Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36713
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Didžgalvytė, Monika
Supervisor: Pukelienė, Violeta
Title: Aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikio šalies darbo rinkai vertinimas migracijos politikos kontekste
Other Title: Assessment of the impact of high-skilled immigration on the country’s labour market in the context of migration policy
Extent: 240 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 26-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Keywords: Aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracija;Darbo rinka;Migracijos politika;High-skilled immigration;Labour market;Migration policy
ISBN: 978-609-467-331-3
Abstract: Tyrimo tikslas – išanalizavus aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikio šalies darbo rinkai teorines interpretacijas, parengti modelį, kuris leistų įvertinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikį šalies darbo rinkai skirtingos imigracijos politikos kontekste ir atlikti empirinį tyrimą numatytose OECD šalyse. Apibendrinus aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikio darbo rinkai teorinius ir empirinius tyrimus, pagrįstas imigracijos poveikio tikslo šalies darbo rinkai mechanizmas taikant skirtingą aukštos kvalifikacijos darbo jėgos imigracijos politiką. Sudarytas ekonometrinis aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikio skirtingos imigracijos politikos kontekste vertinimo modelis, įtraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikio vertinimą dvidešimt septyniems darbo rinkos rodikliams OECD-20 šalyse 1980–2010 m. laikotarpiu. Tyrimą sudaro dvi dalys: pirmiausia tyrimas atliekamas visoms OECD-20 šalims bendrai, nevertinant jose taikomos imigracijos politikos; antroje dalyje tyrimas taikomas atskiroms šalių grupėms, sudaromoms pagal aukštos kvalifikacijos darbo jėgos imigracijos politikas (skatinanti, neutrali, ribojanti). Šis tyrimas atskleidžia aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikį visiems pagrindiniams darbo rinkos rodikliams, taip pat įvertinamas ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgos imigracijos politikos indėlis šio poveikio stiprumui. Disertacinio tyrimo rezultatai gali būti naudingi rengiant įvairias su aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracija susijusias socialines ir ekonomines programas, nukreiptas į tikslo šalies darbo rinkos ir gyventojų gerovės formavimą; priimant su imigracija susijusius politinius sprendimus, rengiant imigrantų pritraukimo politines programas; ir norint tinkamai įvertinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos daromą poveikį šalies darbo rinkai.
The aim of the research – after the analysis of the theoretical interpretations of the impact of high-skilled immigration on the country’s labour market, to prepare a model which would make it possible to evaluate the impact of high-skilled immigration on the country’s labour market indicators in the context of different immigration policies and to conduct an empirical study in the selected OECD countries. After summarizing the theoretical and empirical research on the impact of high-skilled immigration on the labour market, a framework for the mechanism of the impact of immigration on the destination country’s labour market by applying different policies of high-skilled immigration was provided. The econometric model for the assessment of the impact of high-skilled immigration on the country’s labour market was created covering the assessment of the impact of high-skilled immigration on twenty-seven labour market indicators in OECD-20 countries in the period of 1980–2010. The research consists of two parts: first the study is carried out for all OECD-20 countries jointly without considering immigration policies applied in the countries, while the second part of the research focuses on the individual groups of countries, i.e. they are clustered according to high-skilled immigration policy models (stimulative, neutral, restrictive). This research reveals the impact of high-skilled immigration on all key indicators of the labour market. The study also evaluates the contribution of high-skilled immigration policy on the enhancement of this impact. The dissertation research results can be useful in preparing various social and economic programmes related to high-skilled immigration, which focus on the formation of the labour market of the destination country and well-being of the society; in making migration-related political decisions, in preparing political programmes attracting immigrants; and in order to properly assess the impact of high-skilled immigration on the labour market of the country.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36713
Appears in Collections:2018 m. (EVF dak.)

Files in This Item:
monika_didzgalvyte_dd.pdf2.02 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

216
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

44
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.