Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36680
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Gurskytė, Klaudija
Supervisor: Urniežius, Rytis
Title: Šiuolaikinę akademinę muziką atliekantys instrumentiniai ansmabliai Lietuvoje: veiklos ypatumai ir ateities perspektyvos
Other Title: The instrumental ensembles performing contemporary academic music in Lithuania: the peculiarities of the activities and future prospects
Extent: 33 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Šiuolaikinė muzika;Instrumentiniai ansambliai;Ateities perspektyvos;Contemporary music;The instrumental ensembles;Future prospects
Abstract: Problema. Šiuolaikinę akademinę muziką atliekantys kameriniai instrumentiniai ansambliai Lietuvoje dar nesulaukė pakankamo tyrėjų dėmesio, todėl šių ansamblių repertuaras, veiklos pobūdžio ir įvairių dabartinės jų situacijos Lietuvos muzikiniame kontekste, aspektų analizė ir įvertinimas gali būti laikomas aktualia tyrimo problema. Tyrimo tikslas - atskleisti šiuolaikinės muzikos ansamblių veiklos įvairovės spektrą ir jų egzistencijos dabartinėje Lietuvos muzikinėje kultūroje situacijos problematiką. Tyrimo objektas - šiuolaikinę akademinę muziką atliekančių ansamblių veiklos specifika ir jų dabartinė būklė Lietuvoje. Tyrimo uždaviniai • pristatyti šiuolaikinės akademinės muzikos ansamblių veiklos realijas Lietuvoje; • remiantis muzikantų profesionalų požiūrio tyrimo duomenimis, įvertinti šiuolaikinės akademinės muzikos ansamblių veiklos specifiką, dabartinę situaciją ir galimas plėtros perspektyvas Lietuvoje; Tyrimo metodai • literatūros šaltinių ir dokumentų analizė; • pusiau struktūruotas interviu. Išvados 1. Šiuolaikinę akademinę muziką atliekančių kamerinių instrumentinių ansamblių veiklos realijose Lietuvoje įžvelgiamos šios tendencijos: • akustinių instrumentų naudojimas; • elektroninės muzikos naudojimas; • šiuolaikinių medijų naudojimas (projekcijos, video); • išskirtinumo ir orginalumo ieškojimas. 2. Šiuolaikinės akademinės instrumentinės muzikos ansamblių veiklos specifikos įvertinimas: • šiuolaikinės muzikos ansambliai yra vienas iš pagrindinių šios muzikos sklaidos įrankių Lietuvoje; • šiuolaikinės muzikos ansambliai inicijuoja lietuvių kompozitorius kurti naujus kūrinius; • šiuolaikinės muzikos ansambliai reprezentuoja Lietuvos muzikinę kultūrą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje; • šiuolaikinės muzikos ansambliai yra svarbūs edukaciniame muzikos kontekste. 3. Šiuolaikinės akademinės muzikos ansamblių dabartinė situacija: • Lietuvoje yra keletas aukšto profesinio lygio jaunosios kartos šiuolaikinės akademinės muzikos ansamblių: „Synaesthesis“, „Niko“, „Obojininkų kvintetas“, ,,Chordos“; • šiuolaikinės muzikos ansambliai – aktyvūs daugelio Lietuvos festivalių, pavyzdžiui, „Gaida“, „Iš Arti“, „Druskomanija“, „Permainų muzika“, ,,Ahead“ ir kt. dalyviai; • įžvelgiama finansinė stoka šiuolaikinės muzikos ansamblių egzistavimo ir koncertinės veiklos rėmimui; • koncertinių salių trūkumas – svarbus trukdis vystyti tolimesnei šiuolaikinių ansamblių veiklai Lietuvoje. 4. Remiantis atliktu tyrimu, galima apytikriai numatyti galimas šiuolaikinės akademinės muzikos ansamblių plėtros perspektyvas Lietuvoje: • šiuolaikinės akademinės muzikos ansamblių veikla didele dalimi priklausys nuo tinkamo finansavimo; • muzikinio edukacinių įstaigų ugdymo procese būtina skirti dėmesio šiuolaikinės akademinės muzikos atlikimo studijoms; • būtina kurti naujas koncertines erdves, siekiant plėsti muzikinę ansamblių veiklą ir jų kūrimosi bei gyvavimo perspektyvą; • būtinas bendradarbiavimas su užsienio atlikėjais ne vien koncertiniais, bet ir metodologiniais tikslais, siekiant gerinti šiuolaikinės akademinės muzikos atlikimo kokybę Lietuvoje.
Problem. Instrumental chamber ensembles which perform contemporary academic music have not yet received sufficient attention from researchers in Lithuania, therefore, the repertoire of these ensembles, the analysis and assessment of the various aspects of their current situation in the Lithuanian musical context can be considered a relevant problem of the research. The aim of the research is to reveal a variety of activities of contemporary music ensembles and the situation of their existence in current Lithuanian musical culture. The object of the research is the specifics of the activities of contemporary academic music ensembles and their current situation in Lithuania. Research objectives • to present peculiarities of the activities of contemporary academic music ensembles in Lithuania; • to assess the specifics of the activities of contemporary academic music ensembles, their current situation and possible prospects of development in Lithuania based on the research of the attitude of professional musicians. Research methods • the analysis of literary sources and documents; • semi-structured interview. Conclusions 1. The following trends may be observed in the activities of instrumental chamber ensembles performing contemporary academic music in Lithuania: • the use of acoustic instruments; • the use of electronic music; • the use of modern media (projections, video); • the search of exclusiveness and originality. 2. Assessment of the specifics of the activities of contemporary academic instrumental music ensembles: • contemporary music ensembles are one of the main tools for the spread of such kind of music in Lithuania; • contemporary music ensembles encourage composers to create Lithuanian works; • contemporary music ensembles represent Lithuanian musical culture not only in Lithuania but also abroad; • contemporary music ensembles play an important role in the educational context of music. 3. Current situation of contemporary academic music ensembles: • there are several professional contemporary academic music ensembles of young generation musicians in Lithuania: “Synaesthesis”, “Niko”, “Obojininkų kvintetas”, ,,Chordos”; • contemporary music ensembles are active participants in many Lithuanian festivals such as “Gaida”, “Iš Arti”, “Druskomanija”, “Permainų muzika”, “Ahead” and others; • there is a lack of financial support for the existence of contemporary music ensembles and concert activities; • the lack of concert halls is regarded as a hindrance for the development of further activities of contemporary ensembles in Lithuania. 4. Based on the performed research, it is possible to predict the potential prospects for the development of contemporary academic music ensembles in Lithuania: • the activities of contemporary academic music ensembles will depend to a large extent on adequate funding; • attention must be paid to the studies of contemporary academic music in educational music institutions; • it is necessary to create new concert spaces in order to expand musical activities of the ensembles and create conditions for their establishment and existence; • cooperation with foreign performers is necessary not only with regard to future concerts but also for methodological purposes in order to improve the quality of contemporary academic music performance in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36680
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

216
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

646
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.