Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36637
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Bagdonas, Paulius
Supervisor: Astrauskas, Rimantas
Title: Studento pasitikėjimas dėstytoju – kokybiškų studijų garantas
Other Title: Student confidence in lecturer - a guarantee of quality studies
Extent: 38 p.
Date: 5-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Pasitikėjimas;Muzika;Dainavimas;Pedagogas;Studentas;Confidence;Music;Singing;Teacher;Student
Abstract: Tyrimo klausimai: Kaip studento ir dėstytojo pasitikėjimas vienas kitu lemia studijų proceso sėkmę? Kokie veiksniai lemia pasitikėjimą dėstytoju? Kaip dėstytojo/studento pasitikėjimas vienas kitu pasireiškia dainavimo studijose? Tyrimo problema: nesant tarpusavio pasitikėjimo tarp dėstytojo ir studento, negalima visapusiškai įgyvendinti studijų, kadangi studentas pilnai nedalyvauja mokymosi procese. Tyrimo objektas: studento pasitikėjimo dėstytoju poveikis kokybiškoms studijoms. Tyrimo tikslas: atskleisti studento pasitikėjimo dėstytoju svarbą ir veiksnius. Tyrimo uždaviniai: • apibrėžti pasitikėjimo sampratą; • išskirti veiksnius, lemiančius pasitikėjimą dėstytoju; • apibūdinti pasitikėjimą, kaip veiklos/studijų proceso sudedamąją dalį. Tyrimo metodai: • mokslinės literatūros analizė; • kokybinis studentų tyrimas; • tyrėjo refleksija. Tyrimo išvados: • esant nepasitikėjimui tarp studento ir dėstytojo, studentas atsisako priimti dėstytojo žinias, vyksta regresas, nukenčia studijų rezultatai arba studentas keičia savo dėstytoją; • studentai pasitiki savo dėstytoju tada, kai jo darbo rezultatai matomi studentų ar jo paties pasiekimuose, kai pats dėstytojas pasitiki savimi bei savo veiksmais; itin didelį pasitikėjimą kelią tokios savybės kaip žmogiškumas, šiltumas, atvirumas, išvaizda, empatija; • studentai jaučia, kad dėstytojai jais pasitiki, kai būna pakviesti koncertuoti arba patys dėstytojai jiems atskleidžia savo asmeninio gyvenimo detales; nepasitikėjimas atsiranda tada, kai dėstytojai bando kontroliuoti jų asmeninį gyvenimą ar negeba išspręsti tam tikrų vokalinių problemų; nepasitikintis dėstytoju studentas stengiasi mokytis daugiau savarankiškai, kad nepakenktų sau ir savo balsui.
Research questions: How does the student's and teacher's trust in each other determine the success of the study process? What factors determine confidence in the lecturer? How does lecturer / student trust in each other manifest in singing studies? Research problem: in the absence of mutual trust between the teacher and the student, it is impossible to thoroughly conduct the studies as the student is not fully involved in the learning process. Research object: the impact of student's confidence in the lecturer on quality studies. Research aim: to reveal the importance and factors of the student's confidence in the lecturer. Research objectives: • to define the concept of confidence; • to discern the factors that determine the confidence in lecturer; • to describe the trust as an integral part of the activity / study process. Research methods: • the analysis of the scientific literature; • a qualitative survey of students; • researcher's reflection. Findings of the research: • if there is no confidence between the student and the lecturer, the student refuses to accept the knowledge of the lecturer, regress takes place, study results suffer or the student changes his lecturer; • students trust their lecturer when the results of his work are visible in the achievements of students or those of his own, when the lecturer himself is confident in himself and in his actions; extremely high confidence is created by such features as humanity, warmth, openness, appearance, and empathy; • students feel that lecturers trust them when the students are invited to perform, or the lecturers themselves reveal the details of their personal life; mistrust occurs when lecturers are trying to control private lives of students or fail to solve certain vocal problems; the student with no confidence in the lecturer tries to study more on his own, so that he would not hurt himself and his voice
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36637
Appears in Collections:2018 m. (MA mag.)

Files in This Item:
paulius_bagdonas_md.pdf859.9 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

226
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

32
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.