Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62375
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Legeika, Tadas
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Security strategies in Canadian foreign policy: post-2015 government change
Other Title: Saugumo strategijos Kanados užsienio politikoje: nuo 2015-ųjų vyriausybės pasikeitimo
Extent: 106 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Canada;Security;Foreign policy;Sustainable development;Trudeau;Kanada;Saugumas;Užsienio politika;Darnus vystymasis;Trudo
Abstract: Contemporary risks and threats to state security are no longer limited to military power but are multicomplex in their form and effect, permeating national borders and requiring global cooperation. International institutions recognise sustainable development as the key to global security, which calls for balance between the aspects of environment, equity, and economy in policy formation. Canada as one of the most influential countries in the world show aspirations in the elimination of global risks and the construction of international security, especially after the change to its executive body in 2015, signifying a turn towards more multilateral approach. This paper aims to reveal Canada’s reliance on multilateral institutions, as well as diplomacy and economic incentives as its preferred method of international action. The research should adequately portray concrete actions of Canada and provide a basis of reflection on whether such methods are successful for their sought goals. The object of the research is security and sustainable development strategies in contemporary Canadian foreign policy. The goal of the research is to analyse Canada’s foreign policy security and sustainable development strategies in the contexts of geopolitics, environment, and economy. This paper employed analysis on scientific literature to build theoretical framework for research. To reveal security and sustainable development strategies in Canadian foreign policy, document analysis was used with Global Affairs Canada acting as the main source of information. Comparative analysis was employed in testing three presumptions that were revealed in this paper about the strategies, as well as emphasising similarities and differences between them. The research shown that security strategies in Canadian foreign policy are heavily reliant on international institutions for providing framework for policy formation as well as playing an arbitrary in international relations. Such position is long-lasting as long as international system remains of not bipolar nature. Furthermore, employed security strategies do coincide to certain extent with all the UN 17 SDGs. While geopolitical strategy is most broad of them all, proving Canada’s ambition to perceive global action as the exercise of its sovereignty, environmental and economic strategies are complementary to each other. In addition, Canada’s methods of action are based on foreign policy of restraint, preferring diplomacy and economic incentives as the main tool for institutionalisation of interdependence, both bilateral and multilateral.
Šiandieniniame pasaulyje rizikos ir grėsmės samprata valstybių saugumui neapsiriboja karine galia, bet yra daugiafunkcinė dėl savo formos ir efekto, polinkio prasiskverbti pro valstybių sienas bei iššaukti bendradarbiavimą globaliu mastu. Todėl globalus saugumas tarptautinių institucijų dėka buvo pradėtas asocijuoti su darniu vystymusi – sąvoka, kuri apibūdina politikos formavimą siekiant subalansuoti aplinkosauginius, socialinės lygybės bei ekonominius aspektus. Kanada kaip viena įtakingiausių šalių, rodo ambiciją eliminuoti globalias rizikas ir užtikrinti tarptautinį saugumą, kurio siekia labiau daugiašaliu principu po vyriausybės pokyčio 2015m. Darbe siekiama įrodyti Kanados sprendimų priklausomybę nuo daugiašalių institucijų, taip pat ir diplomatiją bei ekonomines paskatas kaip valstybės propaguojamas veikimo formas tarptautiniuose santykiuose. Tyrimas turėtų adekvačiai pavaizduoti konkrečius Kanados veiksmus bei suteikti pagrindo apmąstymams ar tokie metodai yra sėkmingi siekiamų tikslų atžvilgiu. Tyrimo objektas yra saugumo ir darnaus vystymosi strategijos šiuolaikinėje Kanados užsienio politikoje. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti saugumo ir darnaus vystymosi strategijas, vyraujančias Kanados užsienio politikoje, trijuose skirtinguose kontekstuose – geopolitikoje, aplinkosaugoje ir ekonomikoje. Darbe, siekiant pateikti teorinį pagrindą tyrimui, yra pasitelkiama mokslinės literatūros analizė. Dokumentų analizė yra naudojama suformuluojant saugumo ir darnaus vystymosi strategijas Kanados užsienio politikoje. Pagrindinis dokumentų šaltinis – Kanados Užsienio reikalų ministerija. Siekiant išsiaiškinti pagrindinius panašumus ir skirtumus tarp strategijų bei patikrinti tris darbe išryškėjusias prielaidas apie saugumo ir darnaus vystymosi strategijas Kanados užsienio politikoje, yra atliekama lyginamoji analizė. Darbe atliekamas tyrimas parodė, jog saugumo strategijos Kanados užsienio politikoje yra stipriai priklausomos nuo tarptautinių institucijų kaip tarptautinio teisėjo ir jų suteikiamų gairių politikos formavimui. Tokia pozicija yra ilgalaikė tol, kol tarptautinė sistema išlieka ne dvipolės tipo. Taip pat Kanados naudojamos saugumo strategijos glaudžiai sutampa su visomis Jungtinių Tautų skelbiamomis 17 darnaus vystymosi strategijų. Geopolitinė Kanados strategija apima plačiausią rizikų ratą, taip įrodant Kanados ambiciją suprasti pasaulinį veikimą kaip jos suvereniteto pareigą, o aplinkosauginė ir ekonominė strategijos yra papildančios viena kitą. Taip pat Kanados veikimo metodai tarptautiniuose santykiuose yra paremti sąmoningu savo užsienio politikos apribojimu, kuomet tarpusavio priklausomybės institucionalizavimui pasiekti yra naudojama diplomatija ir ekonominės paskatos.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62375
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons