Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36672
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Arutiunova, Marija
Supervisor: Astrauskas, Rimantas
Title: Kūrybinis personažo charakterio atskleidimo procesas muzikinio teatro spektakliuose
Other Title: Creative personage character revelation process in musical theater performance
Extent: 45 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Teatras;Personažas;Aktorius;Dainininkas;Theatre;Personage;Actor;Singer
Abstract: Moksliniuose tyrimuose dažnai galima aptikti aktoriaus darbo su rengiamu spektaklio vaidmeniu tematiką. Visgi, daugelis darbų yra orientuoti į dramos teatro kūrybinį procesą. Žymiųjų dainininkų atsiminimuose ir autobiografiniuose leidiniuose į šią problematiką žvelgiama gana siauru aspektu, apsiribojant vokalinės partijos rengimo problematika ir koncentruojantis išskirtinai į operos žanrą. Šiuo darbu siekiama išryškinti muzikinio teatro artistų darbo su kuriamu personažu specifiką, aprėpiančią trijų pagrindinių šio meto teatrų repertuaruose vyraujančių žanrų – operos, operetės bei miuziklo spektaklius. Tuo pačiu darbe bandoma sugretinti empirinius muzikinio teatro artistų potyrius bei egzistuojančias aktoriaus darbo su kuriamu personažu metodikas. Tyrimo problema – personažo kūrimo muzikinio teatro scenoje metodai ir specifika. Tyrimo objektas yra personažo kūrimo muzikinio teatro scenoje procesas. Tyrimo tikslas: išskirti esminius muzikinio teatro spektaklių personažų įprasminimo būdus bei proceso ypatumus. Tyrimo uždaviniai: - analizuoti specifinius reikalavimus, keliamus artistams kuriant skirtingų muzikinio teatro žanrų personažus; - sugretinti dramos teatro aktorių bei režisierių patirtis, egzistuojančias vaidmenų įprasminimo metodikas su muzikinio teatro artistų patirtimi ir jų darbo specifika. Tyrimo išvados: 1. Muzikinio teatro artistai sąmoningai praktikoje netaiko tam tikrų egzistuojančių vaidmens kūrimo teorinių koncepcijų bei metodų, bet jų apraiškos atsispindi artistų darbe ir, kuriant personažų charakterius, yra naudojamos intuityviai. Artimiausias muzikinio teatro artistams vaidmens kūrimo metodas – psichologinis teatras. Fizinio teatro krypties atstovų įtaka nėra tokia ženkli. Daugelis artistų pasiduoda režisierių įtakai, tapdami atlikėjais – nurodymų vykdytojais. 2. Svarbiausiu veiksniu, darančiu įtaką personažo charakteriui, yra muzikinė kūrinio medžiaga bei literatūrinis pjesės pagrindas. Greta spektaklio režisieriaus iškyla ne mažiau svarbi dirigento figūra, taip pat galinti daryti įtaką kuriamo personažo charakteriui bei jo atskleidimo būdams. Itin svarbiais muzikinio teatro spektakliuose tampa sceninis rūbas, dekoracijos, butaforija, apšvietimas ir kiti veiksniai. 3. Kiekvienas vaidmuo bręsta ilgai, tam neužtenka vien ikipremjerinio kūrybinio darbo. Artistų įgūdžiai bei kūrybinis potencialas kinta augant sceninei aktoriaus patirčiai, tai atsispindi ne tik naujai interpretuojamuose personažuose, bet ir anksčiau sukurtų vaidmenų progresavime. Platesnis artisto požiūris, jo išprusimas bei turimų žinių bagažas leidžia laisviau interpretuoti personažus, drąsiau siūlyti sprendimus ir taip sukurti ryškius, individualumu išsiskiriančius vaidmenis.
In scientific research, it is often possible to detect scientific articles about actor's work with the role during creative process. However, many works are geared towards the creative process of the drama theater. In memoirs of famous singers and autobiographical publications, this problem is viewed in a rather narrow aspect, limited to the problems of vocal party training and concentrating exclusively on the genre of opera. The aim of this work is to highlight the specifics of the musical theater artist’s character creating process, covering the performances of the genres of three main theater repertoires – opera, operettas and musicals. Also in this work, we try to compare the empirical experiences of the artists of the musical theater and the existing techniques of the actor's work with the created characters. The research problem – the methods and the specifics of the character's creation on the stage of musical theater. The object of the research – the process of creating a character in the stage of musical theater. Purpose of the research – to distinguish the essential ways of character creation of the musical theater performances and the peculiarities of the process. Research tasks: - to analyze the specific requirements for artists in creating different characters of different musical theater genres; - to compare the experience of the drama theater actors and directors, existing methodologies for the role creating by the artists of the musical theater and the specifics of their work. Findings of the research: 1. Musical theater artists deliberately do not apply certain theoretical concepts and methods of forming existing roles, but their manifestations are reflected in the work of the artists, and the intuitive character of the personages is created. The closest approach to the role of musical theater artists is the psychological theater. The influence of representatives of the physical theater direction is not so significant. Most of the artists are influenced by the directors, becoming artists – the promoters. 2. The most important factor influencing character of the personage is the musical composition of the work and the basis of the play. In addition to the director of the performance, the conductor's figure is no less important, and it can also influence the character of the personage being created and the ways of its disclosure. Stage clothes, decorations, props, lighting and other factors are extremely important in musical theater performances also. 3. Each role is matured for a long time, precreative work is not just enough. Artistic skills and creative potential change as the stage actor's experience grows, this is reflected not only in newly interpreted characters, but also in the progression of previously created roles. A wider artistic approach, his understanding and knowledge allows more freely interpretation of characters, more courageous solutions, and thus creating striking individual roles.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36672
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
marija_arutiunova_md.pdf476.93 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

216
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.