Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62418
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Misiurevičienė, Sonata
Supervisor: Trepulė, Elena
Title: Andragogų komandinio bendradarbiavimo gebėjimų raiška ir tobulinimo galimybės
Other Title: Expression and development of andragogue cooperative skills
Extent: 76 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Bendradarbiavimas;Cooperation;Bendradarbiavimo gebėjimai;Cooperative skills;Andragogas;Andragogue
Abstract: Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimas vyksta įvairiomis kryptimis, įvairiais lygmenimis bei įvairiose aplinkose, iš kurių komandinio mokymo aplinka traktuojama kaip viena iš pažangiausių. Joje pasireiškianti andragogų komandinio bendradarbiavimo gebėjimų raiška analizuojama gana ribotai, todėl tyrimo tematika yra reikšminga. Atsiranda galimybė išsiaiškinti tokio bendradarbiavimo gebėjimų raiškos problematiką ir pateikti jos sprendimo galimybes. Tyrimo problema. Moksliniuose tyrimuose kaips svarbiausias įvardijamas komandinio mokymo aplinkoje sąveikaujančių andragogų bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas. Jo stoka nulemia komplikuotą dalykinį bendravimą dėl probleminių andragogų gebėjimų raiškos aspektų, nulemiančių žemus besimokančiųjų rezultatus, sklandaus kontaktinio darbo stoką, mokymo priemonių parinkimo bei mokymo metodų taikymo ribotumą. Šios problematikos priežastims atskleisti keliami tyrimo klausimai: 1. Kokius bendradarbiavimo gebėjimus andragogai įvardija kaip reikšmingus komandiniam mokymui? 2. Kokius bendradarbiavimo gebėjimus andragogai išskiria kaip probleminius? 3. Kaip yra tobulinami andragogų bendradarbiavimo gebėjimai komandinio mokymo kontekste? Tyrimo objektas - andragogų bendradarbiavimo gebėjimų raiška komandinio mokymo aplinkoje. Tyrimo tikslas - atskleisti dominuojančius bei probleminius andragogų bendradarbiavimo gebėjimus, išanalizuojant jų raišką bei tobulinimo(si) galimybes komandinio mokymo aplinkoje. Duomenų rinkimo metodai: tyrimo duomenų rinkimas pusiau struktūruoto interviu metodu. Duomenų analizės metodai: mokslinės literatūros analizė; tyrimo duomenų kokybinė turinio analizė. Tyrimo radiniai atskleidė andragogų komandinio bendradarbiavimo gebėjimų raiškos kompleksiškumą, jos stipriąsias ir tobulintinas sritis. Išryškėjo šių gebėjimų plėtotės ribotumai dėl pačių andragogų iniciatyvumo kolegialiam mokymuisi stokos, administracijos pasyvaus dalyvavimo tobulinant komandinio bendradarbiavimo gebėjimų raišką.
Collaboration of participants in education is performed in different directions, levels and environments among which co-teaching is considered to be one of the most progressive ones. The limited number of scientific researches on the expression of andragogue cooperative skills in co-teaching makes this study important. It provides the opportunity to find out the problematic aspects of the expression of andragogue cooperative skills and to suggest problem solving possibilities. Issue of the study. Development of andragogue cooperative skills in co- teaching appears to be one of the most important issues of the scientific researches. The lack of such advancement stipulates complicated collaborative interaction among andragogues because of the demonstrated problematic collaboration left without any solution. Consequently it provokes bad study results of the learners, problems with in-service activities, constrains on choosing and implementing teaching tools such as teaching resources and/or methods. To reveal the reasons of the problems analyzed, the following questions are posed: 1. What are cooperative skills that andragogues name as remarkable ones in co-teaching? 2. What are cooperative skills that andragogues consider to be the most problematic ones? 3. How is the development of andragogue's cooperative skills carried out in co-teaching? Object of the study - expression of andragogue cooperative skills in co-teaching. Aim of the study - to reveal the dominant and problematic andragogue cooperative skills and to analyze their development possibilities in co-teaching. Methods of data collection: document selection method; semi-structured interview method. Methods of data analysis: analysis of scientific references; qualitative content analysis. Findings of the study have revealed the complexity of the expression of andragogue cooperative skills, the strong and weak sides of the latter ones stipulated by the lack of learning from colleagues, passive and poor participation of organization authorities in the development of the expression of andragogue cooperative skills.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62418
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
sonata_misiureviciene_md.pdf1.23 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 1, 2021

Download(s)

24
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.