Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62522
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Masionytė, Lauryna
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Skirtingų kartų darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvoje
Other Title: Evaluation of factors that influence employee satisfaction among different generations of employees in Lithuania
Extent: 78 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Karta;Pasitenkinimas;Veiksniai;Generation;Satisfaction;Factors
Abstract: Darbo tikslas – išanalizavus pasitenkinimo darbu reiškinį ir išskyrus skirtingas kartas, ištirti pasitenkinimo darbu lemiančius veiksnius Lietuvos darbo rinkoje. Tyrimą sudaro trys dalys: Pirmojoje dalyje pateikiama pagrindinės teorinės sąvokos reikalingos plėtoti tolimesnį tyrimą. Šios dalies analizė parodė, kad egzistuoja skirtumai tarp kartų. Daroma prielaida, kad kartos skirtingai vertina pasitenkinimą darbu lemiančius veiksnius. Išanalizavus galimas kartų klasifikavimo tendencijas pasaulyje, pastebima, kad jų sutapatinti su Lietuva negalime. Lietuvoje vyravę politiniai bei ekonominiai, technologiniai įvykiai nėra tapatūs su pasauliniais. Antrojoje dalyje pateikiamas empirinis tyrimas, atliektas vienoje Lietuvos verslo organizacijoje, kuri teikia specializuotas multimodalinių pervežimų paslaugas. Tyrimo tikslui įgyvendinti naudoti metodai: kiekybinis ir kokybinis tyrimas, pritaikyta aprašomoji, palyginamoji bei ryšių analizė. Sudarytos anketinės apklausos validumas buvo patikrintas naudojantis IBM SPSS (angl. Statistical Package for the Social Sciences) programinę įrangą. Trečiojoje dalyje pateikiamos tyrimo rekomendacijos, kurios grindžiamos antrojoje darbo dalyje gautais rezultatais bei pastebėjimais.
Aim of this study – to analyze the phenomenon of employee satisfaction, isolate different generations and investigate the factors that influence employee satisfaction in Lithuania. The paper consists of three parts: The first part contains main theoretical notions that are needed for further research. Analysis in this part revealed that there are differences between generations. The presumption is that different generations evaluate factors employee satisfaction differently. While analyzing possible classification of generations globally, it was observed that generations in Lithuania are defined differently. Political, economic and technological events in Lithuania were not identical to the global ones. The second part contains an empirical study that was conducted in a Lithuanian company that specializes in transportation. Study was conducted using these methods: quantitative and qualitative research, applied descriptive, comparative and relation analysis. The validity of the survey was checked using IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. The third part of the paper includes recommendations that are based on the results and observations from the second part.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62522
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
lauryna_masionyte_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

110
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.