Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36720
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Stankaras, Kristupas
Supervisor: Žižienė, Simona
Title: Ar muštynių metu atsiranda teisė į būtinąją gintį?
Other Title: Is there the right to indispensable defence during the moment of fight?
Extent: 33 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Baudžiamoji teisė;Būtinoji gintis;Muštynių metas;Criminal law;Indispensable defence;During the moment of fight
Abstract: Darbe analizuojamos problemiškos būtinosios ginties instituto taikymo muštynių atveju galimybės tiek teisės teorijoje, tiek praktikoje. Per pateikiamas būtinosios ginties atsiradimo sąlygas, būtinosios ginties ribas, kurios yra ypatingai probleminis aspektas teisės praktikoje, apibrėžiamos būtinosios ginties kaip baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės abipusio konflikto sandūroje. Analizuojama, kaip tai aiškinama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse, kaip vertinama aukos ir nusikaltėlio inversija. Nagrinėjamas būtinosios ginties ir atsakomybės santykis, būtinosios ginties santykis su žmogaus teisėmis. Darbe pateikiama būtinosios ginties ribų peržengimo lyginamoji analizė Lietuvos teisinėje sistemoje ir kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose. Nagrinėjami įvairūs būtinąją gintį ir jos ribas nusakantys požymiai, analizuojama jų sudėtis, kylančios problemos, peržvelgiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, baudžiamieji įstatymai, reglamentuojantys baudžiamąją atsakomybę už būtinosios ginties ribų peržengimą. Išskiriami teismų praktikoje pateikiami argumentai kvalifikuojant būtinosios ginties situaciją ar jos ribų peržengimą, išskiriant taikymą muštynių situacijoje. Darbą sudaro būtinosios ginties teisėtumo sąlygų išsami analizė, lyginant teismų praktiką, baudžiamuosius įstatymus ir reguliavimą Lietuvos teisinėje sistemoje. Atskleidžiant šią problemą, aptariama tariamosios ginties kvalifikavimo problema muštynių situacijoje. Muštynės kaip teisės fenomenas mažai analizuojamos teismų praktikoje. Laikomasi esminės nuostatos, kad muštynių metu abi pusės naudoja fizinį smurtą ne gynybos, bet puolimo tikslais, todėl būtinoji gintis negalima. Būtinosios ginties aspektas pripažįstamas po konflikto, jo pradžioje ir pabaigoje, atsakant į klausimus, ar muštynės nebuvo pasibaigusios eigoje, ar pavojus gintis dar buvo, ar buvo įmanoma atskirti, kuris iš dalyvių buvo besiginantis, o kuris puolantis. Muštynių atveju Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nevienareikšmiškai vertina tiek gynybos priemonių ir intensyvumo santykį, tiek naudojamų priemonių gynybai santykį.
The author in this work analyses the possible problematic contact between the fight and indispensable defence in practice and theory of law. All main methods of scientific research were applied in this paper, including lingvistic, logic, sistematic, comparative and historical methods, and also inductive and deductive methods as well. This study analyzes legal acts, special literature, monographs and textbooks of criminal law. All above mentioned sources are enriched by very detail case studies, revision of practice of the Supreme Court of the Republic of Lithuania. In order to pursue innovation and relevance of this work there are observed and discussed different sources publicly available on internet. In detail are submitted the most problematic aspects in the practice of law – the original conditions of indispensable defence and the limits of it. Indispensable defence is defined as circumstances eliminating the responsibility in criminal law at the turn of the mutual conflict. The analysis is made of how it is explained in the Supreme Court decisions and how the victim and the criminal inversion is estimated. In this work the intercourse of indispensable defence and responsibility are examined, as well as the intercourse of indispensable defence and human rights. In this work the limits breaking comparative analysis of indispensable defence in Lithuanian and other countries system of criminal law is submitted. Different indications of indispensable defence and its limits are examined, also their structure and occuring problems are analysed, the practice of Lithuanian Supreme Court, criminal law regulating the responsibility of a criminal beyond the limits of indispensable defence are reviewed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36720
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
kristupas_stankaras_md.pdf828.3 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

328
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

72
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.