Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60486
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Izvekova, Danutė
Supervisor: Jankūnas, Gediminas
Title: Švenčiausiojo Sakramento adoravimas ir Jo įtaka tikinčiųjų dvasiniame gyvenime (remiantis adoracijos x koplyčioje tyrimu)
Other Title: Adoration of the Blessed Sacrament and Its Influence on the Life of Believers (Based on Research of Adoration in x Chapel).
Extent: 58 p.
Date: 10-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Adoravimas;Švenčiausiasis Sakramentas;Dvasinis gyvenimas;Adoration;Blessed sacrament;Spiritual life
Abstract: Tyrimo problema: Nuolatinio įsipareigojimo, ypač naktinei adoracijai, adoruotojų trūkumo priežastys. Tyrimo tikslas: atskleisti Švenčiausiojo Sakramento adoravimo įtaką tikinčiųjų dvasiniame gyvenime x koplyčioje. Tyrimo metodas: siekiant išspręsti tyrimo problemą buvo atliekama mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir literatūros šaltinių teorinė analizė ir sintezė bei empirinis – kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenų analizė, jų interpretavimas, apibendrinimas, išvadų pateikimas. Magistri-niame darbe atlikto tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas: 1. Švenčiausiojo Sakramento adoravimo samprata suprantama kaip žmogaus kūno ir dva-sios laikysena būti glaudžioje bendrystėje su Dievu. Į šią tarnystę yra pašaukti visi tikintieji. Tik bū-damas artimame santykyje su Dievu, žmogus pasiekia visišką santarvę ir su pačiu savimi. Katalikų Bažnyčia siūlo tradicines priemones, padedančias suprasti Švenčiausiojo Sakramento adoravimą: mal-da, tyla, kontempliacija, ypač Susitaikinimo sakramentas ir Eucharistija, įvairios maldingumo formos ir dvasinio vadovavimo svarba. 2. Švenčiausiojo Sakramento adoravimo dorybės kelias veda per atsivėrimą Šventajai Dva-siai ir jos įkvėptą tarnavimą Bažnyčiai. Adoravimas – dorybės dovana, kurios dėka esame naujas kū-rinys: tai malonė, duota iš Viešpaties, tad esame visi broliai ir seserys Jėzuje Kristuje. 3. Taigi parapijinė – bažnytinė bendruomenė yra labai tinkanti vieta asmeninei Švenčiau-siojo Sakramento adoravimo dorybei augti, gyvenimas vienybėje, atsiliepiant į mažus Šventosios Dvasios paraginimus, mokomasi gyventi taip, kaip mokė Jėzus, buvimas kartu paliudija Kristų ir tai uždega žmonių širdis. 4. Adoravimo dorybės ugdymas gali vystytis tik tuomet, kai adoravimo tiesos yra gerai i-šaiškinamos ir suprantamos. Taip pat yra būtinos ugdomosios katechezės su pasikartojančiomis tęsti-numo programomis, suteikiančiomis galimybių geriau priimti krikščionišką tikėjimą. 5. Adoravimo dorybės ugdymas pagal x koplyčios tyrimo programą suaugusiesiems yra iš dalies veiksmingas, bet nepakankamai įtakoja nuolatinei įsipareigojančiai tarnystei. Taigi įsipareigoji-mas adoravimo tarnystei kiekvieną žmogų paliečia savitu būdu, per įvairius įsipareigojimus ir tarnystes parapijinėje – bažnytinėje bendruomenėje.
Problem of the research: causes for the lack of those who commit themselves for adoration on a constant basis, especially for adoration during the night. Goal of the research: to reveal the influence of adoration of the Blessed Sacrament for the spiritual life of believers in x chapel. Method of the research: seeking to solve the problem of the research comparative analysis of scientific literature and theoretic analysis and synthesis of the sources of literature as well as empirical – qualitative research were equiped. Data of the research was analyzed, interpreted, summarized and conclusions made. Analysis of the results of the research of this Master thesis led to these main conclusions: 1. Concept of adoration of the Blessed Sacrament is understood as an attitude of body and spirit of a human being linking him or her to close communion with God. Every believer is called to this service. A human being reaches complete peace with himself or herself only in a close relationship with God. Catholic Church suggests traditional means helping to understand adoration of the Blessed Sacrament: prayer, silence, contemplation, especially the Sacraments of Reconciliation and Eucharist, various forms of prayer and importance of spiritual leadership. 2. The path of a virtue of adoration of the Blessed Sacrament leads through openness to the Holy Spirit and service for the Church inspired by Him. Adoration is a gift of virtue thanks to which we are a new creation: that is a gift of the Lord, therefore we are all brothers and sisters in Jesus Christ. 3. Therefore a parish – church community is a very suitable place for a personal virtue of adoration to grow. Life in unity as a response to small inspirations of the Holy Spirit, learning to live in accordance to what Jesus taught, being together is a wittness of Christ and it lights up people’s hearts. 4. Cultivation of the virtue of adoration may develop only if truths about adoration are well explained and understood. Educational catecheses together with repetitive continuing programs, providing possibilities to better receive Christian faith, are necessary as well. 5. Cultivation of the virtue of adoration according to chapel x research program for adults is partly effective but it influences the service of constant commitment not enough. Commitment for the service of adoration touches every person in its own way through various commitments and services in the parish – church community.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60486
Appears in Collections:2019 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
danute_izvekova_md.pdf821.02 kBAdobe PDF   Until 2024-01-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.