Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62334
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Korsakaitė, Rūta
Supervisor: Rakutienė, Sima
Title: EU relations with East Asia: case of Japan
Other Title: ES santykiai su Rytų Azija: Japonijos atvejis
Extent: 120 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: European Union;Japan;Economic partnership agreement;Strategic partnership agreement;Regime Theory;Europos Sąjunga;Japonija;Ekonominės partnerystės sutartis;Strateginės partnerystės sutartis;Režimų teorija
Abstract: Problem. As the international system is changing, the EU has to look for new partners who have the same mindset, or expand the cooperation with the old ones to preserve itself as one of the key actors in economic and political dimensions, and continue spreading principles, norms and rules of its good governance. As the EU’s focus shifts towards East Asia, this raises a question: how is the EU preserving and continuing its good governance in East Asia? The object of this research: EU’s external policies towards East Asian region. The main goal of this research: to identify the key elements of the EU’s governance and how they reflect in its external policies towards East Asia in order to preserve and further develop its regime. To achieve this goal, four tasks were raised: 1) to analyze and apply the main concepts of Regime Theory; 2) to identify how elements of the EU’s governance are reflect in its key security strategies and key strategies towards the Asia; 3) to analyze influence of the EU’s governance in East Asia (China, South Korea and ASEAN) on the political and economic dimensions; 4) to define EU-Japan partnership in political and economic dimensions, recent developments, and principles and norms of the EU’s governance in them; The methodology used in this analytic paper is of qualitative nature. Descriptive, historical methods, document, statistical data, and literature analysis, and comparative method were used in order to examine various sources that would help to provide a comprehensive information regarding the topic. Hypothesis of this paper is: the EU uses bilateral free trade and strategic agreements with Japan in order to promote principles, norms and rules of its governance in it and the whole region. Having signed the EPA and SPA agreements with Japan, the EU can continue promoting its principles and norms of governance to Japan, influencing its policy towards the capital punishment, and the ASEAN countries, as well as try influencing and fighting authoritarian China’s regime.
Problema. Besikeičiant tarptautinei sistemai, ES turi ieškoti naujų partnerių, kurių požiūris sutaptų, arba turi praplėsti santykius su senaisiais, norėdama išlaikyti savo kaip vienos pagrindinių aktorių poziciją ekonominėje ir politinėje dimensijoje bei norėdama ir toliau skleisti gero valdymo principus, normas ir taisykles. ES žvilgsniui nukrypus į Rytų Aziją kyla klausimas: kaip Europos Sąjunga išsaugo bei tęsia savo gerą valdymą Rytų Azijoje? Tyrimo objektas: ES Rytų Azijai vykdoma išorės politika Pagrindinis tikslas: įvardinti pagrindinius ES valdymo elementus ir išanalizuoti, kaip jie atsispindi ES Rytų Azijos politikoje, norint juos išsaugoti bei toliau plėtoti režimą. Norėdami pasiekti šį tikslą, buvo iškelti keturi uždaviniai: 1) išanalizuoti bei pritaikyti pagrindinius režimų teorijos elementus; 2) nustatyti, kaip ES gero valdymo bruožai atsispindi jos pagrindinėse strateginėse ir Azijos sutartyse; 3) Išanalizuoti ES daromą valdymo įtaką Rytų Azijoje (Kinijoje, Pietų Korėjoje ir ASEAN šalims); 4) apibūdinti ES-Japonijos santykius politinėje ir ekonominėje dimensijose, santykių plėtrą, ir ES principų, normų ir taisyklų įtaką juose. Metodologija naudota rašant darbą buvo kokybinė: aprašomasis, istorinis metodai, dokumentų, statistikos duomenų, literatūros analizės ir lyginamasis metodai buvo pasitelkti norint ištirti įvairius šaltinius, kurie padėtų suteikti išsamios informacijos tyrimo tema. Tiriamojo darbo hipotezė: ES naudoja dvišales laisvosios prekybos bei strategines sutartis su Japonija norėdama jomis sustiprinti savo gero valdymo principus, normas ir taisykles, tiek pačioje Japonijoje, tiek visame regione. Pasirašius ekonominės partnerystės ir strateginės partnerystės sutartis su Japonija, ES ir toliau gali propaguoti savo režimą tiek Japonijoje, darydama įtaką jos mirties bausmės politikoje, tiek ASEAN šalyse, tiek Kinijoje, bandydama daryti įtaką jos autoritariniam režimui.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62334
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
ruta_korsakaite_md.pdf2.06 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

94
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.