Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62360
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Laurinaitė, Viktorija
Supervisor: Čepukienė, Viktorija
Title: Tėvų išsilavinimo ir taikomo auklėjimo stiliaus reikšmė pradinių klasių vaiko prisitaikymui mokykloje
Other Title: The significance of parents’ education and applied parenting style on a primary-school aged child’s school adjustment
Extent: 49 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Prisitaikymas mokyklai;Auklėjimo stiliai;Tėvų išsilavinimas;School adjustment;Parenting styles;Parents’ education
Abstract: Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokią reikšmę pradinių klasių vaiko prisitaikymui mokykloje turi tėvų išsilavinimas ir tėvų taikomas auklėjimo stilius. Tiriami 1-4 klasių vaikai, iš viso tiriamųjų buvo 158, iš jų tyrime dalyvavo 78 mergaitės ir 80 berniukų. Tyrimo metu vykdyta pradinių klasių vaikų tėvų ir mokytojų apklausa, naudota „Vaikų prisitaikymo mokyklai mokytojų vertinimo skalė (TRSSA)‘‘ (Ladd, Kochenfender, Coleman,1996), kurios pagalba klasės auklėtojai turėjo įvertinti pradinių klasių mokinių prisitaikymą mokyklai. Mokytojai taip pat turėjo atsakyti į klausimą apie vaiko matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimus, vaikui galėjo priskirti vieną iš trijų lygių. Tėvų apklausai buvo taikomas ,,Tėvų auklėjimo stilių klausimynas PSDQ – trumpoji versija‘‘ (Robinsono, Mandleco, Olseno, Harto, 2001), šis klausimynas skirtas tėvų auklėjimo stiliui nustatyti. Tėvai taip pat turėjo atsakyti į demografinius klausimus apie savo išsilavinimą, vaiko lytį, amžių, klasę, šeimos sudėtį. Nustatyta, kad autoritarinis auklėjimo stilius yra dalinai mediatorius tarp tėvų išsilavinimo ir pradinių klasių vaikų prisitaikymo mokyklai. Tėvų išsilavinimas su vaiko prisitaikymu mokyklai siejasi tiek tiesiogiai, tiek per mediatorių – taikomą auklėjimo stilių Leidžiantis auklėjimo stilius nėra mediatorius tarp tėvų bendro išsilavinimo ir vaiko prisitaikymo mokyklai. Taip pat tyrimo metu išsiaiškinta, jog mergaitės, kurių abu tėvai turi aukštąjį išsilavinimą ir mažiau taiko bausmes ar taisykles be paaiškinimo, turi geresnius bendradarbiavimo įgūdžius su mokytoja, taip pat turi geresnius savarankiškumo įgūdžius. Tyrimo metu pastebėta, kad probleminį vaiko elgesį labiau prognozuoja abiejų tėvų žemesnis nei aukštasis išsilavinimas (vidurinis ir žemesnis) ir naudojamos bausmės ar taisyklės be paaiškinimo, tai dažniau būdinga berniukams. Nustatyta, kad tėvų demokratinis santykis auklėjant vaikus, kuomet abu tėvai turi aukštąjį išsilavinimą, prognozuoja stipresnį mergaičių norą būti mokykloje.
Purpose of the study – to ascertain the significance of parents’ education and applied parenting style on a primary-school aged child’s school adjustment. In total 158 first to fourth grade pupils were examined. The examinees included 78 girls and 80 boys. During the investigation a survey of parents and teachers of primary school children was carried out. School adjustment of primary school pupils was assessed by using Children School Adjustment Scale for Teachers (TRSSA) (Ladd, Kochenfender, Coleman,1996), completed by class teachers. The teachers also had to answer the questions about a child’s academic achievements in Lithuanian language and Mathematics, and could also attribute one out of three levels to a child. Parents’ survey was based on “Parenting Styles Questionnaire PSDQ - Short Version” (Robinson, Mandleco, Olsen, Hart 2001); this questionnaire is designed to determine the style of parenting. The parents also had to answer the demographic questions about their education and family composition, as well as about a gender, age and grade of a child. It has been determined that the authoritarian parenting style is partly a mediator between parents’ education and primary-school aged children school adjustment. Parents’ education is related to a child's school adjustment both directly and through a mediator – the applied parenting style. Permissive parenting style is not a mediator between parents’ general education and child's school adjustment. It has also been established during the investigation that girls, whose both parents have higher education and apply punishments or rules without explanation less, have better cooperation with teacher, as well as better independence skills. It has been observed during the study that problematic behavior of a child is more likely predicted by a lower than higher level education of both parents (secondary education or lower) and by applied penalties or rules without explanation; that is more common for boys. It has been determined that parents’ democratic relationship in children upbringing predicts a stronger urge of girls to be at school, when both parents have higher education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62360
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
viktorija_laurinaite_md.pdf893.67 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.