Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60512
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Danytė, Rūta
Title: Banko vartotojų lojalumo didinimo sprendimai: AB ,,SEB bankas" atvejis
Other Title: Decisions for growth of bank customers loyalty: the case of AB "SEB bankas"
Extent: 74 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Lojalumas;Bankas;Vartotojai;Loyalty;Bank;Customers
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – atskleidus teorinius bankų vartotojų lojalumo aspektus bei ištyrus AB ,,SEB bankas“ vartotojų lojalumą ir jo veiksnius, pateikti šio banko vartotojų lojalumo gerinimo sprendimus. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Primojje, teorinėje darbo dalyje analizuojami teoriniai banko vartotojų lojalumo gerinimo aspektai, apibrėžiama vartotojų lojalumo samprata, veiksniai, banko vartotojų lojalumo gerinimo ypatumai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai AB ,,SEB bankas“ vartotojų lojalumo tyrimo, kuriam atlikti naudotas kiekybinis anketinės apklausos metodas, rezultatai. Atsižvelgiant į analitinės dalies rezultatus, trečiojoje, projektinėje darbo dalyje pateikiami sprendimai, kaip gerinti AB ,,SEB bankas“ vartotojų lojalumą. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie banko privačių vartotojų lojalumo formavimo ir stiprinimo sprendimai: privačių vartotojų lojalumą skatinanti paslaugų kainodara; geresnio paslaugų prieinamumo užtikrinimas; papildoma privačių klientų gaunama vertė už lojalumą; į klientą orientuotas paslaugų rėmimas atskleidžiantis teikiamų paslaugų realią vertę; banko reagavimas į kliento problemas ir jų sprendimas; specialūs pasiūlymai lojaliems klientams; banko įsipareigojimas ir santykių marketingo su lojaliais privačiais klientais vystymas.
The aim of the final thesis - to reveal the theoretical aspects of bank customer loyalty and to investigate the loyalty and its factors among the customers of AB SEB bankas, providing solutions the customer loyalty for this bank improvement. Master's thesis consists of three main parts. Primarily, the theoretical part of the work analyzes the theoretical aspects of improving customer loyalty, defines the concept of consumer loyalty, factors, peculiarities of improvement of bank customer loyalty. In the second part of the thesis – analytical part, the results of AB SEB bankas consumer loyalty research, for which a quantitative survey questionnaire method was used. Results are presented and analyzed. Depending on the results of the analytical part, the third part of the project part provides solutions for improving the loyalty of AB SEB bankas users. The project part of the work formulates the following solutions for the formation and strengthening of the bank's loyalty of private customers: the pricing of services encouraging the loyalty; better access to services; the added value of private customers; customer-oriented support for services revealing the real value of the services provided; Bank's response to client's problems and their solution; special offers for the loyal customers; bank commitment and development of relationship marketing with loyal private clients.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60512
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
ruta_danyte_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.