Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60466
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra-
dc.contributor.advisorUnikaitė-Jakuntavičienė, Ingrida-
dc.contributor.authorNorbutas, Šarūnas-
dc.date.accessioned2019-01-06T17:54:56Z-
dc.date.accessioned2019-01-16T08:42:05Z-
dc.date.available2019-01-06T17:54:56Z-
dc.date.available2019-01-16T08:42:05Z-
dc.date.issued2019-01-11-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/60466-
dc.description.abstractNuo pat Romos sutarties pasirašymo 1957 metais Bendrija susidurdavo su įvairiausiais iššūkiais ir problemomis. Žvelgdami į istoriją matome, kad buvo rasti būdai ir priemonės visas ligšiolines krizės išspręsti. Bendrija sėkmingai plėtėsi ir į savo kompetenciją įtraukė vis daugiau viešosios politikos sričių, taip siaurindama nacionalinių valstybių suverenitetą. Nepaisant džiugios praeities, Europos Sąjunga 2017 metais minėdama savo 60-tį, yra priversta iš naujo pasitikrinti legitimumą valstybių-narių visuomenių atžvilgiu. Pastarųjų kelių metų įvykiais (pvz.: BREXIT, migrantų krizė) sudarė sąlygas beprecedentėms diskusijoms apie tolimesnę ES ateitį. Šiam tikslui buvo išleista Baltoji knyga, kurioje pateikiami galimi Europos raidos scenarijai. Visoje Bendrijoje netylant kalboms apie ES likimą, Lietuva šiuo atžvilgiu užima pasyvią poziciją. Dėl šios priežasties iškyla problema: iki šiol taip ir nėra priimto bei visuotinai sutarto sprendimo, kuris padėtų atsakyti į klausimą, kokią poziciją užima Lietuva dėl tolimesnės Europos raidos. Taigi, šiame darbe, remiantis išsikeltais uždaviniais, yra bandoma ištirti mūsų valstybėje vyraujančias tendencijas dėl Europos Sąjungos ateities. Darbo objektas - Lietuvos pozicija dėl Europos Sąjungos ateities. Tikslas - išanalizuoti, kokios tendencijos vyrauja Lietuvoje dėl ES raidos perspektyvų. Uždaviniai: 1) peržvelgti Europos Sąjungos integracijos teorijas; 2) išanalizuoti pastarųjų metų ES iššūkius ir problemas; 3) pristatyti tolimesnės Europos Sąjungos raidos perspektyvas; 4) ištirti Lietuvos poziciją ir viziją dėl ES ateities; 5) pristatyti empirinio tyrimo metu gautus rezultatus dėl Lietuvoje vyraujančių tendencijų tolimesnės Europos Sąjungos raidos klausimu. Siekiant atskleisti darbo temą, buvo naudojamas mokslinės literatūros (monografijų, straipsnių) ir įvairių šaltinių (ES Komisijos ir strateginių Lietuvos dokumentų, diskusijų/konferencijų, partijų programų ir Seimo narių deklaruotų pozicijų, internetinės žiniasklaidos ir kt.) kokybinės turinio analizės metodas. Be to, tiriant Lietuvos poziciją ir viziją dėl ES ateities, taikytas pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje stipriausios yra tolimesnės integracijos į europines institucijas šalininkų gretos. Ši stovykla laikosi nuostatos, kad šalis turi toliau siekti konsolidacijos į ES ten, kur tai atitinka Lietuvos nacionalinius interesus. Dėl šios priežasties buvo prieita prie išvados, kad Lietuvos pozicija tolimesnės Europos Sąjungos raidos atžvilgiu labiausiai atitinka ketvirtąjį Komisijos Baltojoje knygoje pateiktą scenarijų.lt_LT
dc.description.abstractSince the signing of the Treaty of Rome in 1957, the Community has faced a variety of challenges and problems. Looking at the history, we can see that ways and means have been found to solve all the crises so far. The Community has successfully expanded and included more and more areas of public policy in its competence, thus narrowing down the sovereignty of national states. Despite the joyful past, the European Union, in celebrating its 60th anniversary in 2017, is forced to re-examine its legitimacy towards the societies of the Member States. The events of the last few years (e.g., BREXIT, the migrant crisis) have allowed unprecedented discussions about the future of the EU. For this purpose, a White Paper was published, which presents possible scenarios for European development. Speaking about the destiny of the EU throughout the Community, Lithuania takes a passive position in this regard. For this reason, a problem arises: so far there is no adopted and universally agreed solution that would help to answer the question of what position Lithuania is taking for the further development of Europe. Thus, this work, based on the set tasks, attempts to explore the trends prevailing in our state on the future of the European Union. The object of the work is Lithuania's position on the future of the European Union. The aim is to analyze what tendencies prevail in Lithuania due to EU development perspectives. Tasks: 1) to review the theories of European Union integration; 2) to analyze the challenges and problems of the EU in recent years; 3) to present the prospects for further development of the European Union; 4) to explore Lithuania's position and vision for the future of the EU; 5) to present the results of the empirical research on the prevailing trends in Lithuania regarding the further development of the European Union. In order to reveal the topic of work, the method of qualitative content analysis of scientific literature (monographs, articles) and various sources (EU Commission and strategic Lithuanian documents, discussions / conferences, party programs and positions declared by Seimas members, Internet media, etc.) was used. In addition, a semi-structured interview was used to investigate Lithuania's position and vision for the future of the EU. The results of the research showed that the strongest in Lithuania are the supporters of further integration into the European institutions. This group maintains that the country must continue to seek consolidation into the EU where it is in line with Lithuania's national interests. For this reason, it was concluded that Lithuania's position with regard to the further development of the European Union is most consistent with the fourth scenario presented by the Commission in its White Paper.en_US
dc.format.extent118 p.-
dc.language.isoltlt_LT
dc.rightsLaisvai prieinamas internete / Free access-
dc.subjectEuropos Sąjungalt_LT
dc.subjectKrizėlt_LT
dc.subjectIntegracijalt_LT
dc.subjectBaltoji knygalt_LT
dc.subjectLietuvos pozicijalt_LT
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectCrisisen_US
dc.subjectIntegrationen_US
dc.subjectWhite Paperen_US
dc.subjectLithuania's positionen_US
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleLietuvos pozicija ir vizija dėl ES ateitieslt_LT
dc.title.alternativeLithuania's position and vision for the future of the EUen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,270
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.