Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36678
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kondratavičiūtė, Dagna
Supervisor: Vaitonytė, Gintarė
Title: Vokalinės technikos skirtumai tarp operinio ir populiariojo dainavimo
Other Title: Classical and popular singing vocal technique differences
Extent: 53 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Vokalinė technika;Dainavimas;Klasikinė dainavimo vokalinė technika;Populiariojo dainavimo vokalinė technika;Vocal technique;Singing;Classical singing technique;Pop singing technique
Abstract: Dainavimas - viena seniausių muzikos atlikimo rūšių, o žmogaus balsas - vienas jautriausių ir gražiausių muzikos instrumentų. Tai neatsiejama gyvenimo dalis, kuri gali būti trumpalaikė, tam tikrų užplūdusių emocijų išraiška, hobis, bet taip pat ir profesija, reikalaujanti sunkaus ir atkaklaus darbo. Paprastai dainavimas yra skirstomas į dvi rūšis: klasikinį ir neklasikinį. Klasikinis, akademinis arba operinis dainavimas remiasi gilia profesine tradicija, o populiariosios muzikos vokalinis atlikimas - labai jauna ir nedaug teorinės medžiagos turinti sritis. Vis dėlto dažnai yra susiduriama su stereotipu, jog jei padainuoji klasikinės muzikos kūrinius, gali profesionaliai padainuoti ir populiariąją muziką. Galbūt tam įtakos turi visuomenėje sklandanti nuomonė, jog populiariosios muzikos atlikimas nereikalauja ypatingų pastangų, gabumų bei profesionalaus išsilavinimo. Populiariojoje muzikoje yra svarbiausia perteikti žodžių esmę, jausmus, emociją. Tačiau žiūrint į tai iš profesionalaus dainininko profesijos perspektyvos, kokybiškam šios muzikos atlikimui taip pat būtina išmanyti vokalinės technikos elementus. Darbo problema. Negebėjimas keisti operinio dainavimo vokalinės technikos į populiariosios muzikos dainavimo techniką, neleidžia pilnai išpildyti populiariosios muzikos kūrinio. Tyrimo objektas – operinio ir populiariojo dainavimo vokalinių technikų panašumai ir skirtumai. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti esminius vokalinės technikos skirtumus tarp operinio ir populiariojo dainavimo. Tyrimo klausimai: Kaip veikia balso aparatas operinio dainavimo ir populiariojo dainavimo vokalinėse technikose; Kokios vokalinės technikos reikia norint atlikti klasikinės muzikos kūrinius ir populiariosios muzikos kūrinius; Su kokiais vokalinės technikos sunkumais susiduria profesionalus operos dainininkas, atlikdamas populiariosios muzikos kūrinius; Darbo uždaviniai: Pristatyti esminius balso aparato funkcionavimo elementus; Apibūdinti operinio ir populiariojo dainavimo vokalinės technikos standartus; Pristatyti individualias klasikinės ir populiariosios muzikos atlikėjų patirtis; Tyrimui įgyvendinti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija. Duomenų rinkimo metodas - apklausa žodžiu ir pusiau struktūruoto interviu su ekspertais instrumentas. Ekspertai šiame tyrime yra dainavimo srities profesionalai: dainininkai, pedagogai. Tyrime dalyvavo keturi ekspertai, kurių veikla dainavimo srityje ne trumpesnė negu 10 metų. Duomenų analizės metodas – kokybinė turinio analizė (angl. content analysis).
Singing is one of the oldest forms of music performance, while human voice - the most delicate and the most beautiful music instrument. Music is inseparable part of life, sometimes it can be short term expression of emotions, sometimes a hobby, but it can be a profession, that requires hard and persistent work. There are two types of vocal performance: classical and non-classical. Classical, academic or opera singing has deep professional traditions, while popular music vocal performance is rather new and theoretical material lacking field. There is stereotypical belief, that if you can perform classical music, you can sing popular music as well. It might be because of public opinion, that performing of popular music doesn't require any effort, talent or professional education. The most important in popular music is to transfer the meaning of words, feelings and emotions, but at the same time, looking through perspective of a professional singer and to be able to give a quality performance you need to master elements of vocal performance.  The problem: Incapability to switch from classical singing vocal technique to popular music singing technique, which doesn't allow to perform popular music piece to it's fullest. The object of the research: Differences and similarities of classical and popular music singing techniques. The aim of the research: To find out the main differences between classical and popular music singing techniques. Research questions: How does voice apparatus performs in classical and popular music singing techniques. What vocal techniques are needed to perform classical and popular music. What difficulties does a classical music performer comes across while performing popular music. The tasks of the research were as follows: To present essential functioning elements of voice apparatus. To characterize the standards of classical and popular music singing techniques.  To present individual experiences of classical and popular music performers. To accomplish the research, a content analysis method was chosen. Data collection method - a survey and semi-structured interview with experts. Experts in this research are music field professionals: singers and academics. There were four experts in the research with an experience not shorter than 10 years in this field. Data analysis method - content analysis. 
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36678
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
dagna_kondrataviciute_md.pdf758.01 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

480
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.