Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36710
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Jurgis, Jarašius
Supervisor: Bukantaitė, Daiva
Title: Nerimo ir baimės poveikis dainininko saviraiškoje
Other Title: The effect of anxiety and fear on singer’s self-expression
Extent: 48 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Baimė;Nerimas;Dainininkas;Saviraiška;Fear;Anxiety;Singer;Self-expression
Abstract: Nerimo ir baimės poveikis dainininko saviraiškoje Baimė ir nerimas, atliekant muzikinį kūrinį, siejasi su atlikėjo komfortu scenoje, kuris lemia kūrinio atlikimo išpildymą, įtaigumą, o tuo pačiu ir tinkamą atlikėjo savivertės formavimą, ribojantį/plečiantį karjeros galimybių pasirinkimą. Formuoti šie tyrimo klausimai: 1. Kokie yra sėkmingo pasirodymo veiksniai? 2. Kas lemia baimės ir nerimo atsiradimą scenoje? 3. Kas nutinka/ kaip kinta atlikėjo karjeroje, nepavykus suvaldyti baimės ir nerimo? 4. Kokie yra baimės ir nerimo numalšinimo būdai? Tyrimo tikslas: Atskleisti baimės ir nerimo poveikį dainininkui pasirodymo scenoje metu Tyrimo uždaviniai: • Išskirti sėkmingo pasirodymo veiksnius. • Apibrėžti nerimo ir baimės sampratas. • Atpažinti baimės ir nerimo poveikį dainininko muzikinės karjeros raidai. • Pristatyti baimės ir nerimo numalšinimo būdus. Sėkmingo pasirodymo veiksniai priklauso nuo: • Atlikėjo psichologinio pasirengimo,žinių analizavimo(koncentracija, inteligencija). • Fizinio pasirengimo(gerai subalansuotas kūnas). • Techninių sugebėjimų(artikuliacija,atmintis,aktorinis meistriškumas, muzikalumas). Baimės ir nerimo samprata: • Baimę atsiranda dėl perfekcionizmo, praeities nutikimų, nepasitikėjimo savimi. • Nerimas yra būsena, kuri apima žmogų dėl patirtų nesėkmių. • Baimės ir nerimo veikiama vaizduotė kankina žmogų psichologiškai, fiziškai. Baimės ir nerimo poveikis atlikėjams prieš sekantį pasirodymą: • Daugiau laiko ir jėgų skiria repeticijoms ir mokymuisi. • Nekreipia dėmesio, stengdamiesi nesureikšminti ištikusių nutikimų. • Prieš kiekvieną pasirodymą jaučia baimę, kad nemalonūs nutikimai gali pasikartoti.tai trukdo susikoncentruoti. Baimės ir nerimo numalšinimo būdai: • Fiziniais pratimais (joga, kovos menai, Aleksandro ir Feldenkrais technika), meditacijomis (transcendentinė meditacija), savitaiga, poilsis, subalansuota mityba.
The Effect of Anxiety and Fear on Singer’s Self-expression During the performance fear and anxiety is being connected with performer’s stage comfort, which determines the fulfillment, mesmerism of the musical piece performance, also the formation of performer’s self-esteem, which limits/expands the selection of career possibilities. Research questions: 1. What are the factors of a successful performance? 2. What determines the creation of fright and anxiety on stage? 3. What happens/what changes in the performer’s career, when he fails to control fear and anxiety? 4. What the ways of dealing with fear and anxiety? Research purpose: To reveal the effect of fear and anxiety to the singer on stage. Research tasks: • To define the factors of a successful performance. • To define the concepts of fear and anxiety. • To recognize the effect of fear and anxiety to the career of a performer. • To present the ways of dealing with fear and anxiety. The factors of a successful performance depends on: • Performer’s psychological preparation,the analysis of attainments • Physical preparation (well-balanced body) • Technique abilities(articulation, memory, acting, musicality) The concept of fear and anxiety: • Fear comes from perfectionism, low self-confidence, past happenings • Anxiety is a condition, which embraces people of failures. • Fear and anxiety affects people’s imagination to tortures psychological and physical. Fear and anxiety’s effect to the performer before next performance: • Spending more time and energy for reheasing and learning. • Do not mind about it, to ignore the failures. • Feel anxiety and fear that it can repeat, it interfere with concentration. The ways of dealing with fear and anxiety: • Physical execises (yoga, martial arts, Alexander and Feldenkrais technique), meditation (Transcendential meditation), self-suggestion, relaxing, well nutrition.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36710
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
jurgis_jarasius_md.pdf550.99 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

288
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

110
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.