Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70036
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pikūnas, Tomas
Supervisor: Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Meteorologinių veiksnių, šliuzo ir antropogeninės veiklos įtaka Dusios ežero vandens kokybei
Other Title: The influence of meteorogical factors, lock and antropogenic activities on the quality of water in the lake Dusia
Extent: 59 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Vandens kokybė;Water quality;Lake Dusia;Lock;Antropogenic activities;Dusios ežeras;Šliuzas;Ntropogeninė veikla;Meteorologija
Abstract: Magistro baigiamąjį darbą sudaro 59 puslapiai. Jame yra 41 paveikslas ir 3 lentelės, buvo panaudota 84 literatūros šaltiniai. Darbo tikslas – nustatyti ilgalaikę meteorologinių veiksnių, šliuzo ir antropogeninės veikos įtaką hidrologiniams rodikliams ir vandens fiziko-cheminiams parametrams Dusios ežere. Darbo uždaviniai: išanalizuoti meteorologinių parametrų (kritulių kiekio ir oro temperatūros) kaitos dinamiką ir įtaką Dusios ežero vandens lygiui ir temperatūrai 1956-2018 metais; nustatyti Dusios ežero vandens lygio ir paviršinės vandens temperatūros kaitos dinamiką 1941-2018 metų laikotarpiu (prieš šliuzo įrengimą ir po jo); išanalizuoti paviršinio ir priedugnio vandens fizikocheminių parametrų ryšį su oro temperatūra, kritulių kiekiu ir vandens lygiu bei paviršine vandens temperatūra skirtingais laikotarpiais; išanalizuoti antropogeninės veiklos įtaką ir ežero intakų ir melioracijos sistemos poveikį Dusios vandens kokybei 2013-2018 metų laikotarpiu. Darbo rezultatai: Fizikocheminiai parametrai yra labai tarpusavyje susiję. Tiriamuoju 1993-2018 m. laikotarpiu ryšys tarp bendrojo azoto ir fosforo yra teigiamai reikšmingas, padaugėję maistmedžiagės skatina dumblių augimą vandenyje. Ypatingai daugėja krituliais išplaunami reikšmingi nitratų kiekiai (r=0,23; p=0,03), o bendrasis azotas turi didėjimo tendenciją. Toliau seka slopinamas šviesos prasiskverbimas, dėl to mažėja skaidrumas (R2=0,38, p=0,01), taipogi 2001-2018 metais tam turi įtakos chlorofilo a kiekis (r=0,6, p=0,01) ir didėjanti vandens temperatūra bei šarmėjantis pH. 1993-2018 metais dėl dumblių augimo O2 prisotinamumas turi tendenciją mažėti, dėl to turi įtakos ir SM. Dėl mažo kiekio vasaros kritulių, druskų išsiplovimas mažėja, todėl jų kiekis mažėja vandenyje. Taip pat 2001-2007 metų laikotarpiu matyti sparčiai krentantis deguonies kiekis ir prisotinamumas deguonimi priedugnio vandenyje, o pastebimas bendrojo azoto augimas. Vandens kokybė pagal bendrąjį fosforą melioracijos sistemose 2013-2018 metais pagerėjo iš labai blogos iki vidutinės, o pagal bendrąjį azotą – iš vidutinės kokybės į gerą kokybę. Vandens lygis Dusioje 1947-2018 metais statistiškai reikšmingai (p=0,03) pakilo per 15,62 cm, patvenkus ežerą lygio pakėlimas gamtai atsiėjo 600 tūkst. eurų. Vandens temperatūra 1947-2018 metų laikotarpiu reikšmingai (p=0,03) sumažėjo 1,42 oC, visa to priežastis vėlgi yra šliuzo pastatymas, kuris padidino ežero plotą per 17 ha ir tūrį 20 mln. l. Prieš šliuzo įrengimą 1956-1971 metais pastebimas teigiamas patikimas ryšys tarp vandens lygio ir oro temperatūros (p=0,04) bei kritulių (p=0,04). Po šliuzo įrengimo didėjant oro temperatūrai vandens lygis statistiškai reikšmingai (p=0,03) mažėja ežere.
The master's thesis consists of 59 pages. It contains 41 pictures and 3 tables, and 84 literature sources were used. The aim of the work is to determine the long-term influence of meteorological factors, lock and anthropogenic activity on hydrological indicators and physic-chemical parameters of water in Lake Dusia. Work tasks: analyse the dynamics of meteorological parameters (rainfall and air temperature) change and influence on water level and temperature of Lake Dusia in 1956-2018; to determine the dynamics of the water level and surface water temperature changes of the lake Dusia during the period of 1941-2018 (before and after the lock installation); analyse the relationship between surface and sub-surface water physic-chemical parameters at different periods of air temperature, rainfall and surface water level and water temperature; analyse the impact of anthropogenic activity and the impact of the lake drainage system on the quality of water in the 2013-2018 period Results of work: the physicochemical parameters are highly interrelated. The link between total nitrogen and phosphorus is positive in the period of 1993-2018, with the increase in nutrients promoting algae growth in water. Extremely high amounts of nitrates are washed out by precipitation (r=0.23; p=0.03), while total nitrogen has an upward trend. Continued inhibition of light penetration, resulting in reduced transparency (R2=0.38, p=0.01), as well as the amount of chlorophyll a (r=0.6, p=0.01) in 2001-2018 are increasing and also water temperature and alkaline pH. In 1993-2018, due to algae growth, O2 saturation tends to decrease, which is also influenced by SD. Due to the low amount of summer precipitation, the leaching of the salts decreases, so their amount decreases in the water. Also in the period of 2001-2007 there is a rapidly decreasing amount of oxygen and oxygen saturation in the submerged water, while the growth of total nitrogen is noticeable. Water quality in total phosphorus in land reclamation systems in 2013-2018 improved from very poor to medium and from overall nitrogen to average quality to good quality. Water level in 1947-2018 statistically significant (p=0.03) increase by 15.62 cm, raising the level of the lake damage to the nature reached 600 thousand euro. The water temperature in the period 1947-2018 decreased significantly (p=0.03) to 1.42 °C, all this again being a lock-up that increased the area of the lake by 17 ha and volume by 20 million litres. Before the lock was installed in 1956-1971, a positive reliable relationship between water level and air temperature (p=0.04) and precipitation (p=0.04) was observed. After installing the lock with increasing air temperature, the water level decreases statistically significantly (p=0.03) in the lake.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70036
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
tomas_pikunas_md.pdf.pdf2.95 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.