Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60495
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Bartkevičienė, Agnė
Supervisor: Danilevičius, Eugenijus
Title: Santuokos Sakramento neišardomumas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir skyrybų galimybę svarstančių sutuoktinių požiūris į jį bei sielovadinę pagalbą
Other Title: Indissolubility of the Marriage Sacrament based on the teaching of the Catholic Church and the attitude of the spouses considering divorce towards it and soul-leading help
Extent: 69 p.
Date: 10-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Santuokos Sakramentas;Neišardomumas;Katalikų Bažnyčia;Marriage Sacrament;Indissolubility;Catholic Church
Abstract: Tyrimo problema: Dauguma priėmusiųjų Santuokos Sakramentą sutuoktinių nesupranta arba nepripažįsta Santuokos Sakramento neišardomumo bruožo. Tyrimo tikslas: Pagrįsti Santuokos Sakramento neišardomumo svarbą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir identifikuoti skyrybų galimybę svarstančių tikinčių sutuoktinių požiūrį į jį bei sielovadinę pagalbą. Tyrimo klausimas: Ar skyrybų galimybę svarstantiems katalikams sutuoktiniams Santuokos Sakramento neišardomumo samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir sutuoktinių požiūris į ją sąlygoja priimamus sprendimus? Tyrimo metodai: 1. Literatūros šaltinių aspektinė ir lyginamoji analizė. 2. Empirinis kokybinis tyrimas atliktas naudojantis pusiau struktūruotu interviu. Magistro darbe atlikto tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas: 1. Senojo Testamento pranašai atskleidžia neišardomo santuokinio ryšio prasmę, o per Kristaus ir Jo sužadėtinės Bažnyčios santykį Naujajame Testamente vyro ir moters bendrystė pašventinama sakramento, kurio neišardomumą patvirtina besąlyginė Kristaus ištikimybė, garbe. 2. Dėl Švenčiausiosios Trejybės Asmenų vidinės meilės dieviškoji teisė nenumato ir negali numatyti skyrybų ar Santuokos Sakramento išardymo galimybių, o pagal Dievo paveikslą sukurtos šeimos narių meilė ir gerovė gali būti apsaugota tik neišardomo ryšio kontekste. 3. Siekiant apsaugoti Santuokos Sakramento neišardomumą sužadėtinių rengimo bei sutuoktinių palydėjimui skirtos programos turi būti įgyvendinamos kaip nuoseklus, nuolatinis ir atsižvelgiant į mirties kultūros keliamus iššūkius nuolat tobulinamas procesas. 4. Besituokiančiųjų nebrandumas santuokai, tinkamai nesuprasta meilės sąvoka, kontraceptinė mąstysena, teigiamas visuomenės požiūris į civilines skyrybas ir silpnėjantys sutuoktinių socialiniai ryšiai lemia nepagarbą Santuokos Sakramento neišardomumui. 5. Empirinio kokybinio tyrimo dalyviai sakramentinę santuoką Katalikų Bažnyčioje pasirinko skubotai ir visiškai tam nepasiruošę, o tai lėmė Santuokos Sakramento neišardomumo ignoravimą jų šeimos krizių metu ir realų skyrybų klausimo svarstymą. 6. Nors visi tyrimo dalyviai teigė manantys, kad santuokoje kylančias problemas privalu spręsti ne dviese, o pasinaudojant Dievo ar kitų žmonių pagalba, neturėdami įvairios sielovados specialistų pagalbos patirties, jie negalėjo įvardinti ir konkrečių krizes patiriančių šeimų sielovados galimybių, nieko negalėjo pasakyti ir apie dekanate teikiamą psichologinę pagalbą.
Research problem: Most of the spouses who have accepted the Marriage Sacrament do not perceive or do not admit its indissolubility. Aim of the research: To ground the importance of the Marriage Sacrament on the basis of the teaching of the Catholic Church and to identify the attitude of the spouses considering divorce towards it and soul-leading help. Research question: Does the indissolubility of the Marriage Sacrament based on the Teaching of the Catholic Church and the attitude of the spouses Catholics considering divorce influence their decisions? Research methods: 1. Aspectual and comparative analysis of literature sources; 2. Empirical qualitative research, employing a semi-structured interview. The analysis of the research results of the present MA thesis allows formulating the following main conclusions: 1. The prophets of the Old Testament reveal the meaning of the indissoluble matrimonial relationship, while the union of a man and a woman is blessed by the sacrament through the relationship between Christ and the Church in the New Testament, and the indissolubility of the sacrament is confirmed by the unconditional faithfulness of Christ. 2. Because of the internal love between the members of the Holy Trinity, the divine law does not foresee and cannot foresee divorce or the possibilities to break the Marriage Sacrament, while the love and wellfare of the family created according to the image of God can be preserved only in the context of indissoluble relations. 3. In order to preserve the indissolubility of the Marriage Sacrament, marriage preparation and fiances soul-leading programmes have to be implemented as a consistent, constant, and developing process, taking into consideration the challenges posed by the death culture. 4. Immaturity for marriage, misunderstanding the concept of love, contraceptive thinking, a positive attitude of society towards civil divorce, and weakening social relations of the spouses precondition disrespect to the indissolubility of the Marriage Sacrament. 5. The participants of the empirical qualitative research chose marriage in the Catholic Church hastily and were not prepared for it, and this conditioned ignorance about the indissolubility of the Marriage Sacrament during family crises and real consideration of divorce. 6. Even though all research participants claimed that matrimonial problems have to be resolved with the help of God or other people, they could not name any possibilities of soul-leading for families under crises and could not say anything about psychological help at their deanery as they had not had the experience of help from soul-leading specialists.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60495
Appears in Collections:2019 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
agne_bartkeviciene_md.pdf694.91 kBAdobe PDF   Until 2024-01-10View/Open

Magistro darbas

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.