Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60485
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Karpovich, Darya
Title: The role of European common foreign and security policy in spreading stability in the European Union's neighbourhood
Other Title: Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos vaidmuo užtikrinant stabilumą ES kaimyninėse šalyse
Extent: 69 p.
Date: 11-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Common foreign and security policy;Common security and defence policy;European Union;Neighborhood policy;Bendroji užsienio saugumo politika;Bendroji saugumo ir gynybos politika;Europos Sąjunga;Kaimynystės politika
Abstract: The master thesis analyses the role of European common foreign and security policy in spreading stability in the EU's neighborhood. The formation in the EU of a common system of values, loyalty and forms of collective identity leads to the strengthening of the role of the EU in the world. The EU tries to spread the values and European identity across its borders to contribute to security and stability across the globe. To achieve this goal, EU works towards conflict prevention, promoting human security and overcoming the root causes of instability. The relevance of the paper is determined by the growing influence of the EU in international affairs. Over the past decade, the EU has become increasingly active in the international arena, as evidenced by the adoption of the EU Global strategy in 2016, the development of CFSP, the desire to defend its position on key issues of world politics, cooperation with many international organizations. One of the instruments that help to EU to increase its influence is the development of CFSP. The object is EU common foreign and security policy towards EU partners in the neighbourhood. The goal of the paper is to discover how and by what means CFSP spread stability in the EU’s neighborhood. The first part of the paper is theoretical and focused on the changes in the EU environment and in CFSP during the last decade and how it adapts to them. Neorealistic theory insights were used to explain the changes that are taking place in environment and CFSP. The second part is about the EU activities in its neighborhood. It analysed the EU CFSP, the tools it used (CSDP, ENP) and its actions. It also discussed EU goals and priorities in the neighbourhood, as well as EU cooperation with major international organizations such as NATO, the OSCE, the AU and the UN, foreign policy with regard to these organizations, and EU actions in regard to South and East Neighborhood in the framework of these partnerships. In the third part discussed EU’s relation towards its neighborhood, as well as the role of the EU in regional conflicts. In this part was analyzed the contribution of EU CFSP and CSDP to resolving conflicts and promoting stability towards neighboring countries. For the analysis were taken those ENP countries that currently host EU missions - Libya and Palestine in the Southern Neighborhood, and Ukraine, Moldova and Georgia in the East.
Šiame magistro darbe analizuojamas Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos vaidmuo, užtikrinant stabilumą ES kaimyninėse šalyse. ES bendros vertybių, lojalumo ir kolektyvinio identiteto formavimas stiprina ES vaidmenį pasaulio arenoje. ES stengiasi skleisti europines vertybes už savo ribų, kad prisidėtų prie pasaulinio stabilumo ir saugumo užtikrinimo. Šiam tikslui ES dirba konfliktų prevencijos, žmonių saugumo skatinimo sferose ir prisideda prie pagrindinių nestabilumą provokuojančių veiksnių šalinimo. Šio darbo aktualumą apsprendžia nuolat auganti ES įtaka tarptautiniuose reikaluose. Per pastarąjį dešimtmetį ES tampa vis aktyvesnis žaidėjas pasaulio arenoje, ką rodo ir 2016 m. priimta Globali strategija, taip pat BUSP plėtra ir noras apsiginti pozicijas pagrindiniais pasaulio politikos klausimais, taip pat dalyvavimas daugelio tarptautinių organizacijų veikloje. Vienas iš instrumentų, padedančių ES didinti savo įtaką yra BUSP plėtra. Darbo objektas yra Europos Sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika jų partnerių iš kaimynių šalių atžvilgiu. Darbo tikslas - ištirti, kaip ir kokiomis priemonėmis Europos Sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika užtikrina stabilumą ES kaimyninėse šalyse. Pirmoji, teorinė, darbo dalis akcentuoja pokyčius ES aplinkoje ir bendroje, ir užsienio bei saugumo politikoje per pastarąjį dešimtmetį, taip pat prisitaikymą prie pakitusių sąlygų. Neorealistinės teorinės įžvalgos buvo naudojamos, kad paaiškintume pokyčius ES aplinkoje ir bendroje, ir užsienio bei saugumo politikoje. Antroje darbo dalyje aprašomos ES veiklos kaimynystėje: analizuojama Europos Sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika, jos naudojami įrankiai (BSGP, EKP) bei veiksmai. Šioje dalyje taip pat aptariami ES tikslai ir prioritetai kaimyninių šalių atžvilgiu bei ES bendradarbiavimas su dauguma tarptautinių organizacijų, pvz., NATO, OSCE, AS, JT, taip pat užsienio politika šių organizacijų atžvilgiu bei ES veiksmai pietinių ir rytinių kaimyninių šalių atžvilgiu šių partnerystės santykių rėmuose. Trečioje darbo dalyje aprašomas ES santykis su kaimynais ir ES vaidmuo regioniniuose konfliktuose. Šioje dalyje analizuojamas Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos ir bendrosios saugumo ir gynybos politikos vaidmuo, sprendžiant konfliktus ir skatinant stabilumą kaimyninėse šalyse. Šiai analizei buvo pasirinktos ES kaimyninės šalys, kuriose šiuo metu vykdomos ES misijos – Libija, Palestina iš pietų bei Ukraina, Moldova, Gruzija iš rytų.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60485
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
darya_karpovich_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Until 2024-01-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.