Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36669
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedralt_Lt
dc.contributor.advisorRytis, Urniežius-
dc.contributor.authorDaučianskaitė, Agnė-
dc.date.accessioned2018-05-29T19:24:49Z-
dc.date.available2018-05-29T19:24:49Z-
dc.date.issued2018-06-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36669-
dc.description.abstractŠiame darbe pristatomos pagrindinės mokymosi ypatybės grojant akordeonu, grojimo technikos muzikalumas ir lavinimas ugdymo procese, profesionalaus pedagogo poveikis jaunajam atlikėjui, konkursų privalumai bei darbo autorės atliktas technikos grojant akordeonu metodų taikymas pradiniame mokymo etape įvairaus amžiaus vaikams tyrimas. Muzikos pedagogo darbo profesionalumą atspindi tinkamas mokymo priemonių parinkimas, mokėjimas jas derinti su menine, muzikine veikla, taip pasiekiant norimų ugdymo rezultatų. Šiame darbe pristatoma problema, su kuria susiduria visi muzikos mokyklų mokytojai, vesdami individualias akordeono pamokas. Tai įvairaus amžiaus vaikų mokymas groti akordeonu tobulinant jų technines grojimo ypatybes pradiniame etape. Ši mokymo proceso dalis yra labai svarbi, į ją įtraukiami visi tolimesni vaiko vystymo muzikos auklėjime veiksniai, ji lemia tolimesnį akordeonistų tobulėjimą. Dažnai pasitaiko vaikų, kurie mokytis groti pradeda ne nuo šešerių ar septynerių, bet nuo devynerių, dešimties metų. Dėl to mokytojo darbe kyla problemų, kaip išmokyti mokinį groti akordeonu pirmoje klasėje, kai ugdytinio amžius neatitinka įprasto pirmos klasės mokinių amžiaus. Tyrimo objektas – įvairaus amžiaus vaikų, pradedančių mokytis groti akordeonu technikos lavinimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti įvairaus amžiaus mokinių mokymą groti akordeonu pradiniame etape. Tyrimo klausimai. 1. Kokios yra jaunojo akordeonininko technikos formavimo pradiniu mokymo groti etapu teorinės prielaidos? 2. Kokie pradinio etapo metodai įvairaus amžiaus vaikams yra efektyviausi? 3. Su kokiomis problemomis susiduriama pradedant mokyti įvairaus amžiaus vaikus? Tyrimo uždaviniai: 1) apibrėžti pagrindinius mokymo groti akordeonu ypatumus; 2) išskirti problemas, su kuriomis susiduria mokytojai mokydami įvairaus amžiaus mokinius pradiniame etape; 3) ištirti skirtingus mokymo groti akordeonu metodus įvairaus amžiaus ir skirtingo pasirengimo mokiniams. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu. Darbo struktūra: Darbą sudaro santrauka, įvadas, du skyriai, naudotos literatūros sąrašas, išvados, priedai. Darbo apimtis su priedais – 44 puslapiai, jame yra 8 paveikslai ir 3 lentelės. Literatūros sąrašą sudaro 37 šaltiniai.lt_LT
dc.description.abstractThe paperwork presents the main peculiarities of playing an accordion, its musical techniques and training process. The thesis also describes the educator’s effect on the young performer, the benefits of competitions and the carried-out research of methods applied playing an accordion in the early stage of training for children of different ages. The professional work of a music educator is reflected by adequately selected learning tools which should be coordinated with the artistic and musical work and by achieving desired educational results. In this paperwork, the problem faced by all music teachers who prepare for individual accordion lessons is presented: the children of all ages should play an accordion by improving their technicality in the beginning. This learning process is of great importance to the child development in the music education as it leads to further accordionists’ training. Frequently, children start learning to play an instrument at 9–10 years as opposed to 6–7 years. Thus, a couple of problems occur: teaching a pupil to play an accordion in the first grade, when the learner’s age does not correspond to the usual age in the first grade. Object of the study– the technique training of playing an accordion for children of different ages. The aim of the study – to investigate the training of playing an accordion for the pupils of different ages at the early stage. The questions of the study: - What are the theoretical presumptions of the early training of playing an accordion for the young accordionist’s technical formation? - What are the most effective methods of early stage for children of different ages? - What problems occur when starting to teach children of all ages? The objectives of the study: - to describe the main learning peculiarities of playing an accordion; - to emphasise the problems which teachers encounter whilst teaching pupils of all ages in the beginning; - to explore different methods of playing an accordion for pupils of different ages and their preparation. The methods of the study: the analysis of the scientific literature and an interview. The content of the paperwork: The thesis consists of a summary, an introduction, two chapters, the list of references, a conclusion and an appendix. The size of the thesis including the appendix – 44 pages which contain 8 pictures and 3 tables. The literature references consist of 37 sources.en_US
dc.format.extent45 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsViešai neprieinamas / No access (2023-06-20)-
dc.subjectAkordeono technikalt_LT
dc.subjectJaunasis atlikėjaslt_LT
dc.subjectAtlikimaslt_LT
dc.subjectAccordion techniqueen_US
dc.subjectYoung performeren_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleJaunojo atlikėjo technikos formavimo ypatumai pradedant mokyti groti akordeonult_LT
dc.title.alternativeThe peculiarities of young performer's formation of technique when starting to play an accordionen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)
Files in This Item:
agne_daucianskaite_md.pdf1.29 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

232
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.