Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36717
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Savickienė, Asta
Supervisor: Rutkienė, Aušra
Title: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų į(si)vertinimas ir tobulinimas
Other Title: Self-assessment and improvement of competence of pedagogues of pre-school institutions
Extent: 69 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos institutas
Keywords: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų;Pedagogų kompetencijų;Įsivertinimas;Pre-school institutions;Competence of pedagogues;Self-assessment
Abstract: Pedagogui niekada nėra vėlu mokytis ir tobulinti savo kvalifikaciją. Vis daugėja pedagogų, kurie norėtų mokytis visą gyvenimą. Taigi pedagogų kompetencijų į(si)vertinimas ir tobulinimas yra naudingas visiems pedagogams. Tokie tyrimai yra labai svarbūs, nes jie atskleidžia pedagogų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo ypatumus. Pedagogai įsivertindami savo kompetencijas, gali numatyti savo veiklos kaitą ir tobulėjimo sritis. Kompetencijų į(si)vertinimas reikalingas ne tik pačiam pedagogui, bet ir įstaigai, kurioje jis dirba. Tyrimo problema – šiandiena ikimokyklinėse ugdymo įstaigose reikalingi tokie pedagogai, kurie dirbtų kokybiškai, atsakingai, taikytų naujoves ugdomojoje veikloje, ir numatytų kokias kompetencijas reikėtų tobulinti. Taigi, tam reikalingi tyrimai, kurie padėtų atskleisti pedagogų kompetencijų stipriąsias ir silpnąsias puses. Darbo objektas – ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų į(si)vertinimas. Darbo tikslas – atskleisti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų į(si)vertinimą ugdomojoje veikloje. Darbe siekiama išsiaiškinti, ką pedagogui reiškia jo darbas, kas lemia darbo efektyvumą, kokias kompetencijas jis turėtų tobulinti ir kaip jas vertina. Pats pedagogas sprendžia, kurioje srityje jam tobulėti. Jie lanko seminarus, kursus, taiko ugdomojoje veikloje naujus metodus ir bendradarbiauja su kitų įstaigų pedagogais. Darbo uždaviniai: 1. Teoriškai išanalizuoti pedagogų kompetencijų sampratą ir struktūrą. 2. Aptarti pedagogų kompetencijų modelius. 3. Aptarti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų į(si)vertinimą, siekiant nustatyti jų svarbą pedagogų veiklai. 4. Išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijas ir jų tobulinimą, remiantis pedagogų į(si)vertinimu. Tyrimo metodai: - mokslinės literatūros analizė; - kiekybinio tyrimo metodas; - statistinė duomenų analizė.
It is never too late for a pedagogue to study and improve the qualification. The number of pedagogues who are inclined to life-long learning is increasing. Therefore (self-)assessment and improvement of the pedagogues’ competences should be useful for all the pedagogues. Such researches are very important because they reveal the peculiarities of assessment and self-assessment of the pedagogues’ competences. As the pedagogues assess own competences, they may foresee changes in their activities and areas for improvement. The (self-)assessment of the competences is necessary not only for the pedagogue but also for the institution where that pedagogue is employed. Problem of research – today the pre-school educational institutions need the pedagogues, who would work qualitatively, responsibly, who would apply novelties in the educational activities and would foresee the competences in need of improvement. Therefore they need the researches that would help to reveal the weak and strong sides of the pedagogues’ competences. Object of research – self-assessment of competences of the pedagogues of pre-school educational institutions. Objective of research – to reveal the self-assessment of competences of the pedagogues of pre-school educational institutions in the educational activities. It is attempted to learn through the work what the job means to the pedagogue, what the factors of work effectiveness are, what competences the pedagogues should improve and how they are assessed. The pedagogues decide, in which area they need to improve. Therefore the pedagogues go to seminars, courses, apply new methods in the educational activities and cooperate with the pedagogues from other institutions. Tasks of research: 1. Theoretically analyze the concept and structure of teacher competences. 2. Discuss pedagogical competency models. 3. To discuss the assessment of the competences of teachers of pre-school education institutions in order to determine their importance for pedagogical activities. 4. To analyze the competences of the pedagogues of pre-school educational institutions and their improvement on the basis of the (self)assessment of pedagogues. Methods of research: • analysis of scientific literature; • method of quantitative research; and • statistical data analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36717
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

344
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2,202
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.