Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36697
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Gleiznys, Raimondas
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Pastoracijos X pataisos namuose poveikis nuteistųjų nuodėmės sampratos kaitai
Other Title: The effect of pastoral care at the penitentiary X on the change of convicts’ perception of sin
Extent: 75 p.
Date: 4-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Teologijos katedra
Keywords: Nuteistieji;Naujoji Evangelizacija;Pastoracija;Pastoral care;New Evangelisation;Prisoners
Abstract: Sovietinis laikotarpis labai stipriai pakeitė didžiosios dalies visuomenės santykį su religija. Pasikeitė ir dvasininkų veikla, nes jie turėjo reaguoti į vietos valdžios priemones, keisti savo žodyną ir panašiai. Bažnyčių raida vyko santykyje su tarybine tikrove, buvo veikiama vietos valdžios ateizacijos iniciatyvų ir sukurtų pakaitalų. Griuvus sovietiniam pasauliui, „tikinti bei netikintivisuomenės dalis buvo paveikta ateizacijos politikos“. (Putinaitė p. 347) Kardinolas Bačkis tarnystės Vilniuje refleksijas apie posovietinį žmogų apibendrino, esą okupacijos metais radęsis: „Būtinumas meluoti – viena manyti, kita sakyti, trečia daryti – griovė asmenį, paveikė elgesio, visuomeninio bendravimo ir darbo moralę. Nesaugumo, skundimų, persekiojimų atmosfera nulėmė patirtį, kuri trukdė megzti nuoširdesnius žmonių ryšius kaiminystėje, darbo kolektyvuose ir net religinėse bendruomenėse“. (Subačius p. 633) Idant pagrįstai apsispręstų dėl sielovados prioritetų, krypčių ir būdų, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje naujoje religijos laisvės situacijoje vertino dvasinę visuomenės būklę, jos žaizdas ir poreikius, įprastinių pastoracinių priemonių tinkamumą Šventojo Sosto raginimų atsinaujinti kontekste. Todėl „radikaliai išplėtus veikimo galimybes tapo akivaizdi žmogiškų ir kitų išteklių stoka“ (Subačius p. 633). Bažnyčios aplinka buvo likusi vienintele erdve, kur buvo kalbamasi, elgiamasi šiek tiek kitaip, nei visur kitur. Sovietinėje Lietuvoje prie neigiamų pasekmių priskirtinas nusikaltimų skaičius. Nedelsiant būtina pastoracija nuteistiesiems, keičianti jų sampratą apie blogį ir parodanti priemones ir kelius naujam ir vieninteliam gyvenimo keliui Jėzaus Gerosios Naujienos šviesoje.
The Soviet system greatly changed the relationship between a large part of society and religion. The activities of clergy have also changed because they had to respond to local government measures, to change their vocabulary and so on. Evolution of churches took place in a relationship with the Soviet realm and was influenced by the atheism initiatives and made-up substitutes of the local authorities. After the collapse of the Soviet world, “parts of the faithful and non-believers were influenced by the atheistic policy.” (Putinaitė, p. 347) When reflecting over his years of service in Vilnius and a post-Soviet man, Cardinal Audrys Juozas Bačkis summarized that during occupation “the necessity to lie - to believe one, to say another, and to do the third – destroyed a person and also affected the morale of behavior, social communication and work. The atmosphere of insecurity, informing, and persecution has led to an experience that has hampered the establishment of genuine human relations in the neighborhood, places of work and even in religious communities.” (Subačius, p. 633) With the new situation of the freedom of the religion and encouragement for renewal from the Holy See, the Catholic Church in Lithuania in order to reasonably decide on the priorities, directions, and methods of pastoral care, assessed the spiritual state of the society, its wounds and needs, and the appropriateness of the usual pastoral measures. Therefore, “with radical expansion of operational capabilities, there was a clear lack of human and other resources.” (Subačius, p. 633) The Church’s environment remained the only space where people talked and behaved in a slightly different way then elsewhere. In Soviet Lithuania, the number of crimes attributable to the negative consequences. Convicts need immediate pastoral care, changing their perception of evil and showing measures for a new and unique path in the light of Jesus’ Good News.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36697
Appears in Collections:2018 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

184
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

448
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.