Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62527
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Steponavičiūtė-Kupčinskė, Indrė
Supervisor: Legkauskas, Visvaldas
Title: 9-10 klasių mokinių socialinės ir akademinės adaptacijos mokykloje sąsaja su naudojimusi socialiniais tinklais pamokos metu
Other Title: Link between use of social networking sites in the classroom and academic and social school adjustment of 9th and 10th grade pupils
Extent: 59 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Naudojimasis socialiniais tinklais;Use of social networking sites;Akademinė adaptacija;Academic school adjustment;Socialinė adaptacija;Social school adjustment;Vyresniųjų klasių mokiniai;High school students
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti naudojimosi socialiniais tinklais pamokos metu sąsają su socialine bei akademine adaptacija mokykloje tarp vyresniųjų klasių mokinių. Tyrime dalyvavo 319 mokinių (216 mergaičių ir 103 berniukai) iš keturių Kauno miesto ir Kauno rajono gimnazijų. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 14 iki 17 metų (m=15,60 metų; SD=0,610), 152 devintų klasių mokiniai ir 167 dešimtų klasių mokiniai. Taip pat tyrime dalyvavo 17 juos mokančių lietuvių kalbos mokytojų. Jų amžiaus vidurkis buvo 54 metai (SD=7,379), darbo stažo vidurkis 33 metai (SD=7,758). Tyrimas – mokiniams buvo pateikta popierinė klausimyno forma, kurią sudarė V. Legkausko (2000) sudaryta „Subjektyvios socialinės adaptacijos skalė“ (SSAS), matuojanti santykius su bendraklasiais. Taip pat tyrimo metu sudarytas keturių kintamųjų faktorius, pavadintas naudojimosi socialiniais tinklais pamokos metu skalė, bei kiti klausimai apie naudojimąsi mobiliuoju telefonu ir socialiniais tinklais. Mokytojams pateiktas R. P. Ang (2005) instrumentas, matuojantis santykį tarp mokytojo ir mokinio (angl. Teacher student relationship inventory, TSRI). Visiems tiriamiesiems buvo užduodami papildomi socialiniai-demografiniai klausimai. Tyrėjai gavus prieigą prie dalyvaujančių tyrime mokinių elektroninio dienyno duomenų buvo surinkti pažymių vidurkiai per pastarąjį pusmetį/trimestrą ir praleistų pamokų skaičius per pastarąjį pusmetį/trimestrą be pateisinamos priežasties. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad kuo jaunesnis mokinys pradėjo naudotis socialiniais tinklais, tuo dažniau jais naudojasi ir pamokos metu. Kuo daugiau laiko mokinys praleidžia naudodamasis mobiliuoju telefonu ir socialiniais tinklais pamokos metu, tuo prastesnis jo pažymių vidurkis. Nebuvo rasta statistiškai reikšmingo ryšio tarp laiko, naudojantis mobiliuoju telefonu pamokos metu, ir praleistų pamokų skaičiaus. Tačiau kuo daugiau laiko mokinys praleidžia naudodamasis mobiliuoju telefonu ir socialiniais tinklais pamokos metu, tuo prastesni jo santykiai su bendraklasiais. Nebuvo rasta statistiškai reikšmingo ryšio tarp laiko, naudojantis mobiliuoju telefonu pamokos metu, ir santykių tarp mokytojo ir mokinių.
The aim of the research was to assess the relationship between use of social networking sites and academic and social school adjustment of 9th and 10th grade pupils. There were 319 participants in the research (216 girls and 103 boys). They all were from four different gymnasiums in Kaunas city and Kaunas district. Age of the subjects was ranging from 14 to 17 years (average 15,60 years; SD=0,610). 152 of pupils were from 9th grade, 167 of them were 10th grade pupils. Also 17 pupils‘ Lithuanian language teachers took the place in this research. Their age average was 54 years (SD=7,379), average of work experience was 33 years (SD=7,758). Research – pupils were individually investigated by filling the paper formed questionnaire made of V. Legkauskas (2000) “Subjective social adaptation scale” (SSAS), that measures relationship with peers; “Use of social networks during the lesson scale” that was created during this research; and other questions about using mobile phones and social networks. Teachers were individually investigated by filling the paper formed questionnaire made of R. P. Ang (2005) instrument, that measures relationship between teacher and pupil (Teacher student relationship inventory, TSRI). All participants were asked about additional socio-demographic questions. After the researcher had access to the electronic diary data of the participating pupils in the study, grade averages of the last semester / trimester and the number of missed lessons in the last semester / trimester without good reason were collected. The results showed, that the earlier pupils started using social networks, the more often they use it during the lessons. The more time pupils spend using the mobile phone and social networks during the lesson, the worse their grade average is. There was no statistically significant relationship between the time spent using the mobile phone during the lesson and the number of missed classes. However, the more time pupils spend on using the mobile phone and social networks during the lesson, the worse his/her relationship with classmates is. No statistically significant relationship was found between the time spent using the mobile phone during the lesson and the relationship between the teacher and the pupil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62527
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
indre_steponaviciute-kupcinske_md.pdf720.96 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

44
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.