Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62382
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai (S002) / Political sciences
Author(s): Vitkutė, Karolina
Title: Savivaldybių bendradarbiavimas vykdant ES projektus: „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ atvejis
Other Title: Municipal cooperation in EU projects: “Kaunas - European capital of culture 2022”
Extent: 148 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Savivaldybės;Bendradarbiavimas;Projektai;Europos Sąjunga;Administravimas;Municipalities;Cooperation;Projects;European Union;Administration
Abstract: Sprendžiant vietos valdžios reformų klausimus vienas iš aktualiausių aspektų – optimalaus savivaldybių dydžio paieškos siekiant suderinti maksimalų savivaldybių efektyvumą ir produktyvumą su demokratijos, legitimumo ir artumo principais. Pastaruoju metu vis labiau aktualizuojama tai, kad esant teritorinei fragmentacijai didesnį savivaldybių efektyvumą galima pasiekti tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo būdu. Lietuvoje tarpsavivaldybinis bendradarbiavimas labai negausiai tyrinėta sritis. Atvejų analizė, ypač įgyvendinant strategiškai svarbius projektus, kaip „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, leistų identifikuoti šio proceso probleminius aspektus ir tobulinimo gaires. Darbo tikslas: ištirti Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių bendradarbiavimą vykdant programą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“. Darbo uždaviniai: 1) išanalizuoti savivaldybių bendradarbiavimo sampratą ir sąsajas su ES integracijos teorijomis; 2) ištirti sėkmingo savivaldybių bendradarbiavimo prielaidas, trukdžius ir tobulinimo galimybes; 3) išanalizuoti ES fondų paramos kultūriniams projektams teikimo principus; 4) nustatyti savivaldybių bendradarbiavimo principus ir probleminius aspektus vykdant projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ projektą. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, pusiau struktūruotas interviu, turinio analizė. Tyrimo rezultatai. Tiriant savivaldybių bendradarbiavimą vykdant projektą „Kaunas– Europos kultūros sostinė 2022“ buvo atlikti 8 interviu su Kauno m., Kauno r. ir VšĮ „Kaunas 2022“ atstovais. Interviu metu buvo aiškinamasi, kokios yra savivaldybių bendradarbiavimo paskatos, bendradarbiavimo privalumai ir trūkumai, tobulintinos bendradarbiavimo sritys ir perspektyvos ateityje. Tyrimo išvados. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad savivaldybių bendradarbiavimas įgyvendinant projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ yra vertinamas palankiai, kadangi yra vykdomas paisant partnerių lygiateisiškumo, interesų derinimo principų, laiku vykdant įsipareigojimus, taikant įvairias bendradarbiavimo formas. Vis dėlto bendradarbiavime yra įžvelgiama savivaldybių konkuravimo požymių, pasigendama aktyvesnės vidinės ir išorinės komunikacijos, didesnio savivaldybių darbuotojų ir atskirų įstaigų įtraukimo į bendradarbiavimą, be to, sunkumų kelia ribotumai susiję su VšĮ „Kaunas 2022“ finansavimu. Ateities bendradarbiavimo perspektyvos yra pozityvios, tačiau tuo pačiu itin priklausomas nuo politinio cikliškumo.
One of the most relevant aspects in solving local government reform issues is the search for optimal municipal size in order to reconcile the maximum efficiency and productivity of municipalities with the principles of democracy, legitimacy and proximity. Recently, it is becoming more and more important to deal problems determined by territorial fragmentation, to achieve greater efficiency of municipalities by the various means of inter–municipal cooperation. In Lithuania the exploration of inter–municipal cooperation is very scarce. Research on inter–municipal cooperation implementing such an important project as “Kaunas – European Capital of Culture 2022”, would allow to identify problematic aspects of this process and guidelines for improvement. Aim of the work: to investigate the cooperation of Kaunas City and Kaunas District Municipalities in the implementation of the project “Kaunas – European Capital of Culture 2022”. Tasks of the work: 1) to analyze the concept of cooperation between municipalities and the links with the theories of EU integration; 2) to investigate the preconditions, interference and improvement possibilities of successful cooperation between municipalities; 3) to analyze the principles of providing EU funds for cultural projects; 4) to define the principles of municipal cooperation and problematic aspects in the project “Kaunas – European Capital of Culture 2022”. Methods of work: analysis of scientific literature, comparative analysis, semi–structured interview, content analysis. Research results. 8 interviews with representatives of Kaunas city, Kaunas district municipalities and public institution “Kaunas 2022” were conducted. During the interviews it was clarified what are the incentives for municipal cooperation, the advantages and disadvantages of this cooperation, the areas of cooperation improvement and future prospects. The conclusions of the study. The research found that the cooperation of municipalities in the implementation of the project “Kaunas – European Capital of Culture” is valued quite positive, as it is carried out in compliance with the principles of equality, harmonization of interests, fulfillment of obligations, application of various forms of cooperation. Nonetheless, there are some signs of competition among municipalities, lacks more active internal and external communication, greater involvement of municipal employees and other municipal institutions in cooperation, constraints related to the status of public institutions. Prospects for future cooperation are positive, but at the same time highly dependent on political cyclicality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62382
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešojo administravimo katedra
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
karolina_vitkute_md.pdf1.15 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

42
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons