Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36696
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Palskytė, Goda
Supervisor: Bukantaitė, Daiva
Title: Mokymosi iš natų metodai
Other Title: Methods of learning from notes
Extent: 46 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Metodai;Mokymasis;Natos;Kalba;Methods;Learning;Notes;Language
Abstract: Darbe sprendžiama problema – atlikėjo nepilnavertiškumas, stabdantis profesionalaus atlikėjo įvaizdžio formavimą. Tyrimo klausimai. 1. Kokie yra veiksmingiausi skaitymo iš natų metodai? 2. Kaip nepriekaištingas skaitymas iš natų siejasi su bendru kūrinio meniniu išpildymu? 3. Kaip formuojamas sėkmingas mokymasis iš natų? Tyrimo objektas. Mokymosi iš natų metodai. Tyrimo tikslas. Susieti sėkmingo mokymosi iš natų procesą su atlikėjo įvaizdžio formavimu. Tyrimo uždaviniai. 1. Pristatyti sėkmingo mokymosi iš natų metodus. 2. Išskirti atlikėjo įvaizdį formuojančius komponentus. 3. Įvertinti veiksmingiausius metodus. Muzikos atlikėjo pirminis muzikinės interpretacijos šaltinis yra muzikinis tekstas (natos). Negebant teisingai bei sėkmingai įsisavinti turimos medžiagos, gali atsirasti atlikėjo nepilnavertiškumas pateikiant galutinį produktą – savo atlikimą. Mokymosi iš natų metodiką sudaro ne tik tam tikri konkretūs būdai, kaip struktūriškai išanalizuoti turimą tekstą, bet ir kiti įvairūs faktoriai lemiantys efektyvaus darbo procesą: • Nusiteikimas mokytis; • Stabilus psichologinis mechanizmas (vidinė stiprybė) • Asmenybės bruožai greitinantys mokymosi iš natų procesą (charakterio savybės); • Kūrybiškumas (meninė interpretacija); • Puikūs teoriniai įgūdžiai (muzikos kalba). Konkretūs darbe naudojami mokymosi iš natų metodai: • Asociacijų metodas; • Metodas gebant išanalizuoti kūrinio struktūrą jo negrojant (nebylioji klaviatūra); • Motorinių įgūdžių pritaikymo metodas; • Mokymosi etapais metodas; • Konkrečių muzikinės kalbos elementų atlikimo idėjų tam tikros epochos stilistikoje analizės metodas.
In the work the problem is being solved - performer‘s inadequacy stopping the image formation of professional performer. The questions of the research. 1. What are the most effective methods of reading from notes? 2. How is indefectible reading from notes related to general artistic performing? 3. How is successful reading from notes formed? Object of the research. Methods os reading from notes. Aim of the research. To relate the successful learning process from notes to formation of performer‘s image. Tasks of the research. . 1. To present the successful learning methods from notes. 2. To highlight the forming image components of a performer. 3. To evaluate the most effective methods. A primary musical enterpretation sourse of musical performer is a musical text (notes). Having inability to master correctly and successfully the material, a performer‘s inadequacy presenting final product – his/her perfomance may appear. The methodology of learning from notes consists of not only specific ways such as to analyse structurally available material but also of other various factors determining the process of effective work: • Mood for learning; • Stable psychological mechanism (inner strength); • Personal qualities accelerating the learning process from notes (character features); • Creativity (artificial interpretation); • Excellent theoretical skills (music language). Particular learning from notes methods used in the work: • Association method; • Method of being able to analyse a piece of music without playing it ( silent keyboard); • Application of motoric skills method; • Method of learning in stages; • Analysis method of performing specific music language elements in appropriate epoch stylistics.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36696
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
goda_palskyte_md.pdf1.1 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

360
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.