Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62528
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Bužauskaitė, Dovilė
Supervisor: Balčytienė, Auksė
Title: Technologijų kaitos sukelti medijų turinio pokyčiai: kaip profesionaliai kalbėti tabu temomis?
Other Title: Media content changes infused by technological influences: learning to talk about taboo topics
Extent: 58 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Profesionalumas;Medijos;Seksualumas;Naujosios medijos;Socialiniai tinklai;Profesionalism;Media;Sexuality;New media;Social networks
Abstract: Nuo seno visuomenė, šeima ir aplinka skiepija konkrečias pažiūras, nuostatus ar tradicijas ir taip formuoja asmenybes, jų pasaulėžiūrą. Deja, tai įtakoją vienodumą ir individualumo stygių, kai žmogus tiki tuo kas jam yra sakoma ir nesiekia savęs pažinti iš kitokios pusės ir suvokti koks yra iš tiesų. Nuo siauro galimybių rato priklauso ir akiračio siaurumas bei menkas pasaulio supratimas. Taip pat kaip ir teų draudimai, taisyklės, stereotipai. Tačiau industrializacija, mediatizacija ir panašūs tobulėjimo bei technologijų plėtros ir kaitos procesai įtakojo pokyčius ir visuomenėje, žmonėse, nes matydami daugiau pasaulio piliečių ir skirtingų kultūrų, galime tapatintis su įvairiais žmonėmis. Technologijų, medijų ir žiniasklaidos pokyčiai įtakoja ir turinio pokyčius. Kintant šaltiniams, platformoms ir žmonėms keičiasi ir komunikacija, diskursas bei pasaulėžiūros. Kiekvienas individualiai susidarome kriterijus kai renkamės turinį, konkretų informacijos šaltinį. Tačiau dabartiniame pasaulyje vartotojiškumo kultūra skatina žiniasklaidą keistis ir tobulėti greitos žinutės ir trumpo turinio link. Skaitome antraštes, bet ne straipsnius, peržiūrime nuotraukas, bet neskaitome jų aprašymo, norime profesionalaus ir kokybiško turinio, produkto, bet norime čia ir dabar. Dėl tokių pokyčių ir norų kenčia turinio kokybė. Bet laisvumas, liberalumas ir individualizmas leidžia skleistis kitokiems žanrams ir turinio kūrimo platformoms. Besiremiant tokiais dalykais kaip naujųjų medijų kaita, socialinių tinklų populiarumas, nuomonės formuotojų bumas kyla mintis: kas daro turinį profesionaliu? Kalbant apie individualizmą ir turinio kūrimo kaitą verta paminėti tematiką, kuria remiantis kuriamas kitoks turinys. Asmeniniai išgyvenimai, tabu temos, socialinės problemos ir įvairaus pobūdžio skandalai yra nemėgstamos, visuomenei nemalonios temos, kuriomis žiniasklaidoje kalbėti nėra priimtina. Tad čia naujųjų medijų kaita ir kitoks turinio kūrimas pasitarnauja aktyvistams ir jų iniciatyvoms. Tokio turinio kūrimas vertas analizuoti nes aspektų gausa ir dermė gali atskleisti daugiau nei pats turinys. Kokybiniai tyrimo metodai puikiai tinka socialinių procesų ir medijų turiniui analizuoti, komunikacijai. Analizuoti turinį geriausia turinio analizės metodu, kuris ir pasirinktas šiame darbe. Skirtingos temos kuria kitokias reakcijas ir asociacijas, bet naujųjų medijų kaita ir tokių platformų bei šaltinių įtaka turinio kūrimo procesams rodo, kad tai yra reikalinga. Interaktyvumas, aktyvizmas, bendruomeniškumo kūrimas turi didelę reikšmė pasaulyje, kur individualizmas užiima kartais svarbesnį vaidmenį gyvenime nei tradicijos ar taisyklės ir kultūra bei papročiai. Priklausomai nuo turinio ir projekto tikslų, naujųjų medijų turinio kūrėjai siekia kurti bendruomenę, įtraukti žmones į turinio kūrimą, dalijimosi kultūrą bei įtakoti pokyčius visuomenėje. Tam reikia profesionalumo ir nuoširdumo, kuriuo dažnai savo veiklą grindžia nuomonės formuotojai ir vieši asmenys. Šiame darbe ir jo tyrimo dalyje galima matyti kaip kuriamas profesionalus turinys ir kaip jis gali įtraukti tikrumu, autoriaus nuoširdumu be brukamos nuomonės ar pažiūrų, kaip tai galima matyti politikoje ar tradicinėje žiniasklaidoje. Kaita medijose, technologijose ir visuomenėje bei žmonių pasaulėžiūroje apjungia tai į vieną komunikacijos pokyčių visumą.
Since ancient times, society, the family and the environment form specific attitudes or traditions, and thus form personalities, their worldviews. Unfortunately, this has influenced the unity and lack of individuality when a person believes in what is being said to him and does not seek to know himself on the other side and realize what is real. The narrow range of opportunities also includes the narrow-mindedness and poor understanding of the world. However, industrialization, mediatization and similar processes of cultural changes and technology development have influenced changes in society as well as in people, because by seeing more of the world's citizens and different cultures, we can identify with different people. Changes in technology, media, and the media itself also affect content change. Communication, discourse, and worldview are changing with sources, platforms, and people. Each of us individually develops criteria when choosing content, a specific source of information. However, in the current world, the culture of consumerism encourages the media to change and develop towards the fast message and short content. We read headlines, but not articles, review photos, but don't read their descriptions, we want professional and quality content, a product, but we want it here and now. Such changes and desires make the quality of the content suffer. But freedom, liberalism, and individualism allow us to spread to other genres and content creation platforms. Based on things like the change of new media, the popularity of social networks, the boom of influencers is the idea of what makes content professional? When it comes to individualism and the change of content creation, it is worth mentioning the subject matter in which the content is created. Personal experiences, taboo themes, social problems, and scandals of all kinds are disliked by the public and are not acceptable to the media. So here, the change of new media and other content creation is beneficial for activists and their initiatives. Creating such content is worth analyzing because the abundance and coherence of aspects can reveal more than the content itself. Qualitative research methods are perfect for analyzing social processes and media content, communication. Analyze content with the best content analysis method that is chosen in this work. Different topics create different reactions and associations, but the change of new media and the influence of such platforms and sources on content creation processes show that it is necessary. Interactivity, activism, and community building are of great importance in a world where individualism sometimes plays a more important role in life than traditions or rules and culture and customs. Depending on the content and the project goals, the creator of the new media content is committed to creating a collaborative resource, involving people in content creation, sharing culture, and influencing change in society. Atm requires professionalism or sincerity, which is often based on opinion-formers. In this master thesis and the secific part of the study it is possible to see how professional content is created and how it can incorporate certainty, the author's sincerity without spamming opinions or views, as can be seen in politics or traditional media. The change in the media, technology, and society, and in the human world, unites this into a single set of communication changes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62528
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
dovile_buzauskaite_md.pdf688.43 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.