of local government and business. Publications that receive more money from the municipality are less likely to criticize local authorities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70052
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
reda_cieckiute_md.pdf754.75 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.