Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70029
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Baranauskienė, Rasa
Supervisor: Kaminskienė, Lina
Title: Edukacinių aplinkų kūrimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Other Title: Creating learning environments at preschool education institutions
Extent: 62 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Ikimokyklinis ugdymas;Pre-school education;Edukacinės aplinkos;Learning environments;Ugdymo turinys;Educational content
Abstract: Šiame darbe analizuojamos edukacinės aplinkos buvo apibrėžtos kaip nedidelės ikimokyklinio ugdymo įstaigos fizinės erdvės, kuriose veikdamas vaikas yra ugdomas ir įgyja tam tikrų kompetencijų. Tyrimo problema – edukacinių aplinkų, kaip sudėtinės ugdymo turinio komponentės, kūrimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tyrimo objektas – edukacinės aplinkos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tyrimo tikslas – atskleisti edukacinių aplinkų, kaip sudėtinės ugdymo turinio komponentės, panaudojimą ikimokyklinio ugdymo procese. Tyrimui pasirinkta kokybinio tyrimo strategija. Tyrimo duomenims rinkti pasirinktas pusiau standartizuotas interviu, tyrimo duomenims analizuoti – tematinė analizė. Tyrimas buvo atliktas keliose Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrime dalyvavo 11 pedagogų. Tyrimu buvo siekiama atskleisti, kaip panaudojamos edukacinės aplinkos, kuriant šiuolaikinį ikimokyklinio ugdymo turinį, kokioms ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijoms ugdyti jos yra aktyviai naudojamos. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad edukacinė aplinka gerina vaikų gyvenimo įgūdžius, stiprina jų sveikatą, pasitikėjimą savimi ir savigarbą, padeda pažinti aplinkinį pasaulį, atpažinti vaiko talentus, patirti sėkmę ir kt. Tyrimas parodė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose žaismingos, įdomios ir vaikus stimuliuojančios edukacinės aplinkos kuriamos taip, kad padėtų ugdyti vaiko kompetencijas, apibrėžtas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše. Pedagogai, padedami tėvų, patys kuria kūrybiškas, dinamiškas ir lengvai transformuojamas bei atnaujinamas edukacines erdves, atsižvelgdami į vaikų poreikius, norus ir pageidavimus. Edukacinės erdvės taip pat padeda stiprinti vaikų motyvaciją ir juos įtraukti į veiklas ir užsiėmimus. Edukacinėmis aplinkomis ir jose esančiomis priemonėmis pedagogai naudojasi norėdami atskleisti dienos ar savaitės temą, įgyvendinti ugdymo tikslus.
The paper presents an analysis of learning environments defined as small physical locations in preschool education institutions, where children can learn and acquire certain competencies. The researched problem is the creation of learning environments as constituents of multi-part educational content at preschool education institutions. The object of the research is learning environments in a preschool education institution. The goal of the study is to reveal the use of learning environments as a constituent of multi-part educational content in the preschool education process. Qualitative research methods were employed. A semi-structured interview was chosen for research data collection. The data were analyzed via thematic analysis. The research was carried out in several preschool education institutions in Kaunas City. A total of 11 teachers took part in the research. The research was aimed at revealing the use of learning environments in developing contemporary preschool education content and which of the competencies of preschool children were developed through their active use. The analysis of scientific literature revealed that learning environments improved the life skills of children, strengthened their health condition, boosted their self-confidence and self-respect, helped to discover the surrounding world and their own talents and to experience success, etc. The research revealed that playful, interesting and stimulating learning environments were created in preschool education institutions in such a way that they helped the children to develop certain competencies defined in the List of Achievements of Preschool Children. Assisted by the parents, the teachers developed creative and dynamic learning environments that were easy-to-transform or renovate with respect to the needs, wishes and desires of the children. Learning environments also served as a way to boost motivation in children and include them in a variety of activities and events. The teachers relied on learning environments and their tools to explain the day’s or week’s topic and to complete certain educational goals.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70029
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
rasa_baranauskiene_md.pdf700.77 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

227
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

115
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.