Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62479
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Osauskaitė, Monika
Supervisor: Veliutė, Ingrida
Title: Materialiųjų ir nematerialiųjų išteklių panauda memorialiniuose muziejuose: J. Grušo, M. ir K. Petrauskų, J. Zikaro memorialinių muziejų atvejai
Other Title: The utility of material and non-material resources in the memorial museums: cases of J. Grušas, M. and K. Petrauskas, J. Zikaras memorial museums
Extent: 79 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Nematerialieji ištekliai;Non-material resources;Memorialiniai muziejai;Memorial museums;Materialieji ištekliai;Material resources
Abstract: Norint pritraukti šiuolaikinį lankytoją į muziejų, neužtenka tik materialaus paveldo išteklių – nepaprastai svarbi yra kultūros vadyba, kitaip nematerialieji ištekliai, kurie padėtų kultūrinei įstaigai. Tik sujungus šiuos du komponentus kultūrinė įstaiga gali funkcionuoti sklandžiai, todėl svarbu apibrėžti materialiųjų ir nematerialiųjų išteklių santykį. Šiame darbe bus nagrinėjami trys memorialiniai muziejai su skirtinga institucine priklausomybe – Memorialinis J. Grušo muziejus (priklauso Maironio lietuvių literatūros muziejui), M. ir K. Petrauskų skyrius (priklauso Kauno miesto muziejui) bei J. Zikaro muziejus (priklauso Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui) ir kiekvieno individualaus muziejaus materialieji ir nematerialieji ištekliai. Taigi, darbo tikslas - ištirti materialaus paveldo ir nematerialiųjų išteklių sąveiką bei nustatyti poveikį muziejinėms veikloms ir reprezentacijai trijuose memorialiniuose Kauno miesto muziejuose. Tyrime bus naudojama keletas metodų: aprašomasis, norint įsigilinti į memorialinių muziejų asmenybes ir veikimo principus; statistinis, nes tyrimo kokybei užtikrinti bus apžvelgiama tiek padalinių, tiek pagrindinių muziejų lankytojų statistika; taip pat kokybinis interviu su muziejų darbuotojais, norint apžvelgti materialiųjų bei nematerialiųjų išteklių panaudą iš praktinės pusės bei lyginamoji analizė, apžvelgiant iš pažiūros panašių muziejų veiklą. Tyrime remiamasi įvairia literatūra, straipsniais, įstatymais, bei muziejų veiklos planais. Pagrindiniai iš jų: „Įsakymas dėl muziejų plėtros strateginių krypčių 2015-2020 metams patvirtinimo, Kultūros ministerijos pateiktos muziejų statistikos, Lietuvos Respublikos Muziejų įstatymas, įsakymas ,,dėl kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo, Maironio lietuvių literatūros muziejaus 2017 m. ir 2018 m. veiklos planai, Maironio lietuvių literatūros muziejaus plėtros strateginės kryptys 2016–2020 metams, Kauno miesto muziejaus 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. veiklos planai, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 2016-2018 m., 2018- 2020 m., 2019-2021 m. strateginiai veiklos planai.
In order to attract a modern visitor to a museum, it is not enough to have material resources only. Cultural management called non-material resources are crucial and help to the cultural institution. Only by combining these two components a cultural institution can function properly so it is important to define the connection between material and non-material resources. This paper will examine three memorial museums with different institutional dependencies - Memorial Museum of J. Grušas (owned by Maironis Lithuanian Literature Museum), M. and K. Petrauskas Museum (owned by Kaunas City Museum) and J. Zikaras Museum (owned by National M. K. Čiurlionis Art Museum) ) and the material and non-material resources of each individual museum. The aim of the work is to investigate the interaction between material heritage and non-material resources and to determine the impact on museum activities and representation in three memorial museums of Kaunas city. The research will use a number of methods: descriptive, to look into the personalities and principles of operation of memorial museums; statistical, as the quality of the survey will include an overview of the statistics of both the subdivisions and the main museum visitors; as well as quantitative interviews with museum staff to review the use of material and non-material resources from the practical side and comparative analysis reviewing the activities of apparently similar museums. The study will be based on various literature, articles, laws, and museum activity plans. The most important of them are: Order of the Strategic Directions of Museums Development for 2015-2020, Ministry of Culture Submitted by Museum Statistics, Law on Museums of Lithuania, Order on Approval of the Concept of Improvement of Qualifications of Cultural Workers, Maironis Lithuanian Literature Museum plan for 2017 and 2018. Plans, Strategic Directions of Development of Maironis Lithuanian Literature Museum for 2016–2020, Kaunas City Museum 2017, 2018 and 2019 activity plans, National Museum of Art of M. K. Čiurlionis activity plan for 2016-2018, 2018-2020, 2019-2021.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62479
Appears in Collections:2019 m. (MF mag.)

Files in This Item:
monika_osauskaite_md.pdf4.97 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.