Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36715
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Širvinskaitė, Danguolė
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Meilės dorybės ir puikybės ydos išraiškos bei jų atpažinimas tarp x ir y katalikiškos ir nekatalikiškos mokyklos mokinių
Other Title: Expressions of love, virtue and fault of glory, as well as their recognition between x and y Catholic and non- Catholic school students
Extent: 70 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Dorybė;Yda;Išraiškos;Virtue;Fault;Expressions
Abstract: Šiame darbe daugiausiai dėmesio skiriama meilės dorybei, kuri yra pati svarbiausia iš trijų dieviškųjų dorybių.Meilės dorybė analizuojama teoriniu požiūriu, remiantis popiežių enciklikomis, Šventuoju Raštu, šventųjų raštais.Darbe naudojama teorinė medžiaga išanalizuota literatūros šaltinių analizės metodu. Darbe taip pat apžvelgiama puikybės ydos samprata ir jos išraiškos, taip pat vėlyvosios paauglystės psichologija. Empiriniu tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar mokiniai atpažįsta meilės dorybės ir puikybės išraiškas.Kiekybiniame tyrime iš viso dalyvavo 120 respondentų (x katalikiškoje mokykloje – 62, y nekatalikiškoje mokykloje – 58).Empirinėje dalyje atskleista katalikiškos ir nekatalikiškos mokyklos 12 klasių mokinių meilės dorybės ir puikybės ydos samprata, išsiaiškinta, ar mokiniai atpažįsta meilės dorybės ir puikybės ydos išraiškas. Pagrindinės darbo išvados: atlikus tyrimą paaiškėjo, jog:1) didžioji dauguma katalikiškos mokyklos 12 klasių mokinių tinkamai supranta meilės dorybės ir puikybės sampratas bei atpažįsta jų išraiškas; 2) nekatalikiškos mokyklos 12 klasių mokiniai dalinai supranta meilę kaip dorybę, neišskiria puikybės kaip didžiausios ydos, nepilnai ir ne visada atpažįsta meilės dorybės ir puikybės ydos išraiškas.
The thesis mainly focuses on love virtue – the most important of three divine virtues. The love virtue is analysed from a theoretical point of view, based on various documents of Catholic Church, papal encyclicals, Holy Scripture, and scriptures of saints. The used theoretical material was analysed by the method of literature source analysis. The thesis also reviews the conception of vice of haughtiness and its aspects, as well as psychology of late adolescence. The empirical research was aimed to clarify whether the students recognise the aspects of love virtue and haughtiness. 120 respondents (62 in x Catholic school and 58 in y non-Catholic school) have participated in quantitative research. The empirical part reveals the conception of love virtue and vice of haughtiness by 12th grade students of Catholic and non-Catholic schools; it also clarifies whether the students recognise the aspects of love virtue and haughtiness. The main conclusions of the thesis: the research revealed that 1) the vast majority of 12th grade students of Catholic school properly understand the conception of love virtue and haughtiness, as well as recognise their aspects; 2) 12th grade students of non-Catholic school partially understand the love as virtue, do not exclude the haughtiness as the biggest vice, recognize expressions of the love virtue and vice of haughtiness incompletely and not always.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36715
Appears in Collections:2018 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
danguole_sirvinskaite_md.pdf857.3 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Magistrinis galutinis

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

308
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.