Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36676
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Žebrauskaitė, Rūta
Supervisor: Vaitonytė, Gintarė
Title: Socialinių įgūdžių svarba ansambliniame muzikavime
Other Title: The importance of social skills in musical ensemble
Extent: 39 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Socialiniai įgūdžiai;Ansamblis;Ansamblinis muzikavimas;Social skills;Ensemble;Ensemble music
Abstract: Šiame darbe yra pristatoma socialinių įgūdžių svarba grojant ansamblyje, socialinių įgūdžių samprata, socialinių įgūdžių lavinimas grojant ansamblyje, ansamblinis muzikavimas, ansamblinio muzikavimo reikšmė socialinius įgūdžius ugdant bei atliktas socialinių įgūdžių ansambliniame muzikavime tyrimas. Ansamblinis muzikavimas tai kolektyvinis darbas, kuriame siekiama bendro darbo tikslo. Kokybiškas grojimas ir darbo tikslas pasiekiamas ne tik gerais grojimo įgūdžiais, bet ir pozityviu bendravimu. Ansamblyje atlikėjai turi nuolatos bendrauti, dalytis informacija, aptarti kūrinio interpretaciją. Siekiant išvengti konfliktų, svarbu ansamblyje mokėti priimti visiems tinkamą sprendimą. Todėl šio darbo pagrindiniai probleminiai klausimai yra šie: kas lemia gerą ansamblio atmosferą bei bendravimą? Kokie būdai padėtų spręsti konfliktus? Kokie veiksniai lemia ansamblio veiklos pratesimą? Tyrimo objektas – socialinių įgūdžių vystymasis muzikuojant ansamblyje. Tyrimo tikslas: nustatyti svarbiausius socialinius įgūdžius, reikalingus grojant ansamblyje. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti socialinius įgūdžius. 2. Apibrėžti socialinių įgūdžių lavinimą. 3. Atskleisti ansamblio narių socialinių įgūdžių taikymo specifiką bendradarbiaujant. Tyrimo metodai: - Mokslinės literatūros analizė; - Interviu. Gauti empirinio tyrimo rezultatai rodo, kad daugumą ansamblių susiduria su konfliktinėmis situacijos, tačiau įvykus konfliktui visi stengiasi ieškoti bendro kompromiso. Remiantis tyrimo dalyvių rezultatais pagrindiniai problemos sprendimai grojant ansamblyje yra tokie: ieškoti kompromiso, bendrauti, konsultuotis su dėstytojais dėl kūrinio interpretacijos, atsakingai atlikti pareigas. Remiantis tyrimo dalyvių rezultatais galima teigti, kad gerą ansamblio atmosferą sudaro draugiškas bendravimas, pozityvumas; norint kokybiško ansamblio grojimo svarbu gerai sutarti, gerai pažinti vienas kitą bei palaikyti gerus santykius. Geri santykiai ansamblyje yra labai svarbūs, nes nuo to priklauso gera ansamblio atmosfera bei kokybiškas ansamblio narių grojimas
This thesis presents the importance of social skills when plaing in an ensemble, the conception of social skills, the ensemble‘s role in upgrowth of social skills, ensemble music, the ensemble‘s role in development of social skills and presents the research about social skills in an ensemble music. Ensemble music is a form of collective work, which is aimed at achieving the same goal. Quality playing and the final work goal are not based only on good playing skills but also comes through positive communication. In an ensemble communication between preformers, sharing of information or a discussion over a compositions interpretation is a must. In order to avoid conflicts in an ensemble it is important to know how to find a solution that fits all. Thats why the main problematic questions of the thesis are: What causes a positive atmosphere and relations in an ensemble? What are the ways to settle conflicts ? What factors determine the expandation of ensemble‘s activities? Research object: The development of social skills while playing in an ensemble. The goal of the research: determining the most important skills needed when playing in an ensemble. Research objectives: 1. Define social skills. 2. Define the development of social skills. 3. Revealing the specific of social skills being used in teamwork by ensemble participants. Reasearch methods: The analysis of scientific literature; Interview. The end results of the empirical study show, that most of enemble‘s run in to conflict situations, non the less when a conflict arises all members try to look for a compromise. Depending on the study results gathered from particapants, the main solutions to prblems that occure while playing in an ensemble are: look for a compromise, to communicate, to consult lecturer‘s about the interpretation of the composition, to carry out ones dutys responsibly. Depending on the study results we can come to a conclusion that the key to a positive atmosphere in an ensamble is friendly comunication, positivity. In order for an ensemble to give a quality preformance it is important to get along, get to know each other and to have good relations. Good relations in an ensamble are very important, because they are the milestone to a positive amosphere within an ensemble, and quality playing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36676
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
ruta_zebrauskaite_md.pdf500.91 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

302
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

38
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.