Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60511
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Malinauskaitė, Laura
Supervisor: Liesionis, Vytautas
Title: UAB „Circle K“ darbuotojų pasitenkinimo darbu įtaka klientų pasitenkinimui
Other Title: UAB "Circle K" employee satisfaction influence customer satisfaction
Extent: 93 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Motyvacija;Pasitenkinimas darbu;Vartotojų pasitenkinimas;Motivation;Job satisfaction;Consumer satisfaction
Abstract: Darbo tikslas – analizuoti ir ištirti UAB „Circle K“ darbuotojų bei respondentų motyvavimo tyrimą ir pateikti motyvavimo gerinimo rekomendacijas. Diplominio darbo apibūdinimas - šiame darbe nagrinėjami darbuotojų motyvavimo klausimai organizacijoje UAB „Circle K“. Darbo problema – dažnai klientai būna nepatenkinti įvairių organizacijų darbuotojų aptarnavimu ir diskutuotinas klausimas, kodėl? Ši problema kyla dėl to, kadangi darbuotojai nejaučia pasitenkinimo darbu, nėra pakankamai motyvuoti, todėl jie ir pasirenka kitą patrauklesnę organizaciją. Esant tokiai padėčiai, svarbu darbdaviams pažinti savo darbuotojus, suprasti jų problemas, poreikius ir užtikrinti jų pasitenkinimą. Mano manymu, atitinkamai parinktos darbuotojų įvertinimo ir motyvavimo priemonės ne tik skatina darbuotojus dirbti geriau, bet ir palaiko palankią darbinę atmosferą, kuri leidžia darbuotojams pajusti, kad organizacija jais rūpinasi, o tuo pačiu ir skatina darbuotojų lojalumą, ištvermę, pasitenkinimą darbu. Darbo metodai - mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė, grafinis duomenų pateikimas. Darbo struktūra - teorinėje dalyje aptariama darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai, kas sudaro pagrindines motyvacijos teorijas, kokie yra darbuotojų motyvavimo būdai ir priemonės, apibūdinamas tiesioginis/netiesioginis materialinis bei moralinis skatinimas, vartotojų lūkesčiai bei jų įvertinimas, apibendrinama aptarnaujančio personalo įtaka paslaugų kokybei. Analitinėje darbo dalyje pateikiami rezultatai, kokie yra skatinamieji ir motyvuojantys darbuotojus veiksniai, reikšmingumo aspektai bei kokios yra motyvavimo priemonių taikymo problemos. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai, pateiktus darbuotojų bei respondentų rezultatus paskutinėje mano darbo dalyje buvo rastos trys problemos: tai darbo užmokesčio sistemos netinkamumas darbuotojams, kuri padėtų darbuotojų labiau skatinti pasilikti šioje organizacijoje, lankstaus darbo grafiko trūkumo, darbuotojas kiekvieną mėnesį susidarytų tam tikrą savo norimą planą, kokiu jis maždaug grafiku norėtų dirbti, tada mėnesio pradžioje atneštų jį ir pateiktų vadovui. Iš turimų visų pateiktų pasiūlymų sudarytų visiems tinkamą darbo grafiką. Kad darbuotojai būtų patenkinti visapusiškai savo pateiktu darbo grafiku ir galėtų dirbti be priekaištų, siūloma jiems dar daugiau gilinti savo žinias apie savo esamą organizaciją su kvalifikacijos kėlimo seminarais, bei papildomų laisvų dienų (atostogų), kuriam siūlyčiau pasamdyti kelis, t.y. po du darbuotojus kiekvienam filialui, kaip „savaitgalinius darbuotojus“ – nuo penktadienio iki sekmadienio. Kad darbo našumas ir veiksnumas vyktų greičiau ir sklandžiau, pagalbiniai darbuotojai, savaitgaliais kai būna daugiau darbo kitus darbuotojus pakeistų pusei dienos arba atliktų tam tikrus jiems reikalingus darbus.
The aim - to analyze and investigate JSC "Circle K employees and motivation survey respondents and to provide guidelines for improving motivation. Graduation job description - this paper deals with employees' motivation organization UAB "Circle K". Problem of the work - often customers are dissatisfied with the service staff of various organizations and debatable question, why? This problem occurs because, as the employees do not feel satisfaction, not motivated enough, so they choose other more attractive organization. In this context, it is important for employers to know their employees, understand their problems, needs and ensure their satisfaction. In my view, the selection of personnel evaluation and motivation measures not only encourages employees to work better, but also to maintain a positive working environment that allows employees to feel that the organization cares about them, and thus encourage employee loyalty, endurance, job satisfaction. Working methods - literature analysis, questionnaire survey, statistical analysis of the data, graphic data. The structure - the theoretical part discusses the theoretical aspects of employee motivation, which constitutes the main motivation theories, which are employee motivation techniques and tools described direct / indirect material and moral encouragement, consumer expectations and their assessment of the service staff summarizes the influence of the quality of services. The analytical part presents the results of which are incentive and motivating personnel factors aspects of materiality and what is the motivation of application problems. The analysis of the theory and the staff and the respondents in the final results of my work will be presented in a number of suggestions and proposals subject to costs. The analysis work was found three problems: it is the inadequacy of wages to employees flexible working hours and the lack of additional days off (vacation) offers. In the design part of the work, the following solutions were formulated, the results of the employees and the respondents in the last part of my work revealed three problems: the inadequacy of the wage system for employees, which would help the employees to promote their stay in this organization, the lack of a flexible working schedule, the employee will produce a certain amount of their desired monthly plan, as he would like to work around the schedule, then bring him to the head at the beginning of the month. All of the proposals submitted have all the right timetables. In order for employees to be fully satisfied with their work schedule and be able to work smoothly, it is suggested that they further deepen their knowledge of their existing organization with upgrading workshops and additional vacations (holidays) to which I would suggest employing several, i.e. two employees for each branch, as "weekend workers" - from Friday to Sunday. In order to increase the efficiency and efficiency of work faster and more smoothly, auxiliary staff will replace half a day or perform certain jobs on the weekend when they are more likely to work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60511
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
laura_malinauskaite_md.pdf2.38 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

220
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

70
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.