Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36639
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorPalionienė, Neringa-
dc.contributor.authorČepaitytė, Karolina-
dc.date.accessioned2018-05-28T18:31:22Z-
dc.date.available2018-05-28T18:31:22Z-
dc.date.issued2018-06-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36639-
dc.description.abstractŠiame magistro baigiamajame darbe nagrinėjama viena svarbiausių įkalintųjų asmenų teisių - teisė į bausmės sušvelninimą, reiškianti ankstesnį išėjimą į laisvę. Nors tema nagrinėjama ilgą laiką, jos aktualumą įrodo vis dar išlikę neaiškūs lygtinio paleidimo reglamentavimo pagrindai, dėl kurių galimai pažeidžiamos nuteistųjų prigimtinės teisės ir laisvės. Atliekamo tyrimo objektas - lygtinio paleidimo Lietuvoje reglamentavimas nuteistųjų iki gyvos galvos atžvilgiu. Tyrimo problema – lygtinio paleidimo, taikomo išimtinai Prezidento malonės pagrindu, ir bausmės sušvelninimo, nuteistųjų iki gyvos galvos atžvilgiu, ryšio užtikrinimas. Atliekamo tyrimo tikslas - nustatyti, ar dabartinis lygtinio paleidimo institutas geba užtikrinti nuteistųjų teisę į bausmės sušvelninimą. Darbo tikslas bus pasiekiamas pasitelkiant šiuos uždavinius: atskleidžiant lygtinio paleidimo ryšį su bausmių taikymo tikslais bei reabilitacijos teorija; aptariant lygtinio paleidimo ir Prezidento malonės taikymo sąlygas bei trūkumus; įvertinant lygtinio paleidimo ir nuteistųjų iki gyvos galvos teisių užtikrinimo ryšį tarptautiniu lygmeniu. Numatyti uždaviniai darbe bus pasiekti naudojant lingvistinį, aprašomąjį, aiškinamąjį, lyginamąjį bei apibendrinamąjį metodus. Atkreipiamas dėmesys, jog artimiausiu metu teisinėje sistemoje įvyks pokyčiai, iš esmės pakeičiantys dabartinį bausmės sušvelninimo reglamentavimą nuteistų iki gyvos galvos asmenų atžvilgiu, kadangi yra parengti du projektai, numatantys šiems asmenims ne tik tiesioginę lygtinio paleidimo galimybę, bet ir teisminę bausmių peržiūrą. Atlikus nacionalinių bei tarptautinių dokumentų, teismų praktikos bei užsienio valstybių analizę, nustatyta, jog Lietuvoje egzistuojantis lygtinio paleidimo institutas, išimtinai veikiantis malonės pagrindu, laikomas „de jure“, t. y. teoriniu, kadangi per Lietuvos nepriklausomybės metus taikytas vos vieną kartą, dėl ko Lietuva yra viena dažniausių valstybių, taikančių laisvės atėmimą iki gyvos galvos bei rečiausia iš taikančių lygtinį paleidimą. Nustatyta, jog Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas netiesiogiai numato teisę į reabilitaciją bei bausmės sušvelninimą visiems nuteistiesiems be išimties. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas aplinkybes bei remiantis 2017 m. Europos Žmogaus Teisių Teismo Sprendimu, ribotas malonės taikymas ne tik priveda prie kankinančių sąlygų, bet ir sąlygoja nuteistų iki gyvos galvos asmenų teisės į bausmės sušvelninimą neužtikrinimą.lt_LT
dc.description.abstractThis master thesis analyses one of the most important rights of imprisoned persons, namely the right to commutation of sentence, which implies early prison release. Although it has been under consideration for a long time, its relevance is evidenced by the still unclear grounds of regulation of parole release, which may potentially violate the innate rights and freedoms of the convicts. The object of the research is the regulation of parole release in Lithuania in relation to persons sentenced to life imprisonment. The problem of the research is ensuring the relation between parole release, which is based solely on the President’s grace, and commutation of sentence in relation to persons sentenced to life imprisonment. The aim of the research is to determine whether the current institute of parole release is able to ensure that the sentenced person is entitled to commutation of sentence. The following tasks have been set to achieve the aim: to reveal the relation between parole and the purpose of sentence and the theory of rehabilitation; to discuss conditions for application of parole release at the President’s grace and its drawbacks; to analyse the means of ensuring the relation between parole release and life imprisonment at international level. The tasks are to be achieved by using linguistic, descriptive, explanatory, comparative and summarising methods. It should be noted that changes are going to take place in the legal system in the near future, which will fundamentally change the current regulation of sentence commutation in relation to persons sentenced to life imprisonment, since two projects have been drawn up that provide for these persons not only the possibility of parole release but also judicial review of sentences. Following the analysis of national and international documents, case law and foreign states, it has been determined that the institute of parole release in Lithuania, existing exclusively on the basis of grace, is deemed as “de jure”, i.e. theoretical, since it has only been applied once during the years of Lithuanian Independence, which is why Lithuania is among those countries that apply life imprisonment most often and one of those applying parole release most rarely. It has been established that the Criminal Code of the Republic of Lithuania indirectly provides for the right to rehabilitation and commutation of sentence for all convicts without exception. Taking into account the above circumstances and based on the 2017 Judgment of the European Court of Human Rights, the limited use of grace not only results in torture conditions, but also impairs the right of persons sentenced to life imprisonment to commutation of sentence.en_US
dc.format.extent43 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)lt_LT
dc.subjectLygtinis paleidimaslt_LT
dc.subjectĮkalinimas iki gyvos galvoslt_LT
dc.subjectBausmės sušvelninimaslt_LT
dc.subjectConditional releaseen_US
dc.subjectSentenced personen_US
dc.subjectMitigation of punishmenten_US
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleAr lygtinio paleidimo reglamentavimas Lietuvoje užtikrina nuteistų iki gyvos galvos asmenų teisę į bausmės sušvelninimą?lt_LT
dc.title.alternativeDoes the regulation of conditional release in Lithuania ensure the right of sentenced persons to a mitigation of punishment?en_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptTeisės fakultetas-
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)
Files in This Item:
karolina_cepaityte_md.pdf.pdf516.3 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

46
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.