Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70033
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Arlauskaitė, Justa
Title: Trečios klasės mokinių dėmesio ir atminties svarba tradicinio ir e-mokymosi metodų efektyvumui saugaus eismo žinioms įgyti
Other Title: A significance of memory and attention about traffic safiety along 3rd grade students in traditional and e-learning
Extent: 50 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Tradicinis mokymasis;E-mokymasis;Saugus eismas;Traditional learning;E-learning;Safe traffic
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti, kaip trečios klasės mokinių dėmesio ir atminties gebėjimai susiję su tradicinio ir e-mokymosi efektyvumu saugaus eismo žinioms įgyti. Tyrime dalyvavo trijų Marijampolės mokyklų ir vienos Kybartų mokyklos trečių klasių mokinai iš aštuonių klasių. Vaikai buvo suskirstyti į tris grupes: saugaus eismo mokymasis naudojant interaktyvią programą internete (n=37), saugaus eismo mokymasis tradiciniupamokos vedimo būdu (n=40) ir lyginamąją (n=43). Tyrimą apie saugaus eismo žinias taip pat sudarė trys etapai. Pirmas etapas – mokinių atminties, dėmesio bei žinių apie saugų eismą įvertinimas. Antras etapas – trijų skirtingų sąlygų taikymas. Trečias etapas – pakartotinis žinių apie saugų eismą įvertinimas. Kiekvienos grupės mokiniams buvo parengtos vienodos kognityvinių gebėjimų bei žinių vertinimo formos. Atminties gebėjimai vertinti 10 žodžių testu, o dėmesio gebėjimai – Šultės lentelėmis, žinių testas parengtas pagal mokymo medžiagą. Kognityviniai gebėjimai buvo vertinti kiekvieno vaiko atskirai. Tradicinio ir e-mokymosi grupių vaikai dalyvavo atskirai 4 užsiėmimuose po 45min kartą per savaitę. Užsiėmimai buvo paruošti pėsčiųjų teisės ir pareigos, kelių eismo taisyklės užmiestyje, atšvaitai, kelių eismo ženklai temomis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad e-mokymosi programos mokinių pasiekimai buvo aukštesni nei tradicinio mokymosi mokinių. Abi grupės, tradicinio ir e-mokymosi, po poveikio parodė geresnes saugaus eismo žinias lyginant su kontroline grupe. Visose grupėse stebima, kad mokymosi gebėjimai nėra statistiškai reikšmingai susiję su atminties gebėjimais, tačiau egzistuoja ryšys su atminties paskirstymu.
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of traditional and e-learning methods for acquiring knowledge of safe traffic and to compare them with third-class students according to their memory and attention peculiarities. Students from eight class-units from three schools in Marijampole and one in Kybartai participated in the study. Children were divided into three groups: traffic safety learning by using the interactive program on the Internet (n = 37), learning traditional traffic safety lesson (n = 40) and control group (n = 43). The study of safety traffic knowledge also consisted of three phases. The first stage is the assessment of pupils' memory, attention and knowledge of safe traffic rules. The second stage is the application of three different conditions. The third step is an assessment of the knowledge traffic rules. Cognitive skills and knowledge assessment forms were prepared for each student in the group. Memory skills are assessed by a 10-word test, and Schulte numbers’ finding test-to estimate attention volume and distribution. Cognitive abilities were assessed individually by each child. The children of the traditional and e-learning groups participated separately in 4 sessions 45min once a week. Activities are based on the themes of the Eismopolis gadget - pedestrian rights and duties, road traffic rules, reflectors, road signs. The results of the study revealed that the e-learning program pupils' achievements were higher than those of traditional learners. Both groups, traditional and e-learning, have shown improved safety knowledge compared to the control group after exposure. In all groups, learning abilities were not observed to be statistically significant in terms of memory capacity, but was found connection to memory in this work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70033
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
justa_arlauskaite_md.pdf1.1 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record

Page view(s)

82
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

24
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.