Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36724
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žičkutė-Lindžienė, Milita
Supervisor: Kėvalas, Kęstutis
Title: Caritas, kaip diakonijos veikimo būdo sustiprinimas Lietuvos Katalikų Bažnyčioje
Other Title: Strengthening the concept of diaconia as the mode of action of Caritas in Catholic Church of Lithuania
Extent: 70 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Caritas;Diakonija;Lietuvos Katalikų Bažnyčia;Catholic Church of Lithuania;Diaconia
Abstract: Darbas aktualizuoja Caritas, kaip diakonijos veikimo būdą, kuris yra tiesioginė diakonijos dalis. Diakonija – gailestingoji meilė Bažnyčiai nėra savotiškas socialinės pagalbos darbas, kurį būtų galima palikti ir kitiems, bet yra neatsiejama nuo jos prigimties, būtina jos pačios esmės išraiška. Caritas organizuotas veikimas suprantamas, kaip Bažnyčios pastoracinio veikimo dalis. Lietuvoje Caritas organizuotas veikimas yra skatinamas atliepti esančius visuomenės iššūkius, tokius kaip vienišumas ir emocinis apleistumas, kas reiškia, kad Caritas veikimas turi būti susijęs ne tik su materijos davimu, bet su gebėjimu išbūti ir atliepti giliausius ir esminius žmogaus poreikius, kas sąlygoja suvokimą, kad Caritas turi padėti asmeniui integraliai, atliepiant jo dvasinius ir materialius poreikius. Šiame darbe iškeliama problema - Lietuvos Katalikų Bažnyčioje nepakankamai atskleistas Caritas, kaip Bažnyčios neatsiejama nuo jos prigimties ir būtina jos pačios esmės išraiška – diakonijos veikimo būdas. Tikslas – apibūdinti Caritas, kaip diakonijos veikimo būdą ir atrasti Caritas veikimo būdo sustiprinimą Lietuvos Katalikų Bažnyčioje. Darbe remiamasi Bažnyčios Socialiniu mokymu (Benedikto XVI dokumentais ir kt. Socialinėmis enciklikomis), taip pat remiamasi R. Gehrig (2015) Caritas teologijos koncepcija. Tyrimui atlikti buvo naudojami šie metodai: šaltinių (Katalikų Bažnyčios dokumentų, tyrimų ir kitų šaltinių.) analizė ir sintezė, pusiau struktūrizuotas individualus interviu, kokybinio naratyvinio tyrimo duomenų analizės metodas. Tyrime dalyvavo 12 asmenų tiesiogiai atsakingų už Caritas veikimą (5 vyskupai, 3 pasauliečiai vadovai, 4 kunigai vadovai vyskupijos, dekanato ar parapijos lygmenyje). Darbe buvo akcentuojamas Caritas, kaip diakonijos būdo supratimas, išgryninta, kad tai yra tiesioginė Bažnyčios dalis per kurią siekiama tarnauti su gailestingumu ir meile. Apžvelgti Caritas teologijos aspektai, kurie akcentuoja, kad šiai dienai per mažai skiriama dėmesio šiai sričiai ir čia reikalingi išsamesni tyrimai, kurie leistų plačiau ir giliau perprasti gailestingumo meilės darbus Bažnyčios suvokime. Empirinio tyrimo duomenys atskleidė, kad Caritas, kaip diakonijos veikimo būdo sustiprinimas galimas per ugdymo, formacijos sritis ir konkretaus veikimo sritis. Ugdymas ir formacija čia reiškiasi, kaip Katalikų Bažnyčios sistemingas gairių numatymas ir pritaikymas formuojant suvokimą apie Caritas buvimą neatsietą nuo Bažnyčios diakonijos esmės, taip pat formuoti tkinčiojo identitą ir įgalinti prisiimti veiklaus tikėjimo atsakomybę. Konkrečių veikimo sričių ir įvairių veiklų vystymas, atpžįstant bendruomenės poreikius, įgalina Bažnyčią organizuotai, profesionaliai ir į bendruomenę orientuotai tarnystei.
This research paper demonstrates the importance diaconia as a mode of action of Caritas. The diaconia, the merciful love for the Church, is not a peculiar social help to be left to the others, but is the necessary expression of the essence of Church, inseparable from its nature. The organized action of Caritas is understood as a part of the pastoral action of the Church. In Lithuania the organized action of Caritas is called to respond to the current challenges in the society, such as loneliness and emotional abandonment, meaning that the action of Caritas has to be related not only with the giving of a material support but also it is the openness to respond to the deepest needs of a person, which underlines the understanding that Caritas has to help a person as a whole: his or her spiritual and material needs. The problem, discussed in this research paper, is the insufficient disclosure of Caritas as a diaconia, since it is an inseparable part of its nature and absolute expression of the essence of the Church. The aim of the research paper is to describe Caritas as diaconia - a mode of action which needs to find a way to strengthen the activity of Caritas in the Catholic Church in Lithuania. The research paper is based on the Catholic social teaching (the documents of Benedict XVI and other social encyclicals) and the theological concept of Caritas by R. Gehring (2015). The following methods were used in this research paper: the analysis and synthesis of sources (documents of the Catholic Church, various studies and other sources), the half-structured individual interview, the quantitative analysis of narrative research data. 12 persons have participated in the study, who are directly responsible for the work of Caritas (5 bishops, 3 lay leaders, 4 leading priests on the dieocesan, diaconate or parish level). In the research paper I have emphasized the mode of action of diaconia in Caritas. There is stated, that it is the essential part of the Church ministry to seek serving with mercy and love. I have given an overview of the aspects of theology of Caritas, which stresses that there is too little attention given nowadays to this subject and a more detailed studies are necessary to understand the works of mercy and love of the deeper and better perception of the Church. The outcomes of the empirical study showed that Caritas, by strenghtening the concept of diaconia as the essential mode of action of Caritas, is possible through the education and formation fields, as well as concrete fields of action. The education and formation of Caritas workers in systematic and deeper understanding the nature of Caritas means an inseparable understanding of diaconia as an essential part of the Church action. This notion shapes the identity of a believer and empowers him/her to assume the responsibility of a active faith. The concrete fields of action and the development of particular activities by recognizing the needs of community empowers the entire Church for organized, professional and community-based ministry.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36724
Appears in Collections:2018 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

190
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

364
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.