Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62472
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija (H004) / Philology
Author(s): Lapienis, Daumantas
Title: Wordplay in hardboiled novels and their Lithuanian translations
Other Title: Žodžių žaismas kietojo detektyvo romanuose ir jų vertimuose į lietuvių kalbą
Extent: 58 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Hardboiled detective fiction;Kietasis detektyvas;Wordplay;Žodžių žaismas;Translation;Vertimas
Abstract: Šio darbo tikslas – išnagrinėti kaip į lietuvių kalbą verčiamas žodžių žaismas naudotas trijuose kietojo detektyvo romanuose. Analizuoti šaltiniai yra Rosso Macdonaldo Pražūtingas baseinas (1950) (ir Indrės Žakevičienės vertimas), Macdonaldo Nešvarūs pinigai (1965) (ir Lino Tamoliūno vertimas) ir Raymondo Chandlerio Didysis miegas (1939) (ir Jeronimo Brazaičio vertimas). Analizės tikslai yra: išrinkti žodžių žaismo pavyzdžius anglų kalbos tekstuose, nurodyti žodžių žaismo tipą, naudotą vertimo strategiją, nustatyti ar žodžių žaismas galėjo būti išsaugotas kitais būdais. Šis tyrimas grindžiamas lyginamąja analize, nes jis lygina originalius tekstus su jų vertimais, jis taip pat ir diskriptyvus, nes žodžių žaismo pavyzdžiai skirstomi į atskiras klases. Tyrimas taip pat yra kiekybinis, nes nurodomas išsaugotų žodžių žaismo pavyzdžių skaičius. Analizė parodė, kad iš 134 kalbų pavyzdžių, rastų trijuose romanuose, vertimuose išsaugoti tik 30 pavyzdžių. Iš 30 išsaugotų pavyzdžių, 20 buvo homonimiški ir vertikalūs. Tokio tipo žodžių žaismas sudarė daugumą pavyzdžių anglų kalbos tekstuose: 95 iš 134. Lino Tamoliūno Nešvarių pinigų vertimas išsaugojo daugiausia originalo pavyzdžių: 13 iš 46. Indrės Žakevičienės Pražūtingo baseino vertimas išsaugojo 11 iš 60 originalo pavyzdžių. Galiausiai, Jeronimo Brazaičio Didžiojo miego vertimas išsaugojo 6 iš 28 pavyzdžius. Žodžių žaismas nebuvo išsaugotas 88 kartus, 11 pavyzdžių vertime praleisti. Pavyzdžiai, kuriuose buvo naudoti tikriniai daiktavardžiai į verstus tekstus įtraukti beveik nepakeisti – rašyba modifikuota, kad atitiktų lietuvių kalbos rašybos taisykles. Taip pat buvo keletas atvejų, kur lietuvių kalbos ekvivalentai buvo prieinami, bet nebuvo panaudoti vertime. Iš viso tokių atvejų buvo 11: 6 Baseine, 4 Piniguose, 1 Miege. Darbą sudaro 5 skyriai, įskaitant įvadą ir išvadas. 2-ame skyriuje apžvelgiamas kietojo detektyvo žanras, jo kilmė, svarbiausi autoriai, svarbiausios teminės bei stilistines savybes. 3-iame skyriuje pateikiama žodžių žaismo ir jo vertimo teorija. Šiame skyriuje pristatoma Dirko Delabastita’os (2004) taksonomija naudojama analizėje. Galiausiai, 4-as skyrius yra žodžių žaismo ir jo vertimo analizė.
The aim of this thesis is to examine how the wordplay employed in three hardboiled novels is translated into Lithuanian. The primary sources analyzed are Ross Macdonald’s The Drowning Pool (1950) and its translation by Indrė Žakevičienė, Macdonald’s Black Money (1965) and its translation by Linas Tamoliūnas, and Raymond Chandler’s The Big Sleep (1939) and its translation by Jeronimas Brazaitis. The objectives of the analysis are to collect instances of wordplay in the original hardboiled texts, indicate what type of wordplay it is and what translation strategy was used in the production of the target text, as well as determining whether wordplay could have been preserved through different means. This research is based on comparative analysis as it compares the original texts with its translations. It is also descriptive, as examples of wordplay are divided into distinct classes. The research is also quantitative as it looks at the number of instances of original wordplay preserved in the translation. Analysis revealed that out of the 134 examples of wordplay found in the three novels, only 30 examples were rendered in a punning manner in the translations. Out of the 30 examples of original wordplay preserved, 20 were homonymous and vertical. This type of wordplay made up the majority of examples from the source texts: specifically, 95 cases. The translation of Black Money by Linas Tamoliūnas preserved the largest number of original puns: 13 (out of 46). The translation of The Drowning Pool by Indrė Žakevičienė preserved 11 (out of 60) examples of target text wordplay. Finally, the translation of The Big Sleep by Jeronimas Brazaitis preserved 6 (out of 28) examples of original wordplay. A non-punning translation was carried out a total of 88 times, while 11 items were omitted altogether. The items where proper nouns were exploited entered the target text virtually unaltered: only the spelling was modified to accommodate the Lithuanian orthography rules. There were also a number of cases where equivalents in the Lithuanian language were available but not exploited. There were 11 such cases in total: 6 in Pool, 4 in Money, 1 in Sleep. The thesis consists of 5 chapters including introduction and conclusions (Chapters 1 and 5, respectively). Chapter 2 provides an overview of hardboiled fiction, describing its origins, key authors, and most important thematic and stylistic features. Chapter 3 provides a theoretical background on the concept of wordplay and its translation process. It draws primarily on the writings of Dirk Delabastita (1994, 1996, 2004) whose taxonomy is used in the analysis. Finally, Chapter 4 presents the analysis of wordplay and its translation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62472
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Appears in Collections:2019 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
daumantas_lapienis_md.pdf931.36 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record

Page view(s)

68
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

18
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.