Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62368
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Osekita, Oluwadamilola Titilope
Supervisor: Didvalis, Linas
Title: Climate change policies in Cambodia: merging national interests with global consensus
Other Title: Klimato kaitos politika Kambodžoje: nacionalinių interesų ir visuotinio susitarimo sąveika
Extent: 95 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Cambodia;Climate change;Paris agreement;Sustainable development;Global consensus;Kambodža;Klimato kaita;Darnus vystymasis;Paryžiaus susitarimas;Visuotinis susitarimas
Abstract: This research titled “Climate change policies in Cambodia: merging national Interests with global consensus” contributes to the ongoing climate change discussions as one of the foremost global issues. Therefore, the object of this research is Cambodia’s national development interests’ vis-à-vis the global solidarity on climate change. Furthermore, the goal of this research was to determine whether Cambodia’s climate change strategic plan as the most dominant policy reflecting its interests and priorities is capable of fulfilling recent global climate change agreements such as the Paris Agreement by finding a balance between both. In order to achieve this goal, the tasks of this research were: to define the concept of sustainable development; explore its goals and principles; to define the concepts of climate change and global consensus; to provide a background on the impacts of climate change in Cambodia, its current environmental realities, its involvement and participation in regional and international climate change frameworks and agreements and its national and local climate change policies as part of its mitigation efforts, and lastly to analyze and ascertain whether Cambodia through its climate change strategic plan is able to achieve the Paris Agreement goals as an example of global climate change consensus. In addition, the research methods used in this research are the qualitative content and document analyses of official policy documents and agreements, reports, data and publications of major climate change stakeholders in Cambodia. These methods were most appropriate as they provide a solid background of Cambodia’s situation and give room for the analysis of the chosen topic. Some key findings in this research are that there is an enormous amount of difficulty on Cambodia’s path in upholding sustainability when it is focused on massive economic growth. As a matter of fact, commitment to international climate agreements does not necessarily translate into improved environmental practices. Also, since the Paris Agreement, a lot of environmental activists have wound up dead. Lastly, there is no end in sight yet to climate change impacts in Cambodia. The conclusions were drawn according to the tasks of the research and recommendations made to Cambodia and other least developed countries, for developed countries and the United Nations as the anchor of international climate change agreements.
Šis magistro darbas " Klimato kaitos politika Kambodžoje: nacionalinių interesų ir visuotinio susitarimo sąveika "prisideda prie vyraujančių diskusijų apie vieną iš svarbiausių pasaulinių klausimų - klimato kaitą. Todėl šio tyrimo objektas yra Kambodžos nacionaliniai vystymosi interesai, susiję su pasauliniu solidarumu klimato kaitos srityje. Šio tyrimo tikslas - nustatyti, ar Kambodžos klimato kaitos strateginis planas, kaip labiausiai dominuojanti politika, atspindinti jos interesus ir prioritetus, gali įvykdyti naujausius pasaulinius susitarimus dėl klimato kaitos, kaip pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimas, tokiu būdu surandant abiejų pusių pusiausvyrą. Siekiant tikslo, šio tyrimo uždaviniai buvo: apibrėžti darnaus vystymosi koncepciją; ištirti jo tikslus ir principus; apibrėžti klimato kaitos ir visuotinio sutarimo sąvokas; pateikti bendrą informaciją apie klimato kaitos poveikį Kambodžoje, apie jos dalyvavimą regioninėse ir tarptautinėse klimato kaitos sistemose ir susitarimuose, taip pat apie Kambodžos nacionalinę ir vietos klimato kaitos politiką, kaip jos poveikio mažinimo pastangų dalį, ir, galiausiai, išanalizuoti ir išsiaiškinti, ar Kambodža per savo klimato kaitos strateginį planą gali pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus kaip pasaulinio klimato kaitos konsensuso pavyzdį. Šiame tyrime naudojami tyrimo metodai yra oficialių politinių dokumentų ir susitarimų, ataskaitų, duomenų ir pagrindinių klimato kaita suinteresuotų organizacijų Kambodžoje dokumentų kokybinė turinio ir dokumentų analizė. Šie metodai buvo tinkamiausi, nes jie padeda atskleisti pagrindinius aspektus apie Kambodžos padėtį ir suteikia erdvės pasirinktos temos analizei. Kai kurie pagrindiniai šio tyrimo rezultatai rodo, kad Kambodžai yra sudėtinga išlaikyti darnų vystymąsi, kai jis sutelktas į didžiulį ekonomikos augimą. Iš tiesų, įsipareigojimas laikytis tarptautinių susitarimų dėl klimato kaitos nebūtinai reiškia geresnę aplinkos apsaugos praktiką. Pavyzdžiui, po Paryžiaus susitarimo šalyje būta daug aplinkosaugos aktyvistų mirčių. Galiausiai, nėra išvadų dėl klimato kaitos poveikio Kambodžoje. Išvados buvo parengtos pagal tyrimų užduotis, rekomendacijos pateiktos Kambodžai ir kitoms besivystančioms valstybėms, išsivysčiusioms šalims ir Jungtinėms Tautoms, kaip tarptautinių klimato susitarimų pagrindiniam puoselėtojui.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62368
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
oluwadamilola_titilope_osekita_md.pdf2.71 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open

Master Thesis

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons